תורפסה תארוהב קוידהו תמאה

לאומש ןג יכוניח דסומ ,ןוזנסומ סומעאשונב םיקסוע ונא וליאכ המוד .תורפסה תארוהב יסיסב ישוקב םישח םיבר םירומ
רוקמ תורפסה ןיא םיארוקה הלאל םג .הפי תורפס םיארוק םניא םיבר םידימלת .יטסינורכנא
בור .תורפסה לש המוקמ תא ספת היזיולטבו עונלוקב טרסה .תונמוא תכירצל ירקיע
ןטקה ךסמה לע תונרקומה "תורדס"ה םג ירהש ,עובש ידמ םיטרס רפסמ םיאור םידימלתה
.עונלוקה תונמואמ קלח - םיטרס ןה ריבכמל

,העונתה - טרסה לש ונושל רקיע .התעפשה תאו החוכ תא הלמה הדביא םיטרסה תעפשהב
ןהירשק תא ,םילמה תא ןוחבל ,הלמל בישקהל דוע לגרומ דליה ןיא ןכל .עבצה ,הנומתה
.הבותכה הלמה לש הדוהתה השלחנ .ןהילילצ תא ,םיידהה

אלל (תורוד) רוד םילדגמ ונאש ,איה הבותכה הלמה לש החוכ תשלחהל תפסונ הביס
הריש יעטק הפ-לע דומלל םהידימלתמ שורדל םירומ וקיספה תובר םינש הז .תויצטונוק
ןיטולחל תומותח תירבעה ןושלב תומלש תוביטח .םיבושח םיררושמ ירישמו ך"נתה ןמ םירחבנ
ךותמ ."הדגאה רפס"מ תיזכ וליפא םויה םידמלמ ןיא ירה .םימכח ןושל ןוגכ ,ונידימלת ינפב
.ירוטסיה קמוע אלל ,םידבר אלל ,הדודר איה הזה רודה ינבל הנימזה ןושלה ךכ

.דימלתה לש םידודרה םילכל הארוהה תא לגסל ,רתוול םיבר םירומ םיתפתמ הזכ בצמב
םושמ ,םידימלתה ןיב םייחטש תויומשרתה יפוליח קר ויתובקעב איבמ הריציה םע שגפמה
ןיכומית תאצומ וז השיג .תיתורפסה הריציה חותינל םילכ םדיב ןיא ,ינושלה רסחל ףסונש
דימלתל יוריג שמשל :תונורחאה םינשב תורפסה תארוה לש תורדגומה תורטמה ןמ קלחב
תא שיגדהל ;הריציה יפלכ תישיא הכרעהו ישיא םעט לש תואטבתה דדועל ;ומצע תא עיבהל
.ולשמ םעט הב אוצמל לוכי דחא לכו ,םינוש םימעט הב שיש ,הריציה לש תוחיתפה

,הריציה םע דדומתהל םתוא תבייחמ הניאש םושמ ,םידחא םירומל החונ וז השיג ,ןכ לע רתי
רצונ .םהיניב הקיזהו "ךיא"ה ,"המ"ה :היביכרמ לע קייודמב דומעלו הימרוגל התוא חתנל
לוכה ...ןיקדוב ןיא .התריתסו החנה .וכופיהו רבד .ונבדי וביל לכ .לבקתמ לוכהש ,בצמ
.רקפה תכפוה הריציהו ,ישפוח

ודיב ויהיש ,הרומל חונ .תורפסה תועצמאב םיכרעל ךוניח :תרחא הרטמל םג החונ וז השיג
הריציה תודשב םיכרע טקלל וידימלת תא םהב חלשמ אוהו ,םיפיו םיבוט םיכרע לש תומישר
איבהל חרכה ןיא ,טסכטה לש ויתויציצב קודבל הבוח ןיא ,חיכוהל ךרוצ ןיא .םילכמ ןיאב
וזיא םיענומה םיעטק הריציב שי םאו .השעי ויניעב רשיה שיא .םילמה ןמ ,טפשמה ןמ תודע
ןיאש ,תוטוז ןה הלא - םיינוריא םידגיהל םיזמור וא לילכ התוא םירתוס ,תונשרפ איהש
.החותפ איה "העבט םצעמ" תיתורפסה הריציה ירהש ,ןהב בשחתהל

תוריצי ודמלש תותיכב תובר םימעפ יתלקתנ יתדובע ךשמב .תומיהדמ שממ וז השיג תואצות
תודיחי שמחל הניחבה תינכותב ,לשמל .הריציה לש תימינפה תועמשמל טלחומ ךופיהב תורפס
."האחמ יריש" אשונב יקסבוחינרשט לש "המדא יאר" רישה תא תחא הרומ הללכ

...דוהב ונייח רפוכ ,תוומ דוסב םנברוק ךורב" :תורושב םייתסמה רישב !האחמ
".ותרוכמ םעל שדוק ,חוכו דוה םירעש האמ
בטיממ תונברוק העבתש ,תיצולחה תובשיתהה לש בהלנ דהוא היה ,עודיכ ,יקסבוחינרשט
,"רדעמב וב" :םיבר םירישב וז ותצרעה תאו ותוהדזה תא אטיב ררושמה .ידוהיה רעונה
תא הריכמ הניא הרומהש אל אוה זיגרמה ."המדא יאר" ןבומכו ,"עתא יכ יתבהא" ,"רמשמב"
,תונומת שולש לע יונב רישה .רישה תולימל תסחייתמ הניאש אלא ,יקסבוחינרשט לש ותדמע
האובת יערז תנימט - ןושארה תיבב .המדאב הנימט-העירז לש ,למס קפס הרופאטמ קפס
.המדאב ונמטנש םינבה םה םיחרפהש ,שרפתמ ישילשה תיבב .םיחרפ - ינשה תיבב .הינימל
תאז תורמל .(!זובזב הז) המדאב םיחרפ ונמט אלא האובת ונערז אל :קצומ ירוטר הנבמ רישל
םג ,המישרמ לוביה תומכ קר אל .םינזבזב ונייה אל :רמולכ ,םירעש האמ ,ידגא לובי ונלביק
ןוויכב םרות "ותרוכמ םעל שדוק" :ודועי םג .זובזב לכ ןאכ ןיאש הדיעמ "חוכו דוה" :ותוהמ
הרושה תא תרתוס ..."דוהב ונייח רפוכ ,תוומ דוסב םנברוק ךורב" :הרושהש יאדו .הז
.ינוריא רואב התוא הגיצמו ."דואמ דע םינזבזב"... :תרזוחה

תאז םג ,ןסאפומ לש "תזורחמה" איה התועמשמ ךופיהב תובר תותיכב תדמלנה תפסונ הריצי
לע הלועכ הב תוארל יאשר דחא לכו ,העבטמ החותפ איה תיתורפסה הריציהש ,השיגה ללגב
רופיסה לש רסמהש ,התיכב ודמל "תזורחמה" לע יתחחוש םתיאש םידימלתה לכ טעמכ .וחור
.תולודגל ףואשל אל .ול שיש המב קפתסהל םדאה לעש ,אוה

הנוב רפוסה .קדקודמב הנבומ רופיס איה "תזורחמה" ופוסב הטנאופ םע רופיס לכ ומכ
איה תחאה תומשרתהה .וז תא וז תורתוסה תומשרתה לש תוכרעמ יתש רופיסה לכ ךרואל
הדמע םהל ןיא םישנש ינפמ" ,םייחה ימענמ לכל היוארה ,תדדוצמהו תינניחה ,הפיה הדליתממ
ליחתמ רופיסה "...החפשמהו דמעמה םוקמ תא םיספותש םה ןתוינניחו ןרדה ,ןיפוי ;תכ אלו
:תיעיבר הקספב ךכ רחאו "...תוינניחהו תופיה תורענה ןתואמ תחא התיה איה" :םילימב
תעשב האישל העיגמ וז תומשרתה ."תכשומו תינניח תויהלו דדוצל ,םוסקל התיה הבאת"...
םילימ רפסמה עיקשה ףשנב הדליתמ רואיתב .תיתימאה התוהמ תא הרוביגה המישגה וב ,ףשנה
תא גנועב התתש ,הזטסכאב ,ןועגשב הדקר איה" :האלמ תוהדזה ךותמ בר ישגר ןעטמ תולעב
תיללכה הצרעה ןמ וב הפחירש ,רשוא לש ןנע ךותב החלצהה תוואג תא ,היפוי ןוחצנ
."השיא בלל ךכ לכ רקיה ,ןוחצנה תומלשמו הילא הררועש הקושתהו

הדליתממ איה התמדוק תא ןושארה טפשמהמ רבכ "תעלוב"ו רופיסב תמקרנה הינשה תומשרתהה
ייחו ראפ ןומרא לע הקדצה אללו םעט אלל הזוהה ,ןמאנה הלעב לע תאשנתמה ,תרמרוממה
ויה אל"... :םיארוק ונא ןושארה טפשמה ךשמהב רבכ .הל שיש המב תקפתסמ הנניאו ,הכיסנ
"...היה טושפ המעט"... :םילמב הליחתמ הינשה הקסיפה ..."םייוכיס אלו הינודנ אל הל
לע - ךכמ רתויו) ארוקה לע תאשנתמ איהש ךכב הדגנ ארוקה תא תממוקמ תישילשה הקסיפהו
וליאכ המצע התארש ןוויכ ,ץק אלל הלבסו האשינ איה" :הדמעמ ןב וליאכ אוהש ,(תארוקה
הלא לכ ...םילדה ויתוריקמ ,התיב לש ותוינעמ הלבס .תורתומהו תוגונעתה לכל הדלונ
."הב ובלעו הל וקיצה ,ללכ ןהב תושח ויה אל הדמעמ תונב תורחא םישנש םירבדה

םידדצמ ונא הלעב ןיבל הניב םיחוכיוב .וז הדליתממ דולסל שרופמב ונתוא ןווכמ רופיסה
.הל גאודהו ןוגהה ,ותעדב בשוימה הלעב תוכזב

:לעבה לש ויכרע תא הל תצמאמ איה םצעבו ,ןיטולחל הדליתמ הנתשמ תזורחמה ןדבוא רחאל
איה ךכ בגא םאו .םהייחב םיעבוקה םיכרעה םה רסומהו ןופצמה ,תובוחה יולימ ,תוניגהה
יולימ רקיעה !םייחה לזאזעל" :םירמוא ונא ,הפי השיאכ הייח תא תדבאמ ,תנקדזמ ,תרעכתמ
.הנושארל דוגינב הינשה הדליתמ תא ךירעהל ונתוא ןווכמ רפוסהש ,רורב ."תובוחה

לכו ,םיקנרפ תואמ עברא קר הריחמו תפיוזמ התיה תזורחמהש ,ררבתמ הטנאופה תאירק רחאל
לכ הנתשמ וישכע .אושל ויה יפויהו םירוענה ןדבוא ,םייחה תברקה ,ךרפה תדובע תונש
וניניעל םיטלבתמ וישכע .הלחתהה לא ףוסה ןמ בוש ללגנ וליאכ רופיסה .הדליתמל ונסחי
יאוותל ומיאתה אלש םושמ םהמ ונמלעתה םדוקש ,םיבאסמהו םילוונמה ינועה ייח ירואת
התע .םייחה תובוח םע "הרובגב" המילשהשכ "הרפתשה" הדליתמש ,ןעוטה ,רופיסה לש ירקיעה
,תונקזה םישנה ןתואמ תחאל הכפה איה" :ינועה ייחו הדובעה הל הללוע המ םיאור ונא
הטורפ לכ לע תמחלנו תבלענו תסדהמ ...ינחווצ לוקב היה הרבדמ ...שפנ תורמו תושקונ
לע ,הדליתמ לש לודגה הנוחצנ לע ףשנה רואית תודחב הלועו רזוח תאז תמועל "...הבולע
עודמ םיניבמ ונא וישכע .הדעונ םהל םייתימאה םייחה הלא - התוא ופפאש רשואהו םסקה
תא הציצח אלל וילא דימצהש ידי לע ףשנה ןמ ארוקה לש ותומשרתה תא שטשטל רפוסה חרט
יולימש ונתוא ענכשמ וליאכ רפוסה .הירחא םיינתחדקה םישופיחהו תזורחמה ןדבוא עוריא
ןיעל םיבושח ,םינש רשע ךשמב הדליתמ לש הייח תא עבקש המ לכו - ,רסומ ,ןופצמ ,תובוח
,םיניבמ ונא וישכע .ונינפ לע תחפוטו הטנאופה האב זאו .םולח תמשגהו רשוא יעגרמ ךורע
אל יתרבח ןופצמ ,רסומ ,םיכרע םושש ,הפיה השיאה לש "םראש"ל הליהת ריש אוה רופיסהש
.ול וושי

רכשה ןיאה ?התעפשהו הטנאופהמ תומלעתהב ,הכופה המגמב רופיסה תארוהל שי ךרע הזיא
.שטשטל ,חייטל ,הריציה לש תימינפה תמאהמ םלעתהל דימלתה תא םיליגרמ !?דספהב אצוי
.ולש תיתורפסה תושיגרה תא םיהקמ

.רוגסה ,םותחה רישה לש וינויפא תא לזרב ללה הנומ "תוחיתפו תוריגס :שדחה רישה" ורפסב
לעו ('וכו זורח ,לקשמ ,םיתבל הקולח ,קוסיפ ינמיס) םיינרוצ המיחת ינמיס לע רבדמ אוה
.('וכו םיירוגלא תודוסי ,טלוב רסמ ,םויס תואחסונ ,החיתפ תואחסונ) תועמשמב המיחת ינמיס
רדגומ יתורפס םרזל ,יסופיט רנא'זל ותקיז רישה לש תוריגסה תדימ תא תעבוק ךכ לע ףסונ
רחא שפחמ ,רומאכ ,שדחה רישה" :תוחיתפל הטונ וב םיטלוב םניא הלא םינויפאש ריש .'וכו
םינמיס לוטיב .םירשקה לש תעדמ המלעה ידי לע ויתויועמשמ תרדגה יאב תדחוימה הפונתה
."וביבסמש המ לכבו רישב םסוח חוכ תויהל לוכיש המ תייחדל הוולתמ רישה ףוגב םיכירדמ

ךותמ .(םינוש םינויפאב ,ןבומכ) תרופיסה יבגל םג המיאתמ תינרדומה הרישה יבגל וז הנקסמ
המגמה ןה .תיתורפסה הריציב תוחיתפה תא רתוי שיגדהל םיטונ יבר םירומ עודמ ןבומ ךכ
.תוחיתפל תוריגסמ רובעל איה תיללכה

תארוהב תוחיתפהו תוריגסה תלאשב קסוע "תומימע" ורפסב ןייטשנקנרפ לרק 'פורפ םג
םיבצמ לש וידחי םויק" :וז ןושלב (Ambiguity) תומימעה גשומ תא רידגמ אוה .תורפסה
השירדה תא ללוש ןייטשנקנרפ 'פורפ (8 'מע) ."תודגונמ תואיצמ תונוכת לש ,םידגונמ
ףצר ,תרמוא תאז ,תומימע וליאו ;ןואפיק השוריפ הבישחב תויווק-דח" ."טלחהב ןוכנ ןורתפ"ל
םרוגה איה ,תודגונמ וליפא וא תונוש תויביטינגוק תוטיש וא תובושת לש וידחי םויק וא
ונא םאה" :הלאשה תא גיצמ אוה (11 'מע ,םש) ".תיביטקודורפה הבישחה זורזל רתויב ליעיה
אמש וא ?תרחא וא וז העפות םירידגמ ונאש העשב ,תונקיידו הנחבה לש ןחותיפ תא םיפידעמ
תויתריציבו תוליעפב תוינושאר תויצקנופכ היציאוטניאו ןוימד רשוכ םיפידעמ ונא
טסקטה והמ הנשמ אל .הארוהב תינויח השיג איה תומימעה ותעדל (12 'מע ,םש) "?תינחורה
הדומה ,רבחמה ,ןשרפה תטישמ קלח" איה תומימעה .יעמשמ-בר וא יעמשמדח אוה הדימ וזיאבו
שיש תויועמשמה לש וא תולכתסהה תודבוע לש תוידממ-ברהמ םלעתמ הרומה םא .ויתונווכב
,וזל וז תודגונמהו תוירשפאה תויועמשמה יובירל עדומ אל ראשנ הרומהשכ ,ןתולגל
.(13 'מע ,םש) ."הארוהה לש הנורחאה הרטמה איה םתס הרבסה אלו הנבה .תמלענ תומימעה

,לובלב םתסב תורפסה תארוהב תומימעה תפלחתמו תפלתסמ םיטעמ אל םירקמבש ינששוח
,וזל וז תודגונמו תוירשפא תויועמשמ האלמ הריציה םא וליאכ .טסכטה םקרממ תומלעתהב
יהמ ,תועבונ ןה ןינמ ,תויורשפאה ןמ תחא לכ לע קיודמב דומעלמ דימלתהו הרומה םירוטפ
.תויורשפאה תכרעמ לכ תא הריציה הנוב ךיא ,תוריתסה דיקפת המ ,ןהיניב םיסחיה תכרעמ
האירקה ךרד תורפסה דומילב תירקיעה ךרדה התיה ,יסאלקה יפוריאה רפסה תיבב ,רבעשל
קוסעל םיטונ םיבר :היצקאירל ונעגיה םויה .ויביכרמל טפשמ טפשמ םיחתנמ ויה .תשרפמה
לע וא הקסיפה לע ,םיטרפה לע םהיתוחנה תא ססבל ילב היתויועמשמבו התוללכב הריציב
םיטעמ לבא ,"םייתונמואה םיעצמאה" תא םיריבסמ הרישה תארוהב .רופיסב דדובה טפשמה
.לשמל ,הרופאטמ חותינ לש תויוקדל םיעיגמ

.דחאכ תיעמשמ ברו תקיודמ הארוהל םילועמ רזע ילכ תורפסל הרומה ידיב םייוצמ םויכ
תארוהל .ןילביר ר"ד לש ותושארב ם"לוס תנדס לש םיפקשה תוכרעמ תויוצמ הרישה תארוהל
תיבב םידמלנה םינמורהו םירופיסה תיברמ לש םילועמו םיטרופמ םיחותינ םנשי תרופיסה
הריציה םע ומצע תוחוכב דדומתה ל ןכומ תויהל בייח הרומה .הזב יד ןיא לבא ,רפסה
רותפל היהי הרומה לעו ,טסקטה גיצמש תויעבב םיתיעל לקתיי הארוהה ךלהמב .תיתורפסה
.ומצעב ןתוא

לש ךרדב םג דימלתה לש תיתורפסה תושיגרה חופיט תא הארוהה ךלהמב שיגדהל עיצמ ינא
םניא םיררושמו םירפוס .הריציה לש קדה םקרמה לא הדיריו העיבקב קויד ,םיטרפב הנחבה
הלמל דובכ שוכרי דימלתהש בושח .םהיתועילק תא בטיה בטיה םינווכמ םה .םילמ םיתיחשמ
טפשמב םירשקה המ ?התועמשמ המ ?תרחא אלו וז הלמ אקוד רפוסה רחב עודמ :טסקטבש
אלא ,ינויע טסקטב קר אל "ארקנה תנבה" חופיטל ןווכתמ ינא ?הלולצמ םרות המב ?הקספבו
תרשל םייושעה םיליגרת ינש ןלהל .רתוי םיכובסו םיקד ויביכרמש ,יתורפיס טסקטב םג
.וז הרטמ

הנושארה הקסיפה תא לבקמ דימלתה .רכומ יתלב תרופיס עטק לש תקיודמ הנבה .א ליגרת
תולאש 14 ןלהל .רבחמה םש וא רופיסה םש ןויצ ילב קילאיבל "רדגה ירוחאמ" רופיסה לש
הנוכנ הבושתו בוריקב הנוכנ הבושת ,םיחיסמ ינש ןהמ ,תובושת 4 הלאש לכל .תורוגס
תויוצמ תולאשה 14 ךותמ .טסקטה עיצמש הנוכנה הבושתה תא אוצמל דימלתה לע .ןיטולחל
תואמ ל ןתינ הז ליגרת .טסקטל תושיגר קר אלו םדוק עדי תורקוחה (13 ,3 תולאש) םיתש
.תיתורפסה תושיגרה תדידמל ןמיהמ אצמנ אוה .םירגובמל ןכו ב"י דעו 'ט התיכמ םידימלת

:ש ינפמ ידוהיל ךפה רברפה
.1
.םייוגה ידימ ותוא ונק םידוהיה .א
.םידוהיה תא ונממ ושרג םייוגה .ב
.םידוהיה ןיב תויחל וצר אל םייוגה .ג
.םייוגה תא ונממ ופדה םידוהיה .ד

:ראותמ תונושארה תורושה עבראב
.2
.םידוהי לש בושיי .א
.םייוג לש בושיי .ב
.תונתשה לש יתגרדה ךילהת .ג
.םידגונמ םיבצמ ינש .ד

:תא תוריכזמ "ומיע ןגהו הדשה חירו" םילימה
.3
.תיילוג .א
.דוד .ב
.וישע .ג
.והיעשי .ד

:...ל תורושק ,"'ה תכרב" םילימה
.4
.םיפצק .א
.םיצעה רברפ .ב
.םידוהי .ג
.םיבלכו םיצקש .ד

:...ש איה "'ה ימש תחת םיחטתשמ"ב הנווכה
.5
.םיהולאל םיללפתמ םה .א
.החוורב םייח םה .ב
.השודקלו עבטל םיבורק םה .ג
.רוגל ןכיה םהל ןיא .ד

:ןווכתמ אוה "'ה תכרב" םילימב
.6
.תוליפתו תוכרבל .א
.רחסמה ןמ םיחוור .ב
.םינוש תוריפו תוקרי .ג
.ותוא ךרבמ םיהולא .ד

:םיצעה רברפב
.7
.םייוג ללכ ןיא .א
.םידוהי ללכ ןיא .ב
.טועימ םה םידוהיה .ג
.טועימ םה םייוגה .ד

:םידוהיה לש םרחסמל ינייפוא
.8
.דבלב םיצעב רחסמ .א
.שערו תופיפצ .ב
.תושילת ,עקרקה ןמ קותינ .ג
.ריוא תוסנרפ .ד

:ןאכ השורפ "םינקנק" הלמה
.9
"בלכ" הלמהמ "בלבלכ" ומכ "םינק" הלמהמ לוזלז ןושל .א
.םילזונל םילכ .ב
.םיתורכ םיצע יעזג .ג
.םיצע תלבוהל תודחוימ תולגע .ד

:...ש איה הנווכה "םש דהייתנ לכה" םילימב
.10
.ורייגתה םיבשותה לכ .א
.רעכתנ לכה .ב
.ומקעתנ תורדגה .ג
.וחרפ תופועה .ד

:םה םייוגה לש םהישעמ
.11
.םידוהיה ישעמכ .א
.תויסיסב תודובע .ב
.םידוהיב תוערפ .ג
.תולילב תואקתפרה .ד

:איה עטקב תוסנרפה רואתמ הנקסמה
.12
.ןמזה לכ םירשעתמ םידוהיהש .א
.םייוגה ןובשח לע םייח םידוהיהש .ב
.םידוהיה תוכזב םיסנרפתמ םייוגהש .ג
.תוידדהו ףותיש םהיניב שיש .ד

:...ב םהייח תא ריכזמ הז עטקב םידוהיה ייח רואית
.13
.ףוג לעב הירא .א
.השייבתנ הרצוצחה .ב
.חיפס .ג
.םהמ דחא ףא .ד

:תא הז עטקב דהוא קילאיב
.14
.םידימאה םיפצקה .א
.םיצקשהו םיבלכה .ב
.לארשימ םדא .ג
.דחוימב דחא ףא .ד

'א - 13
'א - 9
'ג - 5
'ד - 1
:'א ליגרתל תונוכנה תובושתה
'א - 14
'ב - 10
'ג - 6
'ד - 2


'ב - 11
'א - 7
'ג - 3


'ד - 12
'ב - 8
'ג - 4


ייחל רמז ו ןשונה םירישה קדנופב ברע" רישה לש תתנכותמ הארוה ןיעמ .ב ליגרת
ךכ לע האחמה תואירק תא וליאכ עמוש ינא ןאכ .ןמרתלאל ץוחב םיבכוכ ךותמ "תיקדנופה
לבא ,'וכו ,"רישב שיש המ לכ הצממ וניא" :וא "רישה לש ותמשנ תא לטונ" הזכ ליגרתש
חילצמ אוהו ,תקדקודמ האירק רישב אורקל דימלתה תא חירכמ ליגרתהש ,דיעמ ינויסנ
.רישה תא ריבסהל
תועמשמב ןיחבהל םילגוסמ ויה םידדוב םידימלת קרו ,תודחא תותיכל רישה תא יתארק
,םידימלתה ונעט תוקד 30 תב תימצע הדובע רחאל ,תאז תמועל .רישה לש רתויב תיללכה
תוארל ןיא ללכבו ,ריש לכל םימיאתמ הז ןיעמ םיליגרת ןיא יאדו ."ומצעמ ןבומ" רישהש
.רישב תקייודמה האירקה לע השגדהו הארוהב ןוויג יעצמא אלא ליגרתב

.ליגרתב תורסחה םילמה תא אלמ .ןויעב רישה תא ארק
(ילאמשה רוטב תונוכנה תובושתה)

.םירישה
.ב תיקדנופה .א :תודוסי ינש שי רישה םשב רבכ
__________
.1
אל) םיעלוצ
(קוחר ועיגי
רשוא האיבמ
אוה 2 תיבב תיקדנופה ןיבל םירישה ןיב דוגינה
________ תיקדנופה םתמועלו ,_______םירישהש
._______


.2


םיריש
תיקדנופה
לכ לע_________ל תופידע שי (2 תיבב ומכ) 7 תיבב
.______ לש םיאשונה
.3
םירישה
תיקדנופה
תולבגומה תשגדומ ןורחאה ינפלש תיבב םג
.____________לש הדסחל םיקוקזה_________לש
.4
םי ,םיליפה
לזוג ,התעב
היפוי 3 תיבב :תולאשהבו םייומידב תראותמ תיקדנופה
ול םרוג היארמ ,________ומכ הינתומ ,_______יפיכ
.ןקה ןמ טמשנש___________וליאכ וביל ,_______
.5

ונמוי תרוצב
,רשוא ,יפוי
ץיק
________ ןיב (םידוגינ לש ףורצ) ןורומיסקוא שי 4 תיבב
,___________ ,________ןיבל _______
.___________
.6

תורסיק
חצונמ ,ןוהמת
םרוג אוה ._____________ריכזמ הפוג 5 תיבב
.____________תשוחתו _________ןנובתמל
.7
תיקדנופה
םיפיקמ םיריש
זכרמב תדמוע______________2 ,3 ,4 תולאשב ומכ בושו
.התוא ____________ _______הו
.8
םיתמה
____________אוהו שדח אשונ שי 6 ,7 םיתבב
.9
תיקדנופה
םזכרמבו (8 ,9 םיתב) םישדח םייח ודלווי תוומהו ןוסאה ירחא
.____________דומעת
.10
תנמוא
רוא
(8 תיב)___________ לש דיקפת האלממ איה םיתב םתואב
.(9 תיב)___________ל הליבקמו
.11


רישהש םכסל רשפא תצקמב םותס ביטומ עיפומ םהב 6 ,7 םיתב איצוהל (םוכיסל)
תא התמועלו ,_________________________ תא םייחה זכרמב דימעמ
._____________________________איהש ,ללכב תונמואה ,םירישה
.12