:תורפסב תישימח הדיחיל אשונ תעצה
תויונמאו תורפס ןיב הקיז

הרומו ל"תל ףגאב ד"ממה ס"היבב תורפסל תווצה תרבח ,דירפ תירונ
םילשורי ,ןטרגנייו הנח ש"ע "ברוח" תונבל ד"ממה ןוכיתה ס"היבבאובמ
לש המרב םינחבנ הבש ,תורפסה ידומילל תרבגומ המגמ ונרפס תיבב תמייק םינש המכ הזמ
תישימחהו תיעיברה ,תישילשה תודיחיב דמלל ונרחב תונורחאה םייתנשב .תודיחי שמח
.תידוחיי תינכת ונל הרשואו ,הליגרה םידומילה תינכתב םילולכ םניא רשא ,םיאשונו תוריצי

ןה ב"י התיכבו ,תיצרא הניחבב דומיל תודיחי יתש לע א"י התיכב תונחבנ וניתודימלת
ידומיל ונלצא םימייקתמ אלש ןוויכמ .תימינפ הניחבב תופסונ תודיחי שולש לע תונחבנ
ונינב .תורפסל הקיז ךותמ תוחפל םתוא ףיסוה ל ךרוצ ונשגרה ,ןורטאיתו הקיסומ ,תונמא
תויונמאל םיאצוי ונא הנממו ,תיתורפסה הריציה איה הלש אצומה תדוקנש ,דומיל תדיחי
.תורחא

ונרזענ רויצה תונמא םוחתב .ס"היבל ץוחמ םיצרמו םיחמומ תרזעב הדיחיה תא דמלל ונרחב
,דייבש הניבס 'בגה לש תואצרהב ןכו רעונה ףגאמ טרפבו לארשי ןואיזוממ םיכירדמב
ןויע םוי ונכרע ןורטאיתהו המרדה םוחתב .םילשוריב "םרכ" רנימסב תונמא תארוה תדמלמה
תוגצהב וניפצ .יאקיסוממו יאמבמ ,ןקחשמ תואצרה ונלביקו ,ימלשוריה "ןאחה" ןורטאיתב
ןויכראב הכרדהה תווצב ונרזענ עונלוקה םוחתב .הנש התוא לש ראוטרפרה ךותמ ןורטאית
תורפס" תרבוחב ןכו ,הז תווצ ידי לע ונמזוהש םיצרמבו ימלשוריה קטמניסה לש םיטרסה
.ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאה לש (בוציע תרודהמ) "עונלוקו

לש ראוטרפרה ןוגכ ,םיצוליא ךותמ םקלחבו תודימלתה ידי לע םקלחב ורחבנ םיאשונה
יתורפסה רמוחל ותקיזו קטמניסה לש יאצמה ,םינואיזומב תוכורעתה ,לארשי ינורטאית
התשענ אל םתארוה םגו םתובישח רדס יפ לע םישגומ םניא ןלהל םיגצומה םיאשונה .דמלנה
.הזה רדסה יפל
האוושה ;תונמאב דוסי יגשומ תרכה :םיאבה תונורקעה וניניע דגנל ודמע םיאשונה תריחבב
.תילארשיו תידוהי תונמא תרכה ;תיטאמת השיג ;תירוטסיה השיג ;תונוש תויונמא ןיב

טרופמ עדימב םיניינועמה .רתוי בחר רחבממ קלח ןה םיאשונל המגדהכ תורכזנה תוריציה
.תבתוכל תונפל םינמזומ רתוי

םיאשונה
תועש 12) עונלוקו ןורטאית ,הקיסומ ,רויצ ,תורפסב דוסי יגשומ
(דומיל
.תינבת ,הלילע ;לקשמ ,זורח ,תיב :תורפסב
.הרוצ ,עבצ ,וק ,רמוח :רויצב
.המבה ללחב הדמעה ;הרואת ,הרואפת ,רזיבא ,המב :ןורטאיתב
שלפ ,פא-זולק ,לוק-ספ ,הרואת 'זאטנומ ,הכירע ,ךותיח ,םוליצ תיוז :עונלוקב
.טוש ,קב

.ןוגראו תינבת ןוגכ ,םיימוחת-ןיב דוסי יגשומ ןיב לדבהה תשגדה :הארוה יכרד
ימי ,ס"היבב םירועיש .תונמא לכל םיידוחיי דוסי יגשומ ןיבל ,(היציזופמוק)
.ןואיזומב םירויסו תואצרה ,קטמניסב ןויע
.1

1 :היפרגוילביב
.םילעופ תיירפס ,תורוצו םינכת :(1979) 'ע ,ינמכוא
תכירעב תורפסה תארוה ךותב ,"ןורטאיתבו המרדב רזיבאה" :(ג"משת) 'ד ,ןיירוא
.189-204 ,ךוניחל ס"היב ,הפיח תטיסרבינוא ,ןהכ רידא
תורוצ" ,"םיידוסי םיגשומ" םיקרפה ,ןקוש ,הקיסומ לש הדגה :(ח"ישת) 'צ ,ךורב
.68-40 ,11-7 ,"הקיסומב

.םינויע ,הרישה תודוסיב םיקרפ השמח :(ו"כשת) 'ל ,גרבדלוג *
.םילעופ תירפס ,תורפסל ןוחנומ :(ח"לשת) 'א ,ןילביר *
,תורפסה יכרדב ,"תורפסה תרות לש דוסי יגשומ המכ" :(ו"לשת) ל"א ,סוארטש
.65-33 ,קילאיב דסומ

(דומיל תועש 10) םזינויסרפסקא ,םזינויסרפמיא ,םזילאיר :םימרז
"םירירבש" יפ לע םזינויסרפמיא ,קזלב לש וירוג אבא יפ לע םזילאיר :תורפסב
.גרבנירג צ"א לש "רעיב רבקה" יפ לע םזינויסרפסקא ,ןוראב 'ד לש
.2
לע םזינויסרפסקא .הגד ,וראסיפ ,הנומ לש םירויצ יפ לע םזינויסרפמיא :רויצב
.לגאש ,וסאקיפ לש םירויצ יפ
.יקסנלופ לש "תבקמ" יפ לע םזינויסרפסקא :עונלוקב
.יסיבד לש "ביבא"ו "םיה" יפ לע םזינויסרפמיא :הקיסומב
לש ןתיב חתפנ הנשה) לארשי ןואיזומב םירויס .תוריציה חותינ :הארוה יכרד
םידומילה רמוחל ומיאתהש םימרז השולש ונרחב .(יטסינויסרפמיא רויצ
.תורפסב

:היפרגוילביב
,קילאיב דסומ ,תירבעה תרופיסב םזילאירה ינצינל אובמ :(ג"לשת) 'י ,ןבא
."תורוד" תרדסב
לש הדגה ךותב "םזינויסרפמיא" ,"תינרדומ הקיסומל רבעמה" :(ח"ישת) 'צ ,ךורב
.197-194 ,ןקוש ,הקיסומ
ץוביקה ,המודמל דעבמ ךותב "תורפסבו רויצב 'יטסילאיר'" :(1980) 'מ ,רקנירב
.98-90 ,דחואמה
'מע ,ןקוש ,ןמורה תכסמ ךותב ,"םזילאירה גשומל תורעה" :(ג"ישת) 'ב ,לייוצרוק
.11
.הדסמ ,ותריבשו םזילאירל אובמ :(1968) 'ש ,רמרק
רצי ךותב "ינמרגה םזינויסרפסקאה :ןטשה לש ותושרב" :(1951) 'י ,'ץיבוניבר
.98-96 ,קילאיב דסומ ,הריציו

(דומיל תועש 10) תונמאב םדאה תומד
.3
לש "הליהת"ו "םינומא תעובש" יפ לע תרופיסב תומד ןויפא יכרד :תורפסב
.יראג ןמור לש םינופיפע ;ימאק לש רבדה ;דלפלפא לש "יטיק" ;ןונגע
,הירפירפל זכרמהמ תומדה תטסה ,יטסינויסרפמיא תמועל יסאלק רויצ :רויצב
.טשפומה רויצב םדאה תומד ,םיטרפה שוטשט תמועל ןקוידו ףוג יטרפב קויד
.ןורטאיתב תומדה תא םיבצעמכ רזיבאהו רופיאה ,שובלה :ןורטאיתב
תעפשה .םינוש םוליצ ינפוא ידי לע תומד תטלבה - עקר לומ תומד :עונלוקב
.ןויפאה לע םיעיפשמכ דגב ,עבצ ,הרואת ,רזיבא .תומדה בוציע לע לצהו רואה
'ש) ןקחש םע החיש .ןורטאית יאמב םע השיגפ .קטמניסב ןויע ימי :הארוה יכרד
.(בד ןב ןתיא) יקובאק ןורטאיתב קחשמ הקחמה ןקחש לש העפוה ,(יטרונוק
יסוי לש ויומיבב "הליהת"ב המבה לע ןבוציעל ןונגע תוריצימ תויומד תאוושה
.קלאפ םרוי לש ויומיבב "םינומא תעובש"בו ילאערזי

:היפרגוילביב
,םילעופ תיירפס ,תרופיסב תומדה ךותב "ןויפא יעצמא" :(1980) 'י ןבא *
.117-47
.ד"צק-ה"נק דחוימב ,םינויע ,תונמאה תודלותב םדאה תומד :(ז"כשת) 'מ ,שרב
ןליא-רב רפס ךותב "ןונגע ירופיסב םדאה תומד רואית" :(1974) 'ד ,ואדנל *
.224-242 ,ב"י ךרכ
.67-37 ,הגד ,ןמורה לש םיטקפסא ךותב "םישנא" :(1964) מ"א ,רטסרופ
,עונלוקל גוחב רמג תדובע ,יכוניח יעצמאכ טרסה :(1968) 'א ,דיבר
.(ימלשוריה קטמניסה תיירפסב יוצמ) ביבא לת תטיסרבינוא

(דומיל תועש 8) תונמאב למסה
.4
הנויו ברוע) ארזע ןבא השמ לש "ןניק רשא ברוע" ,"הלעי םרטב" :תורפסב
רהנה תובוחר) ג"צא לש "הלילה םשג הרה" ;ןמרתלא 'נ לש "תוינלכ" ;(םילמסכ
דוד ,דוד ןגמ ,בלצ) םיפסונ םילמס ;(םילמסכ תורונמו תורוניכ - כ"ר יפ לע
.יראג ןמור לש םינופיפע ;ג"צא תרישב (ךלמה
תעברא ירויא ;קייא ןאו לש "יניפ לונרא גוזה" ;לאגאש לש "םיאושינ" :רויצב
,דוד) םילמסכ תויומד .םילמסכ ףוג תועונתו םירזיבא .חספ לש תודגהב םינבה
ירויצ .רויצב םילמס לש יתוברתהו (היגולותימ ,ך"נת) יתורפסה םרוקמ .(ןועמש
.רשא א"ק
םילמס .םילמסכ הכסמהו דגבה .יקובאקה ןורטאיתב רופיאהו עבצה :ןורטאיתב
."הלהת" הגצהב
.הוואסארוק לש "םימדה סכ"בו יקסנלופ לש "תבקמ"ב םילמסב שומיש :עונלוקב
.קטמניסב ןויע ימי .יאמבו ןקחש תרזעב הגצהב הייפצ חותינ :הארוה יכרד
דוסיכ םילמס םיעיפומ ןהבש תוריצי ורחבנ .ץוחבמ םיצרמ ידי לע תואצרה
חספ לש תודגה ירויא יפ לע םינב העברא ירויצב םילמס לע .יטננימוד
הניבס 'בגה ידי לע הנתינש תויפוקשב הוולמ האצרהב ונעמש תונוש תופוקתמ
.דייבש

:היפרגוילביב
הכרדה רמוח עונלוקו תורפס :(1984) ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאה
.(בוציע תרודהמ) הרומל
231-191 'מע ,ןליא רב תטיסרבינוא ,למס דעו הרופאטממ :(1979) 'ד ,ואדנל
,פא זולק ,"תיעונלוקה הריציב ישפנה ןמזה ,םילמס ,הלילע" :(1973) 'ד ,ןיכלמ
79-55
.9-5 ,10 עונלוקה תונמא ךותב "?והמ יעונלוקה למסה" :(1958) 'ד ,ןיכלמ
.(אובמה רקיעב) םילעופ תיירפס ,תונויערו הקיסומ :(1954) 'ס ,ןייטשלקניפ
,תויונמאה לש היגולוכיספ ךותב "םילמסהו טשפה" :(1980) 'שו 'ה רלטיירק
.(349-325 'מע רקיעב) םילעופ תיירפס

(דומיל תועש 5) םירפס תופיטע בוציעו םידלי ירפס רויא
לש טעמ הב םישנאו הנטק ריע ,רגרב ףסוי לש וירויאו ןונגע לש םיגד לזמב
תור לש הירויאו יחרז תירונ לש הנונשי ,רייצה רפוסה לש וירויאו ןמטוג 'נ
.יתפרצ
לש רהנה תובוחרל טדרהנייטש בעי ,לוורוא לש -1984ל ןמלוא דג :תופיטע
.יראג לש םינופיפעלו רקב לש ןרקשה בקעיל ןייטשנזיא-סואהדנז ג"צא
ןואיזומב דיורפ-ןמדייז םות תרייצה ירויא לש הכורעתה תובקעב הלעוה אשונה
.1984 תפיטעל םינוש םיבוציעל בל ומשש ,תודימלתה תשקב יפ לעו ,לארשי
.לארשי ןואיזומב רעונה ףגא ףותישב תואצרהו ל"נה הכורעתה :הארוה יכרד

.5
,ינמרגה תומד ,םידלי לש תויומד ,הקירופטמ ,םיפיטיכרא :תונמאב האושה
.ףצרה לש ןוגרא ןורקעכ "קב שלפ"ו לוצינה ןורכז ,האושה תונמאב הקסטורגה
.6
:רצא ילא לש "התמ איה" ;סיגפ 'ד לש "הזה חולשמב ןאכ" ,"תודע" :תורפסב
,"תורקיה תודורפה" ,"תודע" ויתוסמ ןכו דלפלפא 'א לש "הטרב" ,"דוצמה" ,"יטיק"
'ר לש םינופיפע ;רמות צ"ב לש לצה ידלי ;"תכשמנו החנמ תחא השגרה לע"
.קינטצ 'ק לש ןועשה ;רקב קרוי לש ןרקשה בקעי ;יראג
,טרופפר ,גידנורג ,קב ,ץישפיל) "םשו די" ןואיזומב םיגצומה םילספו םירויצ
.(דועו םזב
ןד לש ויומיבב רנצמ הקנלב לש דיחי תגצה ,"ןאכ התיה אל איה" :ןורטאיתב
.ןמלוו
קנרפ לש ויומיבב "ןרקשה בקעי" ;טמול ינדיס לש ויומיבב "יאנוכשמה" :עונלוקב
.(דבלב תילגנאל םוגרת) רייאב

תוריציה ךותמ ."תורפסב האושה" אשונה איה ונרפס תיבב תיעיברה הדיחיה
םירחא תונמא ימוחת םע ןתוא תמעל ידכ תודחאב ונרחב וז הדיחיב תודמלנה
.אשונה תרתוכב םירכזומה םיאשונ-תת יפל

תגצהב הייפצ .תורפסה תוריצי םע יתאוושה ןוידו םיטרסב הייפצ :הארוה יכרד
הניבס 'בגה תכרדהב "םשו די" ןואיזומב רויס .תינקחשה םע החישו ןורטאית
.דייבש

:היפרגוילביב
.ןלוג יאמש תכירעב תירבעה הרישב האושהל אובמ :(1974) ללה ,לזרב *
תירוטסה תרופיסב תירבעב האושה תרופיסל אובמ :(1980) הנח ,זועי *
.דקע ,תירוטסה-סנרטו

(דומיל תועש 4) ונחלל ריש ןיב
לש "לאל-יחש" ;גייוצ הרשו דוהא לש ןחלו ידרפס ןחל ,ירכיזא לש "שפנ דידי"
רזוח דוע" ;קיפ הקיבצ לש ןחלו ןתנוי ןתנ לש "בא תמ" ;ינמיתה ונחלו ג"בשר
ןמרתלא 'נ לש "ץק ןיאל השיגפ" ;ןמייה םוחנ לש ןחלו ןמרתלא 'נ לש "ןוגינה
לש ןחלו קילאיב לש ןחל יממע ןחל "ךפנכ תחת יניסינכה" ;רמש 'נ לש ןחלו
.לגס השימ לש ןחלו ךז 'נ לש "הינש רופיצ" ;בולאירבג יקימ

םידומילה תינכת ךותמ םקלח ,תוטלקב םגישהל ןתינש םינחלומ םיריש ורחבנ
תלאשבו דחא רישל תונוש תונחלהב ןיינע ונאצמ דחוימב .תורפסב
.ןיחלמה לש היצטרפרטניאה

םיזכרמב גישהל ןתינ ןבור תאש ,תוטלק תרזעב םירועיש :הארוה יכרד
.םיינש וא ריש ןיכמ דימלת לכ :תימצע הדובע .ךוניחה דרשמ לש םייגוגדפה
.7

:היפרגוילביב
תורוסממ םינחלו םיטויפ :(ב"משת) ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאה
םיטסקט ,הלעמו 'ז תותיכל דימלתל תרבוח ,ד"ממהו יתכלממה ס"היבל לארשי
.םיותו
ס"היבל שדוק יריש :(ם"שת) ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאה
.הרומל ךירדמ ,יתד-יתכלממה
יתכלממה ס"היבל תושדחו תוקיתע תודלב :(ג"משת) ,םידומיל תוינכתל ףגאה
.התיכל תטלקו ,הרומל ךירדמ ,יתד יתכלממהו
יתכלממה ס"היבל ץראה תרישמ :(ם"שת) ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאה
.דימלתל םיוות תרבוחו ,הרומל ךירמ ,יתד יתכלממהו
הדיחיל תינכת תעצה) "םינחלו םיריש - הקיסומו תורפס" :(ה"משת) ,'ב ,בוקילופ
.6 .סמ תורפסל הרומל ןולע ךותב (תישימח

(דומיל תועש 17) עונלוקו המרד
.8
.ריפסקש לש "תבקמ" ;סדיפירוא לש "הינגיפיא" :תורפסב
לש ויומיבב "תבקמ" ;סיניוקאק לש ויומיבב "סילואאב הינגיפיא" :עונלוקב
;הואסארוק לש ויומיבב "םימדה סכ" ,יקסנלופ לש ויומיבב "תבקמ" ,סלו ןוסרוא
,"קיו דלוא"ה ןורטאית תקפהב .יס.יב.יבה לש םיידומיל םירודיש - "תבקמ"
.תידומילה היזיולטב םגישהל ןתינ .לבפמק סלגד לש ויומיבבו
,קטמניסב ךרענש ןויע םויב ונדמל עונלוקב תינוויה המרדה לע :הארוה יכרד
'י ר"ד יפמ סדיפירוא יאזחמה לעו ינוויה ןורטאיתה לע האצרה וללכנ ובו
- היתובקעבו טרסב הייפצ ,ביבא לת תטיסרבינואב עונלוקל גוחהמ ןיכלמ
חווד םהילע ,קטמניסה תיירפסב וכרענש םידימלת 5-4 תונב תואנדסב םינויד
.תיללכ השיגפב

תורפס תרבוחב יוצמה רמוח לע ונססבתה םייעונלוקה וידוביעו "תבקמ" תארוהב
.טרופמ יפרגוילביב רמוח םג לולכ ובו ,(ליעל 'ר) עונלוקו

:היפרגוילביב
תרודהמ) עונלוקו תורפס :(1984) ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאה
.(בוציע
'נ תכירעב עונלוקב ריפסקש ךותב "יתימאו ירזכא ריפסקש" :ןאי ,טוק *
.ח"כשת ,םילשורי ,םיטרסל ילארשיה ןויכראה ,רבגניא
.ןושאר קרפ ,םינויע ,תונמאה תודלותב םדאה תומד :(ז"כשת) 'מ ,שרב

(דומיל תועש 7) תילארשיו תידוהי תונמא
האל ,ןמזייר ירוא ,ינאילדומ ,ןיטוס ,ץישפיל ,לאגאש ,םייהנפוא לש תונומת
.(לארשי ןואיזומב הגוצתל םאתהב) לקינ
.9
תא הריהבה איהו ,דייבש הניבס 'בגה ידי לע ונתינ םירועישה :הארוה יכרד
לע ונלביק תופסונ תואצרה .תידוהי תונמא תוריצי לש תויפוקש תרזעב אשונה
תמייקתמ םייתנש הזמ .ןואיזומב רויס ידכ ךות לארשי ןואיזוממ םיכירדמ ידי
,"ילארשי ןמא רכה" םשב תפלחתמ הכורעת לארשי ןואיזומבש רעונה ףגאב
ירימ תינמאה םע ונשגפנ .ומע החישבו ןמאה םע השיגפב הוולמ הכורעתה
תא ךירפהל ידכ ,תונמאל תודהיה סחי תא םג ונרריב אשונה תרגסמב ,ירשנ
הקיטתסא יפלכ תיתרוסמה תודהיה לש ילילש סחי םייק וליאכ תיעטומה העדה
.תיביטרוגיפ תונמא יפלכו

:היפרגוילביב
.52-35 ,דגנו דעב ךותב "?תידוהי תונמא תמייק םאה" :(ל"שת) 'ב ,סיקרנ
.211-207 ,165-161 ,160-128 ,ןמוינ ,תדהו תונמאה :(א"לשת) 'צ ,רלטוק
'מע ,'ב היאר תלוע ךותב "םירישה רישל המדקה" :(ב"כשת) קוק ןהכה 'א ברה
.'ד-'ג

םיילוש תרעה
.*-ב ונמוסי םידימלתל הבוח התיה םתאירקש םירמאמו םירפס
.1