רופיסה לש תימצע הדימלל העצה
דלפלפא 'א תאמ "השולש"

יתדה רפסה תיבב תורפסה תארוה לע חקפמ ,ואדנל בדהדובעה יפיעס
תימינפו תינוציח הלילע - השעמה רופיס .א
רופיסב האושה אשונ .ב
תויומדה .ג
עבט ירואית .ד
רפסמה תומד .ה
רופיסה גוס .ו
המילשמ האירק .ז
.םוכיסל תולאש .ח

תורעה
יפיעסב הרומה תריחב .םלוכב קוסעל הבוח לכ ןיא .םיפיעס העבש הדובעב
םיפיעס תאז םע .םתלוכיבו וידימלת תועידיב בשחתהל הכירצ םינושה דומילה
חרכה לכ םג ,ןבומכ ,ןיא .ופוג רופיסה לש תיסיסב הנבהל רתוי םיינויח 'ד-'א
לש ותעד לוקיש ל ןותנ הז ןיינע םגו ,םינושה םיפיעסבש תולאשה לכב קוסעל
.הרומה

.1
ירמחש ,ךכל גואדל ךרטצי 'ה ףיעסב קוסעל וידימלת תא דדועל רחביש הרומ
.םידימלתה לש םדי גשיהב םייוצמ ויהי ןעיה

.2
.תוצובקב וא ,ינדיחי דומילב עצבתהל הלוכי הלוכ הדובעה

.3
.'ו-'א םיפיעסב םמצעב וקסע םידימלתהש רחאל םכסמ יתתיכ ןויד םייקל יוצר
םא) 'ז ףיעסב תולאשה לע םמצעב תונעל םידימלתה ושקבתי ןויד ותוא תובקעב
.(תוצובקב םאו םידיחיכ

.4
.רופיסב םיירקיע םיניינעב ןויד ובו ,חפסנ ףרוצמ הרומה תוחונל
.5

תימינפו תינוציח הלילע :השעמה רופיס (א
יפ לע םיעוריאה תרוש תא רמולכ) "השולש" לש השעמה רופיס תא הרצקב רזחש
.(רופיסה סחייתמ וילאש רתויב םדקומה עוריאב לחתה .יגולונורכ רדס

:השעמה רופיס לש המגוד :הרומל
.1

םהירבח תא ושטנ ,תנכוסמ תושחרתהב רתוי הלודג הצובק םע ופתתשהש ,השולש
וגרה םה .ןוזמב דייטצהל ידכ דחא רפכב ןסחמ לע וטשפ םתחירב ךרדב .וטלמנו
רעיה ךותל ורדחו בר ןוזמב ודייטצה ,םתוא הליג רשאכ קועצל לחהש דלי
.םוקמ תברקבש
ועיגהשכו ,רעיה ךותל וקימעה םהירבח תא ושטנש לע םהל קיצמ ןופצמהש ךות
םוגרה ,םהילע ולפנתה השולשה .םינזרג םיאשונ דליבו יוגב ולקתנ והצקל
.םהילכ תאו םהידגב תא םהמ ולטנו
עצפנ םהבש רגובמה .םהל קיצהל ךישמה םנופצמו לזא םנוזמ ,חורבל וצלאנ התע
,וכרדל שיא וכלהש ךות ונממ וקחרתה םיאירבה ינש .הכילהב השקתהו תולפנתהב
.הז תא הז אוצמל ולכי אל בוש ןמז רחאלש דע

?תולפרועמ תוראשנ רופיסב תויושחרתה וליא ןייצ

.2
לש ותחיתפמ תויומדה לש ישפנה בצמב םילחש םיירקיעה םייונישה תא ראת
?הלא םייוניש סחייל רשפא המל .ומויסל דעו רופיסה
ןויצ ךרוצל) .הלא םייוניש יפ לע םיקלח השולשל רופיסה תא קלחל הסנ התע
לכ ןויצב קפתסהל רשפא .רופיסה תורוש תא םירפסמב ןמסל לכות םיקלחה
.הרושל בשחית תדרפנ הרושב תדדוב הלמ םג .'וכו 15 ,10 ,5 :תישימח הרוש
ןויצ תועצמאב םינושה םיקלחה לש םוקמה יארמ תא ןייצל םג ,ןבומכ ,רשפא
.(םיקלחהמ דחא לכ לש םויסהו החיתפה תורוש טוטיצו דומע רפסמ

.3
ול שי ,ךתעדל ,םאה .קלח וב תולטונה תויומדה רפסמל סחייתמ רופיסה םש
?תפסונ תועמשמ
תא קמנ .תויומדה בלב תללוחתמה תושחרתהה תא ףקשמה ,רחא םש רופיסל חסנ
.תרחבש תרתוכה

.4
תויומד לע רבועה ימינפהו ינוציחה ךילהתהמ ,ךתנבה יפ לע ,הלוע הנקסמ וזיא
.רופיסה
.5

רופיסב האושה אשונ לא תוסחייתה (ב
לש ותוסחייתה הכשמהבו ומצע לע דלפלפא לש וירבדמ האבומ ובו עטק ןלהל
תא ןויעב ארק .דלפלפא לש וירופיסב היצאוטיסה לש היפואל לזרב ללה
:עטקה
.1

עבש ינב ויה ,לובמה תדרב ,1940-ב יליג ינב לע ,ימצע לע והשמ םכל רפסא"
,םיתבה ךותמ וררגנ ,םהיתובא םע דחי .תפרוט תע לש הפיס לע - םידלי ,הנומש
.דוע ויה אל יכ םילמ אלבו םיממוד םידע .תורגובה םהיתויחא םע דחי
ףרוחב ,םיחותפ תודשב םידלי עתפל םמצע ואצמ םהו םהמ ורשנ םהיתובא
תוסנתהה ."וחרב םהו חורבל םהב שחל והשמ .םימשה ןמ םיפטנמ חרקה ידלגשכ
.םהימודו "רהנה ינדא" ,"ןשע" ירופיס לע שלוחה ,םגדה רוקמ איה תישיאה
ודי לע תרדגומה ,האושב איה ומצע לע דלפלפא לש ורופיסב תושחרתהה תישאר
ליחתמ וירוביג לש רופיסה .וירופיסב חסופ דלפלפא האושה-לובמה לע ."לובמ"כ
ירפוסל המודב ,ראתמ אוה ןיא .סונל חילצה דלפלפא לש ורוביג ."ארונה" רחאל
םיטלמנה .ץיוושוא ינשבכ תא ,הדמשהה תא לשמל קינטצ .ק תמגוד םירחא האוש
םהו חסוכ בשמכ םהילע ורבע םימיה" .םילצינ םה ךכו ,הביבסבו ףונב םיגזמתמ
ללה) ."תלד םהל חותפל שיא הצר אל ףרוחה דבלמ יכ ,ףרוחה ידלי התע ויה
'מע 1974 ביבא לת ,הדסמ 'צוה ,תיטסילאיראטימ תירבע תרופיס ,לזרב
.(128
?"השולש" רופיסב "לובמה" לע החיספה יוטיב ידיל האב דציכ -
.ךירבד רבסה ?תטלחומ החיספ יהוז םאה -

תאצוה) ,קינטצ .קל "הרדנמלס" רופיסה ןמ חוקלה אבה עטקה תא ארק
לש וכרד הנוש המב "השולש"מ תומגדה תרזעב ריבסהל הסנו ,(ןייטשפא-ןיול
:םירבדה תגצה ןפואבו היצאוטיסה תריחבב קינטצ .ק לש וזמ דלפלפא
.2

.ןירדהמל חצור היה קשיצנרפ .תוומה תא יקסבונאמיל לע איבה תומולהמב אל
הצרא קרמ תצק ךפוש היה םוי םוי .ונברקב היה עשעתשמ םיפוצר םייעובש
דע ומע קחיש ךכ .הקקלמו תזגרנ היחכ המדאה לע לפנתמ היה יקסבונאמילו
.םייוניעה-קחשמ ךות ולסוח יקסבונאמיל ייחש
ישנא רתי לכ תא קולבה-שאר הליכ ,ץראה לכ ךרדב יקסבונאמיל ךלהשכ
ךשמב וידיב היילת ררב ,רכאווש לש הכאלמה תיבמ שגונה ,קאדלופל .טארנדויה
תוערקנו םיידיה יקרפ םיעקונ וידיב הלתנ םדאשכ .םוי לכב העשה תיצחמ
.יח יולתה דועב רבק טוביח םעט - רשבה תומקר

רופיסה יבגל םג לזרב לש ויתועיבק תונוכנ הדימ וזיאב קודב :הבחרהל
?דלפלפא לש "דוצמה"
.3

רופיסהמ תויומד (ג
ריעצ ,ינוניב ,רגובמ :םייוניכ תועצמאב תוגצומ רופיסב תויומדה שולש
."םה" םיבר ישילש ףוג תועצמאבו
תיארנה תורשפאב רחב) ?תאז הגצה ךרד לש היתוכלשהו הידיקפת ,ךתעדל ,םהמ
.(התוא קמנו ךל
?םיילאסרבינוא םידממ תושחרתהל תונקהל ןויסינ ךכב שי םאה -
תראותמה היצאוטיסהמ עבונה יגולוכיספ קודיצ הגצהה ןפואל שי םאה -
?רופיסב
?רחא רבסה -

.1
?תויגוציי וא תוידוחיי תויומדכ תובצועמ רופיסה תויומד םאה

.2
?תויומדה שולש לש ןתוישיאב םילדבה םירכינ םאה

.3
?םבלב םסרכמה המשאה שגרל םתוסחייתה ןפואב םימוד םה םאה

.4
ליחתמ ,רופיסב ,ןכיה ?ילילש וא יבויח אוה השולשה ןיב לוציפה ךילהת םאה
?הז ךילהת

.5
תוסחייתהל דוגינב תאזו) "לקנעי" םשב ריעצה הנוכמ רופיסב תמיוסמ הדוקנב
ךרוצל איבה המ רבסהו הז םש עיפומ ובש עטקב ןייע .(ליג יפ לע תיללכה
?רופיסל "לקנעי" םשה םרות המ .ליג יפ-לע תיללכה תוסחייתההמ גורחל

.6
ילעב לש יפוא יווק םהל סחיימ אוהש ךות ויתויומד תא בצעמ קזלבש עודי
הפא ,היסנכ רבכע תומדב תגצומ ,"וירוג אבא" ןמורב ,לשמל ,הקוו 'בגה) .םייח
.(התיבבש חרחרמה לותחה םע ההוזמ ףא איהו יכות לש רוקמל המודמ
הדיקפת תא רבסהו "השולש" רופיסב תויומדה רואיתב המוד המגמ אוצמל הסנ
.רופיסה תויומד בוציעב

.7
םיקוספב רמאנה לא (107 הרוש) "ףרט רחשל ואצי ברעב" טפשמה תא הוושה
:םיליהתב ד"ק קרפב ג"כ-'כ
.8

שקבלו ףרטל םיגאוש םיריפכה ;רעי ותיח לכ שמרת וב הליל יהיו ךשח תשת
ולעפל םדא אצי ;ןוצברי םתונועמ לאו ןופסאי שמשה חרזת :םלכא לאמ
.ברע-ידע ותדובעלו
ןיבו דלפלפא לש טפשמה ןיב ינושהמ רופיסה תויומד לע דומלל רשפא המ
?םיליהתמ םיקוספה

?האושה תא תוראתמה תורחא תוריציב תויומדמ הז רופיסב תויומדה תונוש המב
.(הז אשונב תארקש םירפסב רכזיהל לכות)
.9

רופיסב עבט ירואית (ד
תואבומ אבה .(םירפצה ,תודשה ,רעיה ,שמשה ,םימשה) םיבר עבט ירואית רופיסב
.רופיסה ךלהמב עבטה תוארמב םילחש םייוניש לע תודיעמה

.1
לע םירבועה םיימינפה םייונישה ןיבו עבטב םייונישה ןיב שי רשק הזיא
?ךתעדל ,הז רשק לש ותועמשמ המו םירוביגה
.2

:רפסמה תומד (ה
:םיאבה םיכרעה תא ןבא ףסוי לש ונולימב ארק
ןושאר ףוגב רופיס .א
ישילש ףוגב רופיס .ב
הדובכ רפסמה .ג
.דעה רפסמה .ד
.דעה רפסמה ינפ לע הדובה רפסמל שיש תונורתיה ינש םהמ םיטפשמ ינשב םכס

.1
רפסמ וא דע רפסמ אוה םאה .רפסמה לש וביט המ עבקו "השולש" תא בוש ארק
.רופיסה לש וכרואל םינוש תומוקממ ךתעיבקל תויאר אבה ?הדוב
?וז רופיס תטישב דלפלפא רחב ,ךתעדל ,עודמ
.2

רופיסה גוסל (ו
רושיקב ארוקל םיעייסמ םה םאה .רופיסב םירכזנה ןמזו םוקמ ינויצ לע עבצה
?םימיוסמ םוקמלו הפוקתל תראותמה תושחרתהה
?םדקומ ירוטסיה עדי אלל ,ומצע רופיסה יפ לע הפוקתה תא תוהזל ןתינ םאה

.1
האלמ הנומת ארוקל הנקמה ןפואב תוראותמ ןה םאה ?תויומדה לע ונל עודי המ
?ןרבע לעו ןהילע תטרופמו

.2
ךירבד ססב ?יתואיצמ ןויבצ רופיסבש תויושחרתהל תוושל רתוח דלפלפא םאה
.תואמגוד לע

.3
וז הגירח תאטבתמ המב ,ןכ םא ?םזילאירמ םיגרוחה םירואית רופיסב שי םאה
?ארוקכ ךילע התעפשה יהמו

.4
וא תדחוימו תימעפ דח תושחרתה ורופיסב ראתל שקבמ דלפלפא ,ךתעדל ,םאה
.ךירבד קמנו רבסה ?גציימו יללכ ףקות תלעב תושחרתה ראתל שקבמ אוהש
.5

םוכיסל תולאש (ז
תוריציל האוושהב) ?הז רופיסב תראותמ איהש יפכ האושה תיווחב דחוימ המ
.(האושה אשונב ,עונלוק יטרס וא ,תורחא תורפס

.1
.וב עבומל םתמורת תא רבסהו ,רופיסב ןונגסל ןכותה ןיב םירשקה תא ראת

.2
?םהילע םירבועה םיכילהתהו רופיסב תויומדה בוציעב דחוימ המ

.3
.רופיסה ןמ תטלקש רסמה והמ
.4

רופיסב םיירקיע םיניינעב ןויד - הרומל חפסנ (ח

לפשל אישמ
רופיסהש ףא .םידחא םימי ךשמב םתוא הרוקה לעו םישנא השולש לע רפסמ "השולש" רופיסה
ינפמ ,רורב וניא קיודמה םימיה רפסמ ,םימי הנומשכ םידחוימ ןמז ינמיס תועצמאב הנומ
יכ הלגתמ רופיסה תישארב דימ .תיתומכ תרדגומ הנניאש הפוקת הנומ אוה םימיה ןיבש
רשאמ ןאכ הנוש םירבדה ךלהמ .דואמ ןכוסמ תויהל היה לולעש והשממ וטלמנ וירוביג תשולש
ידכ םישרמו שגרמ איש לא הלועו ךלוהה ךומנ וקב הלחתה ןאכ ןיא :םירחא םיבר םירופיסב
חתמה תניחבמ ןה ,איש תויהל היה לוכיש המ לע רתוומ רבחמה .ןכמ רחאל ונממ תדרל
רחאל םג .תואדו רסוח לש בצמב ונתוא ריאשמו ,תינויגהה תובישחה תניחבמ ןהו ישגרה
תושחרתהה לש הביטו התוהמ ןיא ,ידוסיה ורואיב רחאל םגו ,תודחא םימעפ רופיסה תאירק
ןיינעש הארנ .הלפאב ששגל םיכישממ םיארוקה ונאו ,םיררבתמ הנממ תוטלמיהה לשו תנכוסמה
קרש ,הדבועה תעיבקב םנמא חתופ רופיסה .רפסמה יניעב הבושחה תושחרתהה ונניא הז
רבכ ונא הזה רצקה רואיתה ףוסב דימ םלואו ,םתלצה לע הלודג החמש אטבמו ,וטלמנ השולש
םאה .רופיסה לש וזכרמב דמוע הז ןיינע .וז הלצה לש התקדצבו הביטב קופקפה תא םיעמוש
םאהו ,םדא לגוסמ םאה ?הלודג הנכס תעשב ללכה תא חינהלו ושפנ תא ליצהל םדא יאשר
?וכרד לע תירקנ תונמדזההש העש הלודג הנכסמ ושפנ תא ליצהל אלש ונממ שורדל רשפא

תויחכ ןהו ,םלועב סג ןבל .תוליגר תויומד ןניא רופיסב תועיפומה תויומדה ףאש הארנ
,בער אלו דחפ אל תועדוי ןניא רבכ ולא תויומד .(107 הרוש) "ףרט רחשל ואצי"ש תופרוט
םה"ו ,(24-23 תורוש) "דחפה תושגרל רבעמ ויה רבכ םה" ,(19 הרוש) "םהירוחאמ רבכ לכה"
דלי גורהל םיססהמ םניאו ,םימילאו םיספסוחמ םה .(94 הרוש) "בערל רבעמ ויה רבכ
םיעלקנה דליה תאו יוגה תא םיגרוה ףא םה .(29-27 תורוש) םיוליגל םורגל לולעש
.(141-138 תורוש) םינמרגל םתוא ריגסיש ששחמ ,םכרדל

הניא ,ללכה לרוגמ םטלמיהב וקדצ םא ,הלאשה .שונא תושגר השולשה םיאלמ תאז לכ תורמל
לש וז השגרהו ,ןופצמ תופיקנב הרהמ דע תפלחתמ הלצהה לע הלודגה החמשה .םהמ הפרמ
קר ,אישה איהש הלודג החמשב ןכ םא ליחתמ רופיסה .רבד לש ופוסב םתוא הלכמה איה המשא
דע רופיסה תא ארוקל .ןודבאה ןוויכל טאל טאל תדרויו ,רתוי הובג רחא איש ןיאש ינפמ
ןודבאה לא םדאה תא הטמל הליבומ איהו ,המודמ הלצה אלא הניאש הלצה שיש ,ררבתמ ופוס
לפשה לא המודמה אישה ןמ ארוקה תא ליבומ ונרופיס .הליה אלו הרובג אל וב ןיאש רופאה
.תושממבש

הנתשמ ףונ לש עקר לע הלילע
,(20 הרוש) תחלצומ התיה תוטלמיהה .תווקת ,רומאכ ,תררועמ התישארב רופיסה תלילע
רעיה" ;(4 הרוש) "קוחרמ וקיהבה תודשה" הז בלשב .הרורב תונעיהב וז הווקת הוולמ עבטהו
םהילעמ םיססונתמ ויה םייביבאה םיפיה םימשה" ;(8 הרוש) "םתוא ריתסהש אוה ךובסה
הרוש) "םהיקרועב םעופ לחה ףוריט לש ץרמ" יכ אלפתהל ןיא ;(14-13 תורוש) "לילד לוחכב
לחדזנ קזחה םשגה" .םריתסהל ידכ םיחרובה תשולש תרזעל לוכיבכ סייגתמ עבטה לכ .(14
"םתוא וריתסהו לפרע ידיא םייושע ויה תודשה" ;(31 הרוש) "תובקעה תא שטשטו םהירחא
:הוקת אלמו חמש לכה .(32 הרוש) "םהילע רמשו םח היה אשמה" וליפאו (45-44 תורוש)
הרוש) "םיפיה םימיה םהילע ולפתשנו" ,(34 הרוש) "תומיענב הלעמלמ תלפתשמ התיה שמשה"
הנומש תונושה היתורוצב הז עטקב תזכרתמ "ונטלמנ" הלמהו ,םיחרובב תטלוש החמשה .(48
.םינושארה םימיה םהילע ורבע ךכ .הוקת ךותמו החמש ךותמ דימתו ,םימעפ

השגרה הלחה" (הארנה יפכ ,רופיסב תראותמה תושחרתהה לש ישילשה םויה) תרחמה םויב
הארה" אוה ףאו השדחה השגרהב בלתשמ רעיה הנהו ,(59 הרוש) "םבריקב תמעופ תרחא
שמשמ אוה ןיאו לפרועמ אוה ןיאו ךובס אוה ןיא בוש .(61 הרוש) "תולילק לש םינמיס
ויאובחמ תא ףשח רעיה" ןיידעו הוקתמ ורענתה םרט השולשה םלואו .ךרוצה יד רותסמ
תורוש) "םיריחשמ לפרע ידיא םכותמ םילחתשמ ויה םימעפו רתס תורעמכ וארנ םימעפש
ופשחנ ימל ודצב רמאנ אל יכ ,יעמשמ וד וניה "ויאובחמ תא ףשח" יוטיבה .(73-72
התעמ לכויש ביואל אמש וא ,רתתסהל ולכויש ידכ םיחרובל ופשחנ םה םאה .םיאובחמה
לע טלתשמ "םימעפ" יוטיבה .חוטבו עובק רותסמ ןאכ ןיא בוש םוקמ לכמ .תולקב םתולגל
יכ רפוסמ םתקיתשל ליבקמבו ,הקיתשה תטלתשמ םיחרובה לע .רותסמה קינעמש ןוחטיבה תוקת
ינפל ומכ םיששוגתמ ויהש םיננעו תומימדא לש תבורעת ,םימשה תא ףשחו לילד היה רעיה"
םישבול ולחה םיפושחה םישרשה ,תרושנה ,םיצעה" ףא ןמז ותאוב .(89-88 תורוש) "תוצרפתה
..."התע דע ףיקת היהש רגובמה וליפאו ,שלחנו ךלוה לכה ,(96-95 תורוש) "...תרחא תועמשמ
.(99-98 תורוש) "השלוח וזיא הארנכ הדקפ ותוא ףא .דירטהלמ הפרה

היה רבכ ףוגה" לבא ,(104-103 תורוש) "הרושב וזיא ויה תואשונ" .םירופיצה תויוצמ ןיידע
אל םיזוגא ,םיקיר ויה םיניקה ,םהינפמ תוטלמנ ויה םירופיצה" ףאו ,(105 הרוש) "לדלודמ
.(110-108 תורוש) "...םיפושח םיגרתשמ ויה םישרשה קר הביבסב ולדג

רובע .םיעורו םירכיא םש ויה .רותסמ ואצמ אל בוש ובש ,רעי לש והצקל ועיגה תרחמל
.םינמרגה ידיל רסמיהלו ספתיהל ,תולגתהל :םויא היה השוריפ הלא לש םתואיצמ השולשה
"רבד םהל עיצה ל היה לוכי אל רעיהש םג המ ,רעיה לא בושל םעט היה אל" ,בוש הנהו
ומכ" רגובמה .תוומל הייפיצה לש התישארו שואיה תישאר תויוצמ ןאכ .(116-115 תורוש)
.(121-120 תורוש) "הלודגה העשה לש הינפ םדקל ומצע ןיכמ

תלוכי יכ דע םימודא םיעיקר" .םילוחכ דוע םניא םימשה וליפא דליהו יוגה תגירה רחאל
רחאל ועבצנ ,ויה םילוחכ הליחתבש םימשה .(155-154 תורוש) "הרקה םתבירצ תא שוחל
יכ ,איה התע תטלתשמה השגרהה .םיברוצ םימודא התע ושענש דע ,תומימדא לש תבורעתב ןכמ
"הנישה םתוא העירכה" רבכ התע ,(157-156 תורוש) "וספתי םימיה דחאב יכ ,וטלמי אל"
הרוש) "תותמ םירופיצ" ןנה םיספות םהש םירופיצה ,(102 הרוש) עוצפ רגובמה ,(160 הרוש)
הרוש) החילסל הוקת םהל ןיא וליפא (167 הרוש) "םהילע ץבור חושק םוטמט הזיא"ו ,(166
היה רעיה" יכ ילאסכודרפ ןפואב ררבתמ ,"םילע הסכתמ םהילעמש ץעה"ש יפ לע ףא .(186
.ץראו םיימש ןיב תיגיגח תורבדיה הזיא התיהו ,ארפ הלע קריה ,םיכימנמ ויה םימשה ,ףושח
הלודגה הווקתב לכה ודחאתה רופיסה תליחתבש םשכ .(194-192 תורוש) "היה אל ןוזמ לבא
בוש ,הרצב םינושארה וירבח חנזש ימ .םנדבאל םרוגו דוריפה אב ומויסב ךכ ,תוטלמיהה לש
ל םיכירצ ויה םה .בושל םעט היה אל התע" .םירחא םירבח םע רשקב אל ףא טלפמ אצמי אל
.(195-194 תורוש) "וכרדל דחא לכ םלעיה

תא הלגמ ,עבטב תשחרתמה וזו םיחרובה לצא תשחרתמה וז ,תולילעה יתש לש הז בוליש
םדא ינבש המ וא ,וידי ומב השוע םדאהש המ אלא ,םלועב הרוק אל רבד םוש םצעבש הסיפתה
וא בוטה תא השוע וניא עבטה .ול םישוע (תויח תניחב םהש םדא ינב וא ,תויח וא) םירחא
איה םימעפו ,תנבומ הניא וז הבוגת םיתעל .םדא ינב לש םהישעמל ביגמ קר אוה ;ערה תא
.תויושחרתהה לש לבוקמה ןכלהמ תא תצרופ ףא

ךשמתמ ןמז לש םרוז הנבמ
הז הנבמ .רופיסה הנבמל זמר םושמ וב שי רבכ עבטב שחרתמה םע בולישב הלילעה רואית
תרגסמ ךותל ונתוא תוסינכמה ןמז תולמ תורזופמ רופיסה לכ ךרואל .ןמזב קודה רשק רושק
ןיעמ שמשמ הז טפשמ ."םהירוחאמ היה רבכ לכה" יכ רמאנ הרשע-עשת הרושב רבכ .תנגרואמ
.ןאכמ ליחתמ דיתעב רפוסיש המו ,רפוס אל התע דע הרקש המ .רופיסה לש אצומ תדוקנ
ויה" תרחמלש המרג ,והשלכ ןסחמל ,רפכל הצירפה .(22 הרוש) "ךרדב ויה רבכ םייתניבו"
םינטק םיקלחל וקרפל הצרנ אל םא ,רופיסה לש ןושארה קלחה .(33 הרוש) "עבושב םייורש
דומעב םייתסמ ,ןושאר קלחכ םתלצה לע החמשהו הוקתה בלש תא תוארל םיכסנ םאו ,יידמ
,(33 הרוש) "תרחמל" יוטיבהו (19 הרוש) "םהירוחאמ היה רבכ לכה" יוטיבה .הנומשו םישימח
אלש המ .א :ןמקלדכ םמכסל רשפאש ,רתוי םינטק םיקלח השולשל הז ןושאר בלש םיקלחמ
תרחמלש עבושה רואית .ג ;רפכה לע הטישפבו ךרדל םתאיציב םתוא עריאש המ .ב ;רפוס
.םתוטלמיה לע החמשהו

םג .והשלכ שדח בלש תחתופ איה דימתו ,תופסונ םימעפ עברא רופיסב העיפומ "תרחמל" הלמה
תמעפמ תרחא השגרה הלחה תרחמל" יכ םש רמאנ .וז הלמב חתופ ונרופיס לש ינשה בלשה
הדימב .ונלש םיטלמנב תוטלוש הוקתה אלו החמשה אל ךליאו ןאכמ .(59 הרוש) "םברקב
קלחנ הז קלח םג .דיתעה יפלכ קופקפב ןה תובולש ןיידע ,ןאכ תומייק הוקתהו החמשהש
וללה הנשמה יקלח .םירצק ןמז יחוורמבו תוריהמב הז רחא הז םיאבה ,םידחא הנשמ יקלחל
לחש יונישה תא הלגמ הז עטק .(59 הרוש) "...תרחא השגרה הלחה תרחמל" .א :העברא םה
תטלתשמ ןאכ .(79 הרוש) "םינתשמ תוארמה ולחה ברע תונפל" .ב .קופקפל הוקתמ םיחרובב
ןאכ .(91 הרוש) "הדבכ הטלע םהילע הדרי" .ג .שואיה לש וינמיסמ איהש הקיתשה םהילע
,ףוסבלו .ד ."הדבכ הטלע" לש ןמיסב לכהו ,ומצע שואיה תא אלא םינמיס אל םיאצומ ונא
םדאה יכ זמרנ דבלב תורוש עברא לש רצק עטקב .(107 הרוש) "ףרט רחשל ואצי ברעב"
והות לש םלוע הלגנ .וינפמ תוטלמנ םירופיצהו "ףרטל רחשמ" אוה .היחה לא ברקתמ ףדרנה
ןמז קרפ ךותל קחדנ לכהו ,הריהמ ןאכ תושחרתהה .םיפדרנ לכהו םיפדור לכה ובש והובו
."ברעב" ךכ רחא דימו ,"ןכמ רחאל" ,"ברע תונפל" .רצק

רבכ ןאכ .תטלחומה הדיריה לש בלשה אוהש ,ישילשה קלחה תא תחתופ האבה "תרחמל" הלמה
העשה תארקל ומצע ןיכמ רבכ רגובמהו .ףוסה תישאר אוה רעיה הצק .ללכ םיקופקפ ןיא
ררבתמ הנושארה רחא דימ .םיימעפ דוע "תרחמל" הלמה האב הז קלחב .תוומה תארקל ,הלודגה
רתויב ךשוממ הז בצמ .ונממ םיריעצל תוסח קינעהל לוכי אוה ןיא בושו ,עצפנ רגובמהש
םהילעמ ץעה"ש רפוסמ ןכמ רחאל .(271 הרוש) "םימיה םהל םימרוז ויה ךכ" יכ וב רפוסמו
דע ךשמתמ ןמזה .העש ךות םישחרתמ םניא הלא םיכילהת .(188 הרוש) "םילע הסכתמ היה
,תשגדומו תלדבנ ,הרצק הרושב רמאנ רבדה .(191 הרוש) "ןוזמה לזא תרחמל" יכ רמאנש
הנומשו םינומש ךרואל ראותמו ,םיבלשבש ךוראהו השקה אוה הדיריה בלש םוקמ לכמו
.תורוש

.הנשמ יבלשל םיקלחנ םה ףאש ,םיבלש השולשב שואיה לא קפסה ךרד הוקתה ןמ שרפנ רופיסה
ןה ףא תורחאהו ,םימעפ שמח המצע לע תרזוח ןהבש תירקיעהש ,ןמז תולמ ונינפלש הדבועה
,"ואצי ברעב" ,"ןכמ רחאל" ,"ברע תונפל" ,"התע" ,"םייתניבו") ,העונתו תוימאניד תואלמ
אלו ,ךשמתמ ףצרכ דחא םלעהב ארקנ רופיסהש ךכל תמרוג ,('דכו "םימיה םהל םימרוז"
.םישקונ םיקלח (רתוי וא) השולשל תקלחנה הדיחיכ

הניא הלילעה .המירזה לש תשגדומה הרופאטמה ןיגב ףא תרצונ תופיצר לש וז השגרה
םה ,וטלמנ םה .רופיסה לכ ךרואל תכשמתמה העונתב תויוצמ תויומדה שולש .רתויב המישרמ
התא ךלוה התא" :תדחוימ השגדהב ול רמאנ בכעתמו לשכנש ימו ,רעיב םיכלוה םה ,ךרדב רבכ
הנתשמ ןוויכהש רחאל ףא ,רופיסה ףוס דע םצעב תכשמנ וז הכילה .(76 הרוש) "ךלוה
תורוש) "תמרוזה הימהה תרישב ,יגיגח םודמדב יורש היה רעיה" .םיגוסנ םה םדקתהל םוקמבו
.(80-79

ךרדב וא תיריבחת תרשוקמ איה ןיאש ףא ,וז המירז לבא ;רעיב תשחרתמ המירזה הרואכל
ןמלועב שחרתמה תא תפקשמ ,םיטלמנה לש ימינפה םמלוע לא אלו הלילעה לא אל תרחא
תא אל :ורצעל היהי רשפאש ילב המידק םרוז ןאכ לוכה .תויומדה לש ימינפהו ינוציחה
יקלח ןיבש תולובגה תא תשטשטמ המירזה .םירבדה לש םכלהמ תא אל ,עבטבש הרומתה
וא ןאכמ קחרה אל ,םעפ יא ךל ולגנש םתואכ ,םילולצ םימ ,םהילגרל םרז ןטק לחנ" .רופיסה
הניאש תדמתמה המירזל זמרמ םרוזה לחנה ףא .(119-117 תורוש) "ולגנ ןוזחב קר אמש
יתייווחה ימינפה םלועל רשקה ,ןוזחבו תונורכיזב םירושק םירבדה תויהב ,ןאכו ,תקסופ
התואל תודכלתמ תובשחמה..." :לחנה תנומת לא רופיסה רזוח רתוי רחואמ .ידמל רורב
"ופטישב דיחא םהילגרל םרוזה הז לחנכ רגינ לכה אלא ,םידוגינ ןיא בוש הבש ,הדוקנ
המירזל ,רופיסבש המירזל יומיד ןאכ אוה לחנה .שוריפב לכה רמאנ ןאכ .(133-131 תורוש)
םהל םימרוז ויה ךכו" :ןכמ רחאל רמאנ ךכ תמאבו .ןמזה לש המירזל ,םדאה ינב לצאש
.(172 הרוש) "םימיה

,ןמזה םע המידק עונל קר ,תוהתשהל וא רוצעל תלוכי ילבמ המידק הכילומה ,וז המירז
ןהו הנבמה ןהש ,ררבתמ .ותומדקתה תא רוצעל ןיאש ברקתמה לרוגה תמירזל םצעב תזמרמ
תויהמ הקוחר תושרהו ןאכ יופצ לכה .ןמצע תונקסמ ןתואל ונתוא םיכילומ הקירופאטמה
ולת הבש ,העושיה וליאו ,ותארקל םרוז לכהו ץרחנ רבכ םלרוג .הלא םדא ינב ידיב הנותנ
םתדירפו רופיסה תישארב םתחירב ,ךפיהל אלא ,הילא וברקתנ אלש דבלב וז אל ,םהיניע
.הנממ םתוא תוקיחרמ דוע ופוסב

תואדוול קפס ןיב חתמ לש ןונגס
ריבסהל רשפא ,לרוגה תוברקתהל סחיבו ןמזה תמירזל סחיב ונשגרהש המומעה תוארה ףא לע
רבד .קפסב לטומ לוכה ,חוטב בשחנ וניא רבד םוש .תואדו רסוח יוור רופיסכ ונרופיס תא
ונא םיאטוח אמש וא ,הרקמב רמול רתומ םאה .ורתונ השולש" .הנושארה הרושב טלוב הז
םירובס" :ףקות הנשמב תוקפס לש הז ןיינע ךשמנ תיעיבשה הרושב ."'וכו ...החכשב ,המלעהב
.ןכ רבדה היה תמאב םאה .םתוא ריתסהש אוה ךובסה רעיה ,הדיצה וטסש ,וחרבש ,וטלמנש ויה
ץאומ ,ענ ףוגכ הילעמ תבבוס הלחה וז הדיח .הזל המודב והשמ ,רחא והשמ עריא אל םאה
תרמוא תדמתמה םתמירזש ,םילולצה לחנה ימ וליפא .(10-7 תורוש) "ובוביס רוצעל ןיאש
םימ ,םהילגרל םרז ןטק לחנ" .קפס לשו קופקפ לש סחיל םיכוז ,תואדוול תזמורו תועיבק
תורוש) "ולגנ ןוזחב קר אמש וא "ןאכמ קחרה אל םעפ יא ךל ולגנש םתואכ ,םילולצ
איהש יפכ ,הדיח וז התיה" .הרימט הדיחכ םבצמ ספתנ רתוי רחואמ בלשב םג .(119-117
.(184-182 תורוש) "םהילע ואבש תוערואמה לככ הרימט ,תוטלמיהה לש ןושארה םויב התיה

קפסל םעמועמה יאדווה ןיב לטלטימ םדיתע םג ךכ הווהבו רבעב השולשה לש םבצמכ
ימ .הלודגה העשה לש הינפ םדקל ומצע ןיכמ ומכ ,םינתשמ ולחה רגובמה לש וינפ" ,לפרועמה
תוטלמיהל תרתסנ תועמשמ וזיא ןיאה .רשבמ לוק הזיא וא בוטה תוומה הז היהיה .הז היהי
לש םנדבאל סחיב תואדו וזיא תחמוצ הליחתמ רופיסה ףוס תארקל .(123-120 תורוש) "וז
המכ דע ,התע" .הפרמ וניאש קפס לש הטעמב הלגתמ תאז תואדו וליפא לבא ,ונרופיס ירוביג
.וספתיי םימיה דחאב יכ ,וטלמיי אל םנמא יכ הלועו תחמוצ תואדו הזיא הלחה ,עמשיי רזומ
התע יכ ,השגרהה התיה המ םושמ ?תאז ורשיבש םיעיקרה הלא ויהה ?וז תואדו החמצ דציכ
.קפסב תלטומ םיימשה תרושב םגש ןאכ ררבתמ .(159-155 תורוש) "םהילא םירבוד םה
.(81 הרוש) "םיימשה םירשבמ המ" םדוקמ ףא הלאשה תלאשנ הזל המודב

שיא לש ויתומגמ ןהמ רורב אל ןכ יפ לע ףאו ,הפיקתו הקזח תומדכ רופיסב בצוע "רגובמה"
ורמאנ םא תעדי אל בוש .רגובמה רמוא היה - ךלוה התא ,ךלוה התא" .םגיהנמל ךפהש הז
הלגתמ .(78-76 תורוש) "אשמה תא וילעמ לקיו טעמ דוע שגיי אמש וא הרהזאכ וירבד
,ךכ לע אלפתהל ןיא .םהילע איבי אוה המ רורב אל ,םימשל המודב ,הז יתוכמס רגובמש
הייטנ ןאכ שיש ,םנמא ,רשפא .הלאש ינמיס ילב רופיסב םיאב הלאשה יטפשמ לש םבור בורש
הלאשה ינמיס תטמשה לש וז ךרדש רורב הז לכ םע ךא ,ןונגע וב גהונש יפכ קוסיפב גוהנל
רורב אל בושש םרוג ריבחתה לופרע .ונכתב ףא ריבחתה ךרדו ,טפשמה ריבחתב לופרע תרצוי
.העיבק אלא םה ןיא אמש וא ,הלאש רדגב םה םירבדה םא ,ןאכ

וטלשש םיישפנ םיבצמל ינוציח ןפ אלא םניא קופקפה יטפשמ תועצמאב תואדוה תריבש
,תויושחרתהה ,ףונה לש הילאירה .וננוימדב התוא תולעהל הסנמ רופיסהש ,תרחאה הטנלפב
לחנה וליפאו ,תואדו-רסוחו הדיח תניחבב ןאכ לכה ,ודיתעו םדאה תבוגת ,םימשה תרושב
ספתנ םלועה לכ הבש ,תאזה השוחתה תא םויה דוע םירכוז םיטעמ .ןוזח ןימ אלא וניא
תובשחמ ףאש הארנ .קפקופמ ומויק לכש והשמכ ,ירשפא יתלב והשמכ ,קפסכ ,לפרועמ ןויזיחכ
םילטומ םה ףא ,םתוא יח דוע אוה העש יפלש םייח םתוא ,וייח ףאו ויתושגר ףא ,םדאה
דלפלפא .םהלש רבעה תניחבמו הווהה תניחבמ ףא אלא ,םדיתע תניחבמ קר אל ,דימתמ קפסב
תשוחתל ,רורב יוטיב ףא ילאסכודרפ ןפואבו ,םלוה יוטיב ןתונה ריבחתה תא אוצמל חילצה
.תוריהבה רסוחלו לופרעה

םע ןאכ םיגזמתמ הנבמהו הלילעה ןוגכ ,רופיסה לש םיירקיעה תודוסיה יכ רבכ וניאר
תויטלחה תנבה םלואו .לרוגה-ןמזה לש ותמירז תשגרהל יוטיב םינתונו םיינונגסה תודוסיה
ףוסב קר וב םישח םירוביגהו ,בושקה ארוקה לש ותלחנ רקיעב אוה לרוגה תמירז לש וז
רפסמה וליפאו ,ותנווכ תאו שחרתמה תא עדוי דימת אל ארוקה ףא ,רבד לש ותימאל .רופיסה
,"דע רפסמ"ל ךפוהו "עדוי לכ" - רפסמכ ותלוכי תא דבאמו תיפצת תדוקנ הנשמ אוהש שי
סחיב המומע תואדו ןיב סומע חתמ רופיסב רצונ הז ןפואב .ונממ רתסומ םירבדה ןמ קלחש
םירוביגה ,רפסמה םילטלטימ םהיניבש ,השולק הוקתל סחיב םסרכמ קפס ןיבו ,םייאמ לרוגל
.ארוקהו