יבא לש ותגאד" רופיסב ןויע
אקפק ץנרפ תאמ "החפשמה

םידומיל תוינכתל ףגאה ,תורפסל תווצה תזכרמ ,בריש הנינפ,הסנרפב ,םידליה ךוניחב תורושקה תויעבמ בור יפ לע תועבונ החפשמ תובא לש םהיתוגאד
,תויעב לש הזכ גוס םע שגפמל תויפיצ ררועל היושע רופיסה תרתוכ .המודכו יתרבח דמעמב
.רופיסה תחיתפ םע דימ תורערעתמ ןה ,תוררועתמ הלאכ תויפיצ ןכא םא ךא

הלוע ,ותיצחמ תא תווהמה ,תונושארה תוקספה שולשמו ,קדארדוא לש ורואיתב חתופ רופיסה
ומצע תא לואשל יושע ארוקה .תומד רסחו תישיא תוברועמ רדענ ,יביטקייבוא רפסמ לוק
החפשמ בא לש ותגאדל קדארדוא לש וניינע המו תרתוכב רכזנה החפשמה יבא אוה ןכיה
ברועמ יתלבה רפסמה לוק עתפל ךפוה )"...תופילח אוה ההוש") תיעיברה הקספב .הז םלענ
מ וזיאל ,"ונילא" ותקיזב ראותמ ,ומצעל אוהשכ הכ דע גצוהש קדארדואו ,םיבר ןושאר ףוגל
עיפומ רופיסה לש הנורחאה הקספב קר .םיקרפל בבותסמ אוה התיבבש ,תרדגומ-יתלב החפש
בא ,םינפ לכ לע .תרתוכב רכזנה החפשמה בא םע ארוקה ההזי ותואש ,ןושאר ףוגב רפסמ
הרכההמ תעבונ ותגאד .הסנרפ וא ךוניח לש תויעבמ דרטומ וניא רופיסבש החפשמה
דיתע ,ןיטולחל תילכת רסחו ליעומ-יתלבו קיזמ-יתלב יתדיח רוצי - ץפח ותוא ,קדארדואש
קדארדוא לש ותויחצנ .וירחא םימי ךיראהל ףאו וינינו וידכנ ,וינב ימיב םייק תויהל
תיתילכתה ותסיפת לע סירתמ ולש תילכתה רסוחו ,ולש ותויפוס תא החפשמה יבאל הריכזמ
גיצהל םיגהונ תובאש תולאשה גוסמ הלאש - "ופוסב אהי המו" לואשל ליגרה ,בא ותוא לש
תבחרתמ ,תדחיימ יוהיז תיוות לכ הז החפשמ באל ןיאש ןוויכ .תילכתה תלאש :םהידלי ינפב
ולוגלג .ונויליכ תמא לומ דמועה םדאכו םיאצאצ דימעמכ ,'החפשמ בא'כ ותרדגה םצעל ותוהז
ךות תומל דיתע ,תילכת לעב םדא ,אוה הנה .ללכ ומחנל ידכ וב ןיא םינב ינבבו םינבב
1 .ןויליכה חרוכמ ררחושמ ,תילכת רדענ ותויהב אקווד ,הז קדארדוא וליאו ,ותילכת יולימ

לש יגולומיטאה ואצומ תא ררבל ןויסינב חתופ רופיסה ?גציימ אוה המו קדארדוא והימ לבא
,םולכ אלב םייתסמ הז רוריב ?תינמרגהמ אמש וא תויבאלסה תופשהמ ואצומ םאה .הז םש
, 2 ךירמא ."והנשמ תרזעב אלו דחאה רואיבה תרזעב אל וז הלמל תועמשמ אוצמל ןיאש" םושמ
הפשב תועמשמ אשונ הז םש ותנעטל .רפסמה לש וז ותעיבקמ םשרתמ וניא ,אקפק לש וירקוחמ
ןטק רוצי אוה קדארדוא תאז הנעט יפל .תינמרגה הפשהמ העפשה וב תרכינ ףאו תיכ'צה
- ללוש ורורמת ןיעמ ,היישעמ אינהל הסנמש (הנטקה לש תמויס אוה "קא" תויבאלסה תופשב)
- הלועפ לכ ,הלועפה תלילש ,אופא ,איה ךירמא יפ לע הז רוצי לש תיטאופה ותועמשמ .לוכ
תדחיימ תועמשמ הז םש אשונה רוציל תסחיימה וז רקיעבו ,תינשרפה הלועפה תוברל
.הליבגמו

.ןמוסמ הז םשל היה אלמלא ,ררועתמ היה אל יגולומיטאה ןוידה ,רפסמה רמואש ומכ
ותוא לש ,ןמוסמה לש קיודמ רואיתל רפסמה רבוע יגולומיטאה רוריבה תונקסמ לע רותיווהמ
ץפחה .ינוציחה והארמ לש קיודמ רואית ארוקה לבקמ ןאכ .קדארדוא הנוכמה ץפח/רוצי
םיעבצמ םינשי םיטוח יערק םיכורכ וילעש ,בכוכ תרוצב לילס ,םיטוח לש לילסל המוד
.ףסונ סיפכ הרשי תיווזב רבוחמ וילאו ץע סיפכ אצוי ץפחה לש ותיעצמאמ .םינוש םיניממו
ץמאמ רואיתב רכינ .דמועמב ץפחה תא ביצהל ןתינ בכוכה ינרקמ תחא תועצמאבו םתועצמאב
יכ המדנו .קדארדוא ותוא לש "ותויצפח" תא ןושלה תועצמאב רייצל ,ישממ ינכט קויד קיידל
.ידמל תומוד תואצותל ועיגי ,ורואית יפ לע קדארדוא תא רייצל ושקבתי םא ,םינוש םיארוק
(!תוסנל רשפא)

טבממ ךכ הארנש תורמל ,ץפחה .ותוהמ תא ראתל ןויסינל רפסמה רבוע ותוינוציח רואיתמ
םלש לבא ,רחש לוטנ הארנ ולוכ ץפחה םנמא" :רחא והשממ קלח וניאו האטורג וניא ,ןושאר
אוה זיזפ קדארדוא ןכש ,רוריב רתיב ותוהמ תא שרפל ענמנה ןמ ךא ,וכרד יפ לע רומגו
לש ותוהמ תא שרפל ישוקה יכ הארנ ."ספתיהל ןתינ וניאו העונת ולוכ ,רועיש ןיאל
אוה ךכל ףסונב לבא ,ןבומ רסח רמולכ ,רחש לוטנ הארנ אוה - םימרוג ינשמ עבונ קדארדוא
יזיפ ישוקכו ילאטנמ יתוהמ ישוקכ ראותמ ותוא סופתל ישוקה .תדמתמו הריהמ העונתב ןותנ
.דחאכ

תיבה ךותב לייטמ אוה :םוימויה ייח םוחת לא קדארדוא תא רפסמה ברקמ רופיסה ךשמהב
תמרוג ותוריעז םצעו" קונית םע ומכ תולק תוחיש ותיא םילהנמ תיבה ינב .םינוש םיתב ןיבו
רסח אוהו תויה ,ישונא קוחצל המוד וניא וקוחצ יכ םא ,קוחצל עדוי םג אוהש ררבתמ ."ךכל
דוגינ ןיעמ םג שי הז יומידב ."ץראה ילע תכלשה ילע ןיב שורשרל" המודמ וקוחצ .תואיר
אוה קדארדוא אקווד וליאו ,ןויליכ לש תועמתשה שי ורשנש םישביה תכלשה ילעל ירהש
לע דיעהל לוכי וניא ,םייח רדעיה לע דיעמ אוה םא ףא ,וקוחצבש שבוי ותואו הלכתמ-יתלב
.תוומל הברק

.(ץפח) - ןמוסמל (יטרפ םש) ןמיסמ .והנשמל דחא םויק םוחתמ קדארדוא רבוע רואיתה ךלהמב
,ולשמ ןוצר ול שיש אלא ,דבלב וז אלו ,קוחשו רוביד רשוכב םג ןחינ אוהש ררבתמ ךשמהב
,רבודה ונל רסומ רבד לש ופוסב .וביל תורירשב וליאכ םלאנ וא ,םלענ אוה םיתעל ירהש
אוה ,תילכת רדענ :רקיעבו ,יפוי וא ךרע רסח ,ריעז רוצי ,הז קדארדואש ,החפשמה יבא
.תוישונא-לע תויושי םע ותוא תורשקמ רבכ תילכתה רדעהו תויחצנה תונוכתה .יחצנ הארנכ
.ינמז-לעה םע ילאיווירטה תא קדארדוא וכותב בלשמ ךכ

אוה ,בכוכ תרוצ ,ותרוצב .ישומישהו יתיבה םע ונתעדותב רשקתמ אוה םיטוח לילסל ונוימדב
וביבס םיכורכה םיינועבצה םיטוחה .םיקחורמו םירחא תומלוע תעדה לע תולעהל לוכי
תויתוהמהו תויתוזחה - תונושה ויתונוכת .תוזילע תובחס לש םשור םיררועמ וירחא םיכרשנו
ךיבמ אוהש םשכ ארוקה תא ךיבמ אוה תוילוככ ךא ;תונווגמו תובר תויצאיצוסא תוררועמ -
יכילהתמו ,תוומהו םייחה םרזמ קמוחה רוציכ אופא גצומ קדארדוא .החפשמה יבא תא
םלוע ,יצראה םלועה תולבגומל ןמיס הווהמ אוה ותעפוה םצעב .םיישונאה הסיפתהו הבשחמה
.ונמלוע ,באה לש ומלוע ,למעו תילכת לש

ינוידבה םלועב תומד אוה םג החפשמה יבאש ,ךכב אוה החפשמה יבא ןיבו ארוקה ןיב לדבהה
אצמנ ארוקה וליאו .ןבומ רסח אוה םא םג - םייק רבד אוה קדארדוא ורובעו ,רופיסה לש
ולש ומלועבו ,ומלועב קדארדוא לש (טנרפרה) ןמוסמה תא שפחמ אוהו ןוידבה םלועל ץוחמ
רוזח ל אופא שי .רחא והשמ גציימכ ושרפל הייטנה תררועתמ אליממ .בבותסמ וניא קדארדוא
?קדארדוא גציימ המ ,לואשלו

דחא" ,"הרכמב רוקיב") הנש התואב ובתכנש אקפק לש םיפסונ םירופיס לעו ,הז רופיס לע
,תימעפ-דחה תויטרקנוקב םניינעש" 3 קנבדנז רמוא ("הרובח" ןכו "םייאלכ ריצי" ,"םינב רשע
היווה לכש הדימב םינבומ יתלב םהו ,ונינפלש םלועה לש םוגרתל תנתינ-יתלבה
,ןמוסמ רסחו ןבומ רסח אוה ,וז השיג יפל ,קדארדוא ."תנבומ יתלב איה תילאודיווידניא
.יח/םמוד ,תוומ/םייח לש יהשלכ הירוגטקל ךייש וניאו הללכה םושל םיאתמ וניא אוהו תויה
יפ לע ןכש ,ןהמ תחא ףא םע הנמנ וניא ךכיפלו תוירוגטקה לכל ךייש אוה ,תורחא םילמב
.וז תא וז תואיצומ ןה תלבוקמה הסיפתה

.אקפק לש ותריציב םייוצמה ,תרחא תואיצממ םיחילש םתואמ דחא קדארדואב האור 4 רצילופ
הריפסל רבעמש ,תיעבט-לא ,תרחא הריפס לש המויק לע םיעידומ ,םתעפוה םצעב הלא םיחילש
יתלבה לא "הסינכ ןיא" ירורמתכ םישמשמ םה .םייח ונא הבש (dehumanized) תישונא-יתלבה
,רצילופ סרוג ,תרשפאתמ םתעפוה .ישונאה ןוימדה תא םירגמ םה םתעפוה םצעב ךא ,ספתנ
ןוויכ" :עיפומ היה אל קדארדוא יופשו חוטב םלועב .רערעתה ימסוקה רדסהש םושמ
התע ןה ,ןהיניב ןוכנה סחיה תא ודבא ,היינשהו הנושארה תואיצמה ,ישונא-לעהו ישונאהש
ןדבוא ..("ירפכ אפור"ב ומכ) "אווש תוקעזא" ןה תואצותה .תושגנתה ךות וז לא וז תורדוח
יפל ."תישונא-לעה הריפסב ,ינחורה ןדבואל ליבוה תרכומה תואיצמה לש ישונאה םלצה
תירבכעה תרמזה ,דלוחה ,ץרשה) יתייחל אקפק לש ותריציב ךפה ישונאהש םשכ ,רצילופ
.ימתסל טלחומה ךפה ךכ ,(דועו

תוריח .םויקה ךותב תטלחומה תוריחה לש המוליג תא קדארדואב האור ,תאז תמועל , 5 ךירמא
םשונ אל רמולכ ,תואיר רדענ קדארדוא) .םייחה לע רותיוו ריחמב קר םנמא תירשפא תאז
:תוומה ןוטלשמ םג ,תטלחומ תוריח יהוז לבא (תילכת רסח אוהו ,יח רוציכ

אלש ,וילא עיגהל ןתינ אלש טלחומה לש האובב אוה (קדארדוא רמולכ) ,לשמה
ןמוסמ-ןמיס ,חור-רמוח ,תועמשמ-טקייבוא ןיבש סחי ל רבעמ אוהש ,וגישהל ןתינ
םיגשומהו תועפותה לכל רבעמו לעמ אקווד םייק ,רצי רפוסהש המ ...
.הנבהל םינתינה םייצראה

הסיפתה יכילה יפ לע תועמשמ רדענ אוהש יפ לא ףע ,קדארדוא ,ךירמא ךישממ ,תאז הניחבמ
,תידרוסבאו תנבומ יתלב איהש ,אקפק לש ותביתכ ללכל ומכ ,ול שי ,תואיצמה תא תישונאה
.תישונאה הסיפתהו תואיצמה ילבכמ ררחשמ דוקפת

לע עיבצמ קדארדואש םהיניב םימיכסמ ,ליעל ואבוה םהירבדמ םיעטקש ,םירקוחה תשולש
וא ,תרחאה תואיצמה וא (ילאסרבינואה) טלחומה הנוכמ הז ספתנ-יתלבש ןיב ,ספתנ-יתלבה
הנוש ןפואב ראותמ ספתנ-יתלבה לומ הדימע לש טקפאה םלוא .תימעפ-דחה תויטרקנוקה
האור רצילופ ,ררחשמ חוכ יטאופה ובוציע םצעב האור ךירמא .םירקבמהמ דחא לכ ידי-לע
קנבדנז וליאו ,דחאכ תישונא-לעהו תישונאה תויואיצמה לש ןתונוונתהל תודע ולומ הדימעב
ךרוצה תאו אקפק לש יתורירשה ומלועל תועדוויהה תא ספתנ-יתלבה לומ הדימעב האור
םלועל :אקפק לש ומלועב סקודרפה והז" :אוהש גוס לכמ תיטסירוגלא תונשרפ לע רותיווב
6 ".ומצע אוה אלא תספתנה ותועמשמ ןיא םלועלו ,רחא והש מ גציימ אוהש המדנ

ונוימד ירפ ,תילולימ תינבת ,הריציה ןושל לש רצות אלא וניא ומצע קדארדואש רחאמ ךא
,תיאקפקה הקיטאופה ללכ לש "רעזוממ" ןקויד ןיעמ םג וב תוארל רשפאש ירה ,ורבחמ לש
.יתואיצמהו ילאנויצרה ילבכמ איה ףא תקמוחה

:אקפק בתוכ "אבא לא בתכמ"ב

ןסכולמב הילע עורש ךתואו ץראה רודכ תפמ תא ינוימדב ינא האור םימעפל
םתוא אלא ןובשחב םיאב ןיא ייח תא םהב תויחל ידכ יכ ,יל המדנ זאו
ידממל םאתהב ,הלאו ,ךדי גשיהב םינכוש םניאשו םתוא הסכמ ךניאש ,םירוזאה
,דודיע יעפוש םירוזא םה ןיאו ,םיבר םניא ,יניעב רייטצמ ךנה םהב קנעה
7 .םהב לולכ וניא ןיאושנה םוחת דוחייבו

(םינוש םיטסקט לא הקיזב תונוש תויועמשמ "בינהל" יושע טסקט לכו) הז עטק לא הקיזב
"םירוזאה" םתוא גצייל האבש ןבה אקפק לש "האצמה" ןיעמ קדארדואב תוארל ילוא רשפא
- באה לש תילכתה ,תואיצמב .ודי גשיהב םינכוש םניאשו ,הסכמ וניא יפארגויבה ויבאש
םג יוטיב ידיל אב הז ןיינע .ןבה אקפק ינפל המוסח התייה - םיקסעה ייחו םיאושינה
הסינש ,ןבה תא באה ןייאמ וב רשאו ,ןבה לש וטבמ תדוקנמ רפוסמה ,"ןיד רזג" רופיסב
ןכתיי .םיאושינהו םיקסעה - באל קהבומב םיכיישה םימוחת םתואב אקווד ותושי תא אטבל
הבורמ הדימ ךות אקפק דימעמ ,באה לש וטבמ תדוקנמ רפוסמה ,"החפשמה יבא לש ותגאד"בש
,ריעז רוצי באה לומ דמוע ןאכ :תכפוהמה תורשפאה תא תוילאנוסרפמיאו ישוגיר קוחיר לש
הביטנרטלא לע זמרמ ומויקש םושמ אקווד ,ומויק םצעב הגאד באה בלב ררועמש ,ךרע רסח
.תילכת ןיא םויקל הבש הביטנרטלא ,באה לש וזל ןיטולחל תדגונמה תימויק

םיריכמ םיארוקה ונא םגש יפכ ,תואיצמב ומויקש ,ינוידב רוצי קר אוה קדארדואש הדבועה
הלוכי ויבאל אקפק לש תיתימאה ותבושתש ךכ לע הדיעמ ,ספתנ וניאו ירשפא וניא ,התוא
איבהל ינוצרב ,םויסלו תאז הדוקנל .םתועצמאבו הריציהו ןוימדה םוחתב קר ןתניהל התיה
:ויבא לא אקפק לש ובתכממ ףסונ טוטיצ

עודי-יתלבה ינפמו ,יתביתכ ינפמ ךתעיתרב הרטמל עולקל תבטיה הזמ רתוי
,המ-קחרמ ימצע תוחוכב ךממ קחרתהל ידיב הלע ןוכנ לא ןאכ .הב ךורכה ,ךל
ירוחאה הפוג גלפ תא הסמר לגר ףכש תעלותה תא תצקמב ריכזמ רבדהש םגה
יל יתאצמ םנמא ךכ .הדצה ררגהלו ימדקה הפוג גלפב שלתהל החילצמ איהו
8 .החוורל םושנל יתלוכי ,המ-חטבמ

"החפשמה יבא לש ותגאד" תארוהל תועצה
רתוי קוסיעל יוריגכו החיתפכ שמשל לוכי אוה .רומוה רדענ וניאו אירקו רצק אוה רופיסה
,אקפקב ףטחב ץיצהל תונמדזהכ וא ,תימצע הדובעל ליגרתכ ,אקפק לש ותריציב קימעמו בחר
ףקיהב תורפס תודמולש תותיכ ןתואב אקווד תאזו) ועגפיי םג וציצי םאש הוקת ךותמ ילוא
.(ןתינכתב תוללכנ אל אקפק לש ויתוריצישו רצ

.ישוק אלל התיכב רופיסה תא אורקל ןתינ

.תרתוכה ךמס לע רצק תויפיצ קחשמ חתפל רשפא האירקה ינפל

.1
אוה םאה .רופיסה לע תוינאטנופס תוינושאר תובוגת טוקיל - האירקה רחאל
.הבוגתה תא ריבסהל וסנ ?קיחצמ ?לכסתמ ?יתוטש ?יתדיח

.2
,ץע ,ןוטרק) םיטושפ םירמוחמ ותוא רוציל וליפא וא קדארדוא תא רייצל וסנ
?ירשפא רבדה םאה .(רמצ יטוח

.3
?ותוהמ לע דומעל השק עודמ ,ורייצ ל ןתינ םא

.4
.(יחה ,םמודה ,ילולימה) םוחתל םוחתמ קדארדוא לש וירבעמ רחא ובקע

.5
םיאצומה שיו (רפסמה רובס םג ךכ) תועמשמ רדענ קדארדוא םשהש םירובסה שי
אינה ל הסנמה ןטק רוצי :תיכ'צהו תינמרגה תופשהמ ןבומ ילעב םידה וב
.לכ-ללוש רורמת ןיעמ ריעז "רוצע" רורמת ןיעמ ,הלועפמ
םתייה ךיא) ?תועמשמ ןיא וא שי םשל םא ,ךכל תובישח ,םכתעדל ,שי םאה
(?תירבעל ומש תא "םימגרתמ"

.6
,בכוכ תרוצב לילסל המוד) ותרוצב קדארדוא םכב ררועמ תויצאיצוסא וליא
.('וכו ריהמ ,ריעז ,וביבס םיכרכנ םיינועבצ םיטוח

.7
?םהיניב הקיזה תא וראתת דציכ - קדארדואו החפשמה יבא

.8
?רופיסב החפשמה יבא תא ןייפאמ המ

.9
?רופיסה תא רפסמ ,םכתעדל ,ימ

.10
רופיסה ןיב תוקיז אוצמל רשפא ,םכתעדל ,םאה ("ןיד רזג" תא ודמלש תותיכב)
.ךירבד קמנ - ?"החפשמה יבא לש ותגאד" ןיבו "ןיד רזג"
לכב ןויעל ץלמומ ,בגאש "אבא לא בתכמ"מ תואבומ איבהל םג רשפא הז רשקהב)
.(רצויכ אקפק לש ומלועל םיבר תוחתפמ קפסמה טסקטכו ישונא ךמסמכ ,הרקמ

.11
ללכל המגדהכ) אקפק לש הז רופיס חונעיפב ישוקה רוקמ לע הדימע םשל
רזעילא לש לשמה ןיבל רופיסה ןיב האוושה ליגרת ןאכ עצומ (ותריצי
."טחמהו ןודיכה" גרבנייטש
תויומדה ןיב תוירוגטק לש לובלב ןיעמ לח וכלהמבש םושמ הז לשמב ונרחב
ןוימדה בוליש .םלדוגב םינושו םתרוצב םימוד טחמהו ןודיכה .קלח וב תולטונה
ותילכת יפ-לע ותלוז תילכת תא שחנמ םיינשהמ דחא לכ .םתוא לבלבמ ינושהו
ודעונ םה הלש ,תפתושמה הלועפה לע םה םידמוע םהיניב גולאידה ךלהמב .ולש
טילבמ הלועפה ןוימד אקווד ךא .םידב - טחמהו םישנא רקוד ןודיכה .הריקדה -
ןודיכה ךפוה ךכ .תרפות טחמה ,גרוה ןודיכה .םיינשה ןיבש תילכתה ידוגינ תא
תגציימ הנטקה טחמה וליאו ,ישונאה סרהה חוכ לש גציימל (טחמל תיסחי) לודגה
חתמנ לשמה לש ופוסב .ינמז ,אופא ,היה תוירוגטקה לובלב .הריציה חוכ תא
.סרהל הריצי ןיב רורבהו דירפמה וקה בוש

.12
גרבנייטש רזעילא / טחמהו ןודיכה
(ןועמש ,רמאנ ,היה ומש) לטקה-הדשמ ינולפ בש
.ןודיכ םגו הבור םג התיבה ומע איבהו
תחנמ התיה ראשה ןיב ,םרגס ובש ,ןוראב
- "!טחמ-בר ,קנע ןימ הזיא" - .הקיקד תנטחמ

,ןוהמתב הרהרה
:ןודיכה תא התוארב
תשבלת ,יאדו ,רפות אוה"
- תשחנו לזרב ,םיחפמ
גוגמ-גוגל םישובלמ
."גוע ךלמל ,ילוא ,וא

:טחמב הפי לכתסמ ןודיכה םיתניב
!תחדבמ איה המכ ,יוה !תאזכש תנדיכדכ"
...דודגב היה ררועמ קשנ-ןימ-הזכ קוחצ הזיא
.דודח-רבד הב ץיברהל קשח יל שי !תנחחרפ
,תחוור העומש ?ןוכנ הז :תסדנק ,יל ידיגה ,יוה
:דחפמ לכה םידעור ,תסעוכ תאש ןמזב יכ
!"דחי-םג םיבובז הרשע רוקדל תא תלגוסמ

:הרות-ליעמב עבשא" :תרמוא איה - "!רקש !רקש" -
."הרוחס ןימ הז ,יחא ,דב .תרקוד ינא םידב קר

!תרבג יהוז ךא" :הבורה ארפ-קוחצ הרי - "ח-ח-ח" -
"!תרקוד הנה דב !איה דב תרקוד ,יח-יח-יח

?םיחפ רוקדל ילע םולכ" :תחנב התנע - "?המ אלא" -
"!םיחא ,שורד םכלדג טחמל ירה ךכ םשל

תורידא עירה בוש - "!עקפתא !וליצה ,וה" -
"!תוריל ליחתא !ץצופתא" :חדבתמה הבורה

?רקש וא תוטש יתרמא םולכ ?םיחר דידי ,קוחצה המ" -
"?רקדל ,אופא ,חלצי המ - םיחפ אלו דב אל םא

:ראבמ הל ןודיכה - "תנטוטאז ,םישנא"
"!רקוד ינא םישנא

,טחמה תאזכ העמש ךא
,תחפסכ הב קבד קוחצ
:שלשמו לופכ קוחצ
שדחמ תרבסמ איה - "תרקוד ינא םידב םא"
תנתכ הזמ םיאצוי ןה
- תנלמש וא םיסנכמ
.שממ-ירבד ,רוציקב

?ונרקדא המל ?םעט המ ?םדא ...רוקדל ךא
"?ונממ אצי המ - םעפ ףלא ולפא רוקד

.א לש לשמב טחמהו ןודיכה ןיב גולאידב ףקתשמה לובלבה שרוש והמ וריבסה
.גרבנייטש
?לשמב תויומדה לש ןטבמ תדוקנמ רתפנ לובלבה םאה
?ןודיכה גציימ המו טחמה תגציימ ,םכתעדל ,המ
םכל הארנ םיגציימ םהש המ ןיבו לשמב (תויומדה) םיצפחה ןיב רושיקה םאה
?לבוקמ ?עיתפמ
?ךתעדל ,לשמנה והמ
ןודיכהו טחמה לש ישוקה ןמ קדארדוא לש ותוהמ תא סופתל ישוקה הנוש המב
?הז לש ותילכת תא הז ןיבהל
לש ותדמעמ קדארדוא לש וגוויס תיעב יפלכ ארוקה לש ותדמע תלדבנ המב
?טחמהו ןודיכה לש גוויסה תיעב יפלכ ארוקה
.קמנל הסנ ?קדארדוא גציימ ,םכתעדל ,המ
?המל ןכ םא ?וז הלאש לע תונעל השק םאה

םוכיסל
ןיבו הריציה ןיבש הקיזה תניחבמ לשמהמ אקפק לש ורופיס לדבנ המב
?תואיצמה
לש לשמה ,המגודל ,םיפסונ םילשמל הקיזב עצבל רשפא המוד יתאוושה ליגרת
הדמעמ ןיב הלידבמ הניא הטושפה ןבאה ,הז לשמב ."םולהיהו ןבאה" בולירק
הז לשמב םג .רתכה תא טשקל חקלנש םולהיה ,רבעשל הנכש לש ודמעמ ןיבל
,הינוריאב גצומ (רקי ןיבו לוז ןיב ,יוצמ ןיבו רידנ ןיב) תוירוגטקה לובלב
ןיב בטיה םילידבמה ,רבחמהו ארוקה ןיב תפתושמ הסיפת לע תוכמתסה ךות
ורופיס תא תוושהל רשפא :תרחא המגוד .םלועב םירבדה לש תונושה תוירוגטקה
הנוש היהי האוושהה ריצ ןאכ ."זגראה" ,בולירק לש רחא לשמל אקפק לש
הז לש הסיפתה רצוק לע הדיעמש ,המודמ המולעת תגצה ןיבש לדבהב דקמתיו
הבישחה יללכ לע רגת תארוקה ,המולעת תגצה ןיבל ,םכח ומצע קיזחמש
.תישונאה

ןיב האוושה תדובע הצובק לכ לע ליטהלו תוצובקל התיכה תא קלחל רשפא
אצמייש רחא לשמ וא) ליעל ורכזוהש םילשמהמ דחא ןיבל אקפק לש ורופיס
.(םיאתמ

לש רחא רופיסל הז רופיס ןיב תוושהל םג עצומ ,תפסונ תורשפאב םיניינועמל
תרגסמב .לותח ויצחו הלט ויצחש ,ינוימד רוצי ראתמה ,"םייאלכ ריצי" ,אקפק
ינפל דימעמ ,"הלטלותח" ותוא ,הזה רזומה רוציה םאה ,ןודל רשפא האוושהה
םייאלכה רוצי םג םנמא .קדארדוא ררועמש הלאל תומוד תוינשרפ תויעב ארוקה
תוחפ הלט-לותח ףוריצה יכ הארנ ךא ,תוכייתשה תצובק רסחכו ימעפ-דחכ גצומ
תיתיב ףרט תייח אוה לותח .ןכומה ןמ תויצאיצוסא לש ןתרידח ינפמ "ןסוחמ"
.םותו תופח לש למסל תיברעמה תוברתה לש םילמסה רגאמב ךפה הלטו ,הנטקו
םייושע ,רפסמה לש ופוגל הז רוצי לש ותכמסהו ,דחא רוציב הזב הז םבוליש
יכ ףא ,קדארדוא .היוצח שפנל הימינוטמכ רוצי ותוא שרפל ארוקה תא ליבוהל
,עודיכ ,םיררועמ ךאשרור ימתכ וליפא) תויצאיצוסא ררועל לוכי אוה
רוצימ רתוי תוידיימ תויועמתשהמ ררחושמ ,(ןתוא םינימזמ םא ,תויצאיצוסא
.םייאלכה
.13
םיילוש תורעה
,ןויערה תא השיגדמ היילכו תילכת ןיב תיגולומיטאה הברקה תירבעב אקווד
לע םייק וניא ומצעלשכ ןויערה תינמרגב .םייתשה ןיב יחרכהה רשקה רבדב
:ינושלה רושימה
.1


"Alles, was stirbh, hat vorher eine Art Ziel, eine Tatikeit gehabt. Und
daran hat es sich zerrieben, das trifft bei nicht zu"

Wilhelm Emrich, Franz kafka, Frenderic Ungar Publishing Co., New York,
Chapter III. pp/102-110/
.2

'מע ,"רבסה ול ןיאש קוצה" ,ה"לשת ,דחואמה ץוביקה ,סוסיהה ךרד ,קנבדנז ןועמש
.101-99
.3

Heinz Politzer, Franz Kafka, Cornell University Press, pp. 93-99
(.ש.פ ,ילש םוגרת)
.4

.(רוקמב ןניא תושגדהה ,.ש.פ ,ילש םוגרת) ,108 'מע ,ךירמא
.5
.106 'מע ,סוסיהה ךרד ,קנבדנז ןועמש
.6
.53 'מע ,ו"לשת ןקוש תאצוה ,הנלימ לא םיבתכמ/אבא לא בתכמ ,אקפק ץנרפ
.7
.40 'מע ,םש
.8