תילאוטסקטרטניא הדימל


תוצובק / הדימל יפד


תימוחתניב הדימל


תונווגמ הדימל יכרד


םידימלת תודובע


הדימלב בשחמה


ילאוטסקט ןויע


תירפס-תיב הלעפה
תיתריצי הדובע / הדימל