,היגולנא ,סותפ ,הינוריא) הקירוטר
(ימוק טקפא ,גולאיד


ןמזו בחרמ


היזטנפו הילאיר


תיפצת תדוקנ


(תוילמס ,הירוגלא ,תורוקמ) תויזומיר


תויביטרוגיפ


דועית


טקילפנוקו תויבטוק