יפל םינייוממה ב"המי ירצוי דבלמ םתחפשמ תומש לש ב-א רדס יפל םינייוממ םירצויה תומש
.םייטרפה םהיתומש

בל ,יוטסלוט


תירוד ,דגרואיולה הדוהי


ןתנ ,ןמרתלאןתנ ,ןתנוי


הרובד ,ןוראבטסיטב ן'ז ,ריילומ


נ"ח ,קילאיבד"ג ,ר'גנילס


הד הרונוא ,קזלבהדוהי ,יחימע


יאלוקינ ,לוגוגןד ,סיגפ


האל ,גרבדלוגץנרפ ,אקפק


רימא ,עובלגהילד ,ץיבוקיבר


רודויפ ,יקסביוטסודםאיליו ,ריפסקיש


הדלזלוריבג ןבא המלש


ל"זחדיגנה לאומש