רצק רופיס


םע רופיסו הדגא


הריש


המרד


ב"המי תריש


ןויעו תוגה
ןמורו הלבונ