הרבשו הבהא


תוימוחתניב

תויונמאו תורפס

תעד ימוחתו תורפס


תומדה ינויפאב םיכרד

תויומד יגוס

שפנה ייח בוציע


החפשמה

תורוד ןיב

תויגוז


תורפסה יארב תואיצמה תופקתשה

האחמ / תיתרבח תרוקיב

הלוגב םייחה

י"אב קבאמו םייח


םדא ייח

ויהולאו םדא

(תוהז) תורגבתהו הכינח

(תוומ ,תודידב) םויקה תקוצמ

םיכרע


םלוע-הריצי-רצוי


הרבחב םדאה דמעמ

גירחה םדאה

הריציב השיאה

םימעו תודע


הארוהב תויגוס


תיתורפסה הריציה לע

עבמ יכרד

תופוקתו םימרז


םילשוריו ןויצ


האוש