םילשוריו ןויצ


ותרישבו ירזוכה רפסב - יולה הדוהי 'ר תריציב לארשי ץרא !חרזמב ובל
ןוסנזור לארשי ר"ד /

ץ"כ הרש ר"ד / רחשו זזה תוריציב יתונמא עבמב םילשורי

רואנ יכדרמ ר"ד / האמה תליחת לש םילשוריב רוקיב

ךברוא יליל ר"ד / תורפסב םילשורי בוציע לש תויורשפא יופימ

ןייטשניבור ההלב / (תועצהו םירוהרה) םייניבה ימי תריש תארוהל

תורפס ירומ תווצ / םייניבה-ימי תריש אשונב הדימל זכרמ

ינבא יבצ 'פורפ ןיחלמה / וידחי הל הנגונש ריעה

ןאנש רודגיבא ר"ד / ל"זח לש םילשורי

ץרפ םולש לאוי / ןהיניבש המו 'הלעמ לש םילשורי'ו 'הטמ לש םילשורי'

ץרפ הליג / דימתה ריע םילשורי

רלטסניק הדע ר"ד / עובלג רימאל 'םולח לא םירזוחכ ונייה' רישב ןויע

אמצ ינא' ,ןומרכ-אנהכ הילמע לש הרופיסב םילשורי לש התופקתשה
ולהמ הביבא ר"ד / 'םילשורי ךימימל

יחימע הדוהי תאמ 'ינפלש תורודה לכ' - םילשורי לע םיריש ינשב ןויד
ךרכב ןתנ / ינרק הדוהי תאמ 'הצרפב ינומיש'ו