נ"ח ,קילאיב


ימענ / תימצע הדובע לש ךרדב קילאיב נ"ח לש םיריש ינש תארוהל העצה
גרבנטור

ןוזנסומ סומע / תורפסה תארוהב קוידהו תמאה

םהרבא ר"ד / ןמזה תב ונתריש לעו קילאיב נ"חל "רבד" רישה לע
ןירג-ינרוגה

ףסוי-רב לטומח ר"ד / יטסילובמיס רישכ קילאיב לש "דקתשא ילועבג"

הניר ,יפסכ הבהז / תינרדומ הריש םע האוושהב ג"בשר יריש תארוהל העצה
יאדוד

ואדנל בד 'פורפ / םוקמלו ןמזל ןהיסחיב ןושל תורוגיפ