הדוהי ,יחימע


ינבא יבצ 'פורפ / וידחי הל הנגונש ריעה

ךברוא יליל ר"ד / תורפסב םילשורי בוציע לש תויורשפא יופימ

ץייוכוב תירונ / יחימע הדוהי תאמ רצקה רעשהו ךוראה רעשה לע הדלב

ינש ימענ / יחימע הדוהי תאמ ברק הדשב םשג רישב ןויע

ךרכב ןתנ / םילשורי לע םיריש ינשב ןויד

סיר תור / יחימע הדוהי לש םיריש ינש לע