תורפסל הרומל ןולע


יבוהא הידואלק ,יח-רב תיזפ
:טקייורפה לוהינ
תוילד יעור ,זיוהנירג ליג
:שופיחו ןויד תצובק חותיפ

ל"ת ףגא - ירימז ימענ
:ל"תב טקייורפה תזכרמ
ל"ת ףגא - שרק הרש
:חותפמו ףוסיא ,הכירע
ל"ת ףגא - בריש הנינפ ר"ד
:ץועי
אריפש ידע ,יח-רב תיזפ
:תורמהו הכירע
ידרו הנפד
:יפרג בוציע
ןיקריס-ןהכ ידומ
:תונומת דוביע
תוילד יעור
:javascript -ו java ,html
סוארטש תלייא
:םירצוי תויוכז
ינאוורק לגיס ,ילאערזי האל ,לארא האל
:הדלקה
יתורח לכימ
:ההגה


תורוקממ חקלנש רמוחה לכ לש תויוכזה ילעב תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
גישהל ידכ רבדב םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב ונינפ .הז רתאב ללכנו םיינוציח
רבדה אבוי םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ ונא .רמוחב שומישל םרושיא תא
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל