תורפסב ןויד תוצובקתורפס שולגל
ריש שולגל
רופיס שולגל
האושה תורפס אשונב תולעפה
זומת ןימינב / ןובס
זומת ןימינב / םעה דחא לש ותיוולה
רחש דוד / םדאה עבטבש םירבד
בוכ'צ ןוטנא / תיקיז
ןאספומ הצ יג / תזורחמה
קוקיל ןפיטס / ילש טייחה
םהומ טסרמוס / ררושמה
םירומ רדח םורופ