םירומה םינמזומ ןכ ומכ .םידומיל תוינכותו םינורחא ר"מפמ ירזוח ללוכה רתא
םיכרד עיצהל ,תויעב גיצהל ,תולאש תולעהל ,םירומל ןויד תוצובקב ףתתשהל
םירמאמה תא .םירומה רדח לש םינושה םירודמב םהלש םירמאמ םסרפלו הארוהל
:ל חולשל םהילע
nurit@amalnet.k12.il
http://learn.snunit.k12.il/snunit/roomlit/upload/6


.תוניחב תארקל םידומילה רמוח דוקימ - ט"נשת ץיק תורגב תוניחב לע עדימ
http://www.netvision.net.il/bagrut/mikud.htm


ןיב .שדוח ידמ ףלחתמה רצק רופיס ךותמ תולועה תומלידב םינויד םייקמה רתא
תאמ אבצל יתוא ולביק אל ,תרק רגתא תאמ הריפצ :רתאב ונודנש םירופיסה
.רפוסה םע הדיעוו תחיש תמייקתמ ןויד לכ םויסב .דועו ,ןגמ הרימ
http://www6.huji.ac.il/sifrut/


לע ,רבחמה לע םיטרפ ללוכ רתאה .ולאוק ולואפ תאמ יאמיכלאה רפסה לע רתא
וגאיטנס לש עסמה תפמ תא ללוכ אוה ןכ-ומכ .הלש רסמה לעו הריציב תויומדה
.םידימלת ידי-לע הנבנ רתאה .רפסה תודוא תולאש הלעמו רצואה רחא
http://alf.kfaryarok.org.il/


,םישרדמו תונשרפ דצל ללוכ ,לבהו ןיק רופיסב ןדה "טנלמע" לש ארקמה רתא
תוריציה ןיב .יארקמה רופיסה לע תוססובמה תויתונמאו תויתורפס תוריצי םג
.דועו ןורייב דרול תאמ הזחמ ,סיגפ ןד תאמ םיריש :רתאב
http://www.amalnet.k12.il/meida/mikra/story/miki8009.htm


.ריפסקש לש טלמה ךותמ תונצס םיראתמה 19 -ה האמהמ םירויצ ללוכה רתא
http://www.cc.emory.edu/ENGLISH/classes/Shakespeare_Illustrated/Hamlet-
Paintings.html


.ריפסקש לש ריל ךלמה ךותמ תונצס םיראתמה 19 -ה האמהמ םירויצ ללוכה רתא
http://www.cc.emory.edu/ENGLISH/classes/Shakespeare_Illustrated/LearP-
aintings.html


,תיוושכע תילארשי תורפס לש הריקס ללוכה ילארשיה ץוחה דרשמ לש רתאה
הילמע :רתיה ןיב .םיבר םירפוס לש תוריצי תמישרו םייח תודלות ללוכ
,זומת ןימינב ,ןונגע י"ש ,וילש ריאמ ,דלפלפא ןרהא ,עשוהי .ב .א ,ןומרכ-אנהכ
.םירחא םיבר דועו רוניל תיריע
http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/ariel/lit.html


םיפד ,ותחפשמ ינב לשו ולש תונומת ללוכה יקסביוטסוד רפוסה לע רתא
םיפסונ םירתאל םירושיקו וייח תודלות ,האלמ הסרגב םירפס רפסמ ,ויתורבחממ
.רפוסה לע
http://www.maths.nott.ac.uk/personal/pmyjaw


.וייחב םינוש םיעוראמ ימאק רבלא רפוסה לש םימוליצ ללוכה רתא
http://www.inch.com/ari/ac1.html


תא ללוכ הכוז לכ לע עדימה .תורפסב לבונ סרפ יכוז לש המישר ללוכה רתא
.רפוסה לע םיפסונ םירתאל םירושיקו וילע ובתכנש םירפס ,ויתוריצי תמישר
.םירחאו יווגנימה טסנרא ,רנקופ םאיליוו ,ימאק רבלא :םיכוזה ןיב
http://www.almaz.com/nobel/literature/alpha.html


ללוכ ,תיכוכזה רביב והזחמו סמאיליוו יסנט יאזחמה לע בר עדימ ללוכה רתא
.עמשו ואדיו יעטק ,תונומת ,תרוקיב ירמאמ
http://www.susqu.edu/ac_depts/arts_sci/english/lharris/class/WILLIAMS/-
table.htm


םיטוטיצ ,וייח תודלות תא ללוכ רתאה .יווגנימה טסנרא רפוסה לע רתא
לש רישע רחבמ ןכו וילע ובתכנש םירפסו ויתוריצי תמישר ,ויתוריצימ
.וייחב תונוש תופוקתמ רפוסה לש םימוליצ
http://www.ee.mcgill.ca/nverever/hem/pindex.html


רדס יפ-לע ןמרתלא ןתנ לש תודליה יריש לש היפרגוילביב ללוכה רתא
לכ לע רצק עקר ללוכ .ןמרתלא דסומב תויוצמה ויתורבחמב ירוקמה םתביתכ
.םסרופ רפס הזיאבו ריש
http://aleph.lib.ohio-state.edu/www/alt02.html