הכרדה


win 95 -ב תירבע תספדה

תצבשמב ץוחלל שי .(hebrew) תירבעב רוחבלו (control panel) הרקבה חול תא חותפל םכילע
שדחמ ליעפהל ןיא .יוו-ב תנמוסמ היהת אלש ךכ (font association) םינפוג ךויש דיל רשא
הדובעל היילע לכב וז הלועפ לע רוזחל שי .תאז תשרודה העדוה ולבקתש תורמל בשחמה תא
.תירבעב םידומע תספדה ינפל תונולח םע

תונולח

.reload לע view טירפתב ץוחלל שי ,ןולחה תחיתפ םע רישה תא םיאור םכניא םא

:הקידבו יולימ

הביתכ ןוויכב אצמנ ןמסהש אדוול םכילע ,תולעפה ךלהמב םייוצמה תודשה יולימ ןמזב
.רבכעה תרזעב השענ אתל את ןיב גולידה תירבע

המיענ הדובע

למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©