תורפס רתא


יח-רב תיזפ
:טקייורפה לוהינ
זיוהנירג ליג
:שופיחו ןויד תצובק חותיפ

תורפסב האושה

ןיצ תירונ
:יגוגדפו יעדמ ץועי
ןידור יש תרזעב ןיצ תירונ
:תולעפה תביתכ
:תואבה תולעפהה דבלמ
:רנביר היבוט תאמ יבא
םידבועמ האוש יריש - לפאה ךותמ :ךותמ .ואדנל בד :הכירעו הביתכ
םע ףותישב רדלג-לאס ןרק תאצוהב .ןוכיתה רפסה-תיבב הארוהלו דומילל
תינושל הכירע .40-47 'מע ,1992 ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב
.דבאב לחר :סופדל האבהו
:דלפלפא ןרהא תאמ רק ביבא
תורפס תארוהל תיצרא הכירדמ ,רפש הילד
:דלפלפא ןרהא תאמ ןשעו רק ביבא
תורפס תארוהל תיצרא הכירדמ ,רפש הילד
:ןיניירט רנבא תאמ תונחמה שיא תנותכ
דומילל םידבועמ האוש יריש - לפאה ךותמ :ךותמ .ריאמ היבצ :הביתכ
רפסה תיב םע ףותישב רדלג-לאס ןרק תאצוהב .ןוכיתה רפסה-תיבב הארוהלו
האבהו תינושל הכירע .26-31 'מע ,1992 ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךוניחל
.דבאב לחר :סופדל
:סיגפ ןד תאמ תודע
ינליא תנע תרזעב
:דלפלפא ןרהא תאמ ןשע
תורפס תארוהל תיצרא הכירדמ ,רפש הילד

.זועי הנח 'פורפל תדחוימ הדות

יח-רב תיזפ
:תורמהו הכירע
ידרו הנפד
:יפרג בוציע
תוילד יעור
:javascript -ו java ,html
סוארטש תלייא
:םירצוי תויוכז
יבצ רומיל ,ילאערזי האל
:הדלקה
יתורח לכימ
:ההגה

תוריציו םירצוי לע

ןידור יש ,יח-רב תיזפ
:םיריצקת תביתכ
סייו קילומש
:יפרג בוציע
הדיורב ידוא
:html -ו תורמה
ינאוורק לגיס
:הדלקה

תורוקממ חקלנש רמוחה לכ לש תויוכזה ילעב תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
גישהל ידכ רבדב םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב ונינפ .הז רתאב ללכנו םיינוציח
רבדה אבוי םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ ונא .רמוחב שומישל םרושיא תא
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל