רתאה תודוא


תינכתל םימאתומה םינוש םיגוסמ םירמוח ללוכ תורפס אשונב ידומילה עדימה רתא
.הנוילעה הביטחבו םייניבה תביטחב תורפסה ידומיל תרשעהל תובר םימרותו םידומילה
:רתאה לש םיאבה םירודמב רקבל םינמזומ םכניה

תורפסב האושה

תדוקנמ האושל תועדומה תא דדחל ותרטמשו ,ובלל בורק אשונהש ימ לכל דעוימ הז רודמ
תוולמה תורפס תוריצי רתאב ואצמי ןכש ןיינע וב ואצמי םידימלתו םירומ .תורפסה לש טבמ
.האושה תורפס אשונב םיקסועה תרוקיב ירמאמו תויביטקארטניא תולעפהב
.םינוש םירשקהבו תונוש תומרב תימצע הדימללו הארוהל תומיאתמ תוריציהו תולעפהה
ןוכיתה רפסה תיב לש הנוילעה הביטחלו םייניבה תביטחל תודעוימה תוריצי ןאכ תויוצמ
.(תורפסב תרבגומהו הליגרה המרל תורגבה תניחב לש הארוהה תורגסמל)
רוחבל דימלתלו הרומל רשפאל הנווכ ךותמ ישוק תמר יפ-לע וגווס אל תוריציהו תולעפהה
.הדימלה תוביסנו ןיינעה ,םעטה יפ-לע
ירועיש תרגסמב וא ,האושה םוי תארקל רתאה תועצמאב הדימל תויוליעפ בלשל ןתינ
,התיכב :תונוש תורגסמב הדימלה תא בלשל ץלמומ .םידומילה תינכותל םימאתומה תורפסה
.תיבב וא םיבשחמה רדחב
עיגהל ןתינ תולעפההמ .תונושה תוריציל תומיאתמה תונווגמה תולעפהה אוה רתאה בל
םירמאמלו םיאשונה ידומעמ תולעפהל עיגהל ןתינ ןכ ומכ .םייטנבלרה םירמאמלו תוריציל
.םהל החונהו המיאתמה ךרדה תא רוחבל םינמזומ דימלתהו הרומה ."םירמאמ" קרפהמ
םידימלת לש תוצובק .רגאמב שופיחל םתוא תונפהלו אשונ לע םידימלתה םע טילחהל ןתינ
תולעפהה תועצמאב ןתוא דומלל ,דחא אשונ ביבס תודכלתמה תונוש תוריצי אוצמל תויושע
.התיכה תאילמ ינפב ןגיצהלו
תולאשה תא רוחבל דימלתה וא הרומה לכוי ןהמ תולאש לש בחר ןווגמ תללוכ הלעפה לכ
הדותמ ,םמצעב תולאש רבחל םידימלתל תתל םג ץלמומ .ישוקה תמרלו אשונל תומיאתמה
.הדימלה תוריח תא םהל הקינעמה


תוריציו םירצוי לע

,הזורפה םוחתמ תויתורפס תוריצי לע תונשרפו תרוקיב ירמאמ לש גולטק וניה הז רודמ
תועצמאב םירמוח לש ריהמ רותיא הרומלו דימלתל רשפאל דעונ הז גולטק .הרישהו המרדה
דוע ויכרצל םימיאתמה םירמאמ רתאל דימלתה לכוי םיריצקתה תועצמאב .תונוש השיג יכרד
.םינוש םירצוי לש תויפרגויב רודמה ללוכ ,ןכ-ומכ .םירפסה ףדמל עיגהש ינפל


תורפסל הרומל ןולעה

תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכותל ףגאה לש םוסרפ וניה תורפסל הרומל ןולעה
םג ,תאז םע .תורפסל םירומה תייסולכוא תא תרשל הניה ןולעה לש ותרטמ .טרופסהו
.ןולעב םייוצמה 'דכו תרוקיבה ירמאמ ,תוריציה יחותינב רזעיהל ולכוי םידימלתה

:רתאב םייוצמ ןכ-ומכ

יתבמ םירומו םידימלת ןיב רשק תריצי ךות םינווגמ םינויד ךורעל תורשפאמה ןויד תוצובק
.ץראב םינוש רפס
םלועהמ ץראהמ תורפס יניינעב תובותכ ללוכה תובותכ סקנפ
םיריש ונילא חולשל םינמזומ םכניה .םידימלתה ,םכלש תוריצי תכורעת - הריגמה ןמ
sifrut@amalnet.k12.il תבותכל םתבתכ רשא םירופיסו