םינוש םיטביהמ ןמזה דממב ןנובתמ ארוקה .תורפס תוריציב תובישח לעב אוה ןמזה דממ
לע הריציה תא תמקממ הריציה תשחרתמ הב הפוקתה תניחב .הריציה תא ןיבהל ול םירזועש
תויומדלו הלילעל תורושקה תויושחרתהה תא ןיבהל ארוקל תרזועו ירוטסיהה ןמזה ריצ
ךבדנ הפיסומה תובישח שי (העשה) םויה ןמזלו (הנועה) הנשה ןמזל םג .הבחרמב תולעופה
םתמורת תא ןוחבלו ןמזל םירושקה (ןועש ומכ) םירזבאב ןנובתהל םג בושח .הריציה תנבהב
.הריציה לש תללוכה תועמשמה תנבהל

ירוטסיהה ןמזה .א

תונועט האושה ןמזל תוסחייתמה תוריצי .הלילעה תשחרתמ הב הפוקתה תא ריכהל ונל בושח
ולכות) םיירוטסיהה םיעוריאה תא םג םיריכמ ונא םא ,רתוי בוט םיניבמ ונא םתוא םיעוריא
.(ונלש האושה רתאב האושה תפוקת לע םכיתועידי תא רישעהל

ןמזה ריצ לע םיעוריא
.1
תונוש תופוקתב םינושה היטביה לע האושה תפוקת תא תופקשמ תורפס תוריצי
.ןמזה ריצ לע
גילפמה ןגה ומכ תוריצי ןה "האושה םורט" תפוקתב תודקמתמה תוריצי
קסוע דלפלפא תאמ הנירטאקמ רכינ קלח ןכ-ומכ .קניפ הדיא לש םיקחרמל
רמתיא תאמ "ןשעב ףונ" המאופה לש ןושארה הקלח .האושה םורט תפוקתב
.האושה ינפלש ןדעה-ןג תא ראתמ טסק-זועי
.ק תאמ ןועשה וא הרדנמלס ומכ תוריצי ןה "המיאה ןמז"ב תודקמתמה תוריצי
.תורחא תובר דועו טסק-זועי רמתיא לש המאופב "שאה עסמ" קרפה ,קינטצ
ןה ,"האוש רתב" היורקה הפוקת ,האושה רחאלש הפוקתב תודקמתמה תוריצי
רמות ןויצ-ןב תאמ לצה ידלי ,יחימע .י תאמ תובכרו םינומעפ ומכ תוריצי
.סיגפ ןד תאמ תודע וא
םירצוי לש םטבמ תדוקנמ האושה רחאל לארשיב םייחה תא תוגיצמה תוריצי
תאמ התירכ) ישילשהו ינשה רודה ינב וא (דלפלפא תאמ ןשע) האושה תא ווחש
.וז הירוגטקב תובלתשמ ןה ףא (טכרביל ןויבס

תירוטסיה סנארט תרופיסו תירוטסיה תרופיס
.2
תיפיצפס הרוצב תוסחייתמה תוריציב םיניחבמ ונא האושה תפוקתמ תוריציב
בותכה ךותמ ךא ,תיפיצפס הרוצב ןמזל תוסחייתמ ןניאש תוריציבו האושה ןמזל
תירוטסיה תרופיס ןיב הרמאמב הניחבמ זועי הנח 'פורפ .ןמזה דממ עמתשמ
.תירוטסיה סנארט תרופיס ןיבו
םייפיצפס םיעוריא לש רוכזיא הב שיש תרופיס איה תירוטסיה תרופיס
הלבונב ךכ .הרורב הרוצב הב םיעיפומ םוקמו ןמז ירואית ,האושל םירושקה
ארוקל םירבעומה םיקייודמ םוקמו ןמז ינויצ םייוצמ קינטצ .ק תאמ ןועשה
.יגולונורכה תויושחרתהה רדס יפ-לע
הפיקע הרוצב האושה ןמזל תסחייתמה תרופיס איה תירוטסיה סנארט תרופיס
האירק ךא ,הריציל םיאתהל יושע ןמז לכש המוד ולאכ תוריציב .תזמורמו
תסחייתמ הריציהש הנקסמל ארוקה תא הליבומ םיהזמ םיטרפ לע הדימעו היינש
.האושה ןמזל
ךא ,הפוקתה לש יפיצפס רוכזיא ןיא דלפלפא תאמ דוצמה רופיסב ,לשמל ךכ
.האושה תפוקתב ושפנ לע טלמנה ידוהי אוה קנאיש ןיבמ ארוקה
"הדבמל הירוטסיה רפס ןיב סחיה" :ירפ ילרוא לש התדובעמ קרפה תא וארק


הנשה תפוקת .ב

וא ביבא ,ץיק ,ףרוח :הנשה תפוקת .ךיראתל תיפיצפס תוסחייתה ןיא תובר תורפס תוריציב
הריוואה תריציב אקווד איה הברה התובישח ךא ,תירוטסיהה הפוקתל זמרל היושע ויתס
.הנועה לש תוילמסל הזימרהו
רופיסה יעוראש הדבועל רבעמ ןמזל תילמס תועמשמ שי דלפלפא תאמ רק ביבא רופיסב ךכו
.ףרוחה םויס םע םישחרתמ
אוהש הדבועה ךא ,הנשה תפוקת תא ןבומכ ןייצמ האושה אשונב תובר תוריציב עיפומה גלשה
רתוי הברה הבחר תועמשמ ןפוצה עיפומ ןהב תוריציל הקינעמ םינפצה ןושל תרגסמב לולכ
.הנשה תפוקתל הזימר רשאמ
תא תומקממ הנשה תונוע הרואכל .הנשה תונועל תוסחייתה אצמנ דלפלפא .א לש הנירטאקב
תוילמס םינועט תונועה ירואית ,השעמל ,ךא ,הלילעה לש ימינפה ןמזה ףצר לע הלילעה
.דואמ םייתועמשמו

םויה ןמז .ג

תובורק םיתעל םייתועמשמ הליל וא ברע ,רקוב .תורפס תוריציב תובישח שי םויה ןמזל םג
רמתיא תאמ ףועה רישי רישב .הריציב ראותמה עוריאה ןיבל םהיניב רשק רצונשכ
ינוריא דממ קינעמ רקובה ."ןשע לש לגרב רקובה הלע" :דליל ףועה רש ,לשמל ,טסק-זועי
ינפל ברע תעל דליל רשויש שרע ריש היהי רישהש ארוקה הפצמ הב ,תירישה היצאוטיסה לכל
רואית אלא ,(השדח הלחתה לש) רקוב לש הריווא לכ וב ןיאו ,רקובב אוה רישה ,הנהו .הנישה
.תוומ לש
הלבונה יקרפ רדס .םיירוטסיה םיעוריא לע תססובמה הלבונ אוה קינטצ .ק תאמ ןועשה
שי תאז םע דחי .םיעוריאה רדסל ליבקמה יגולונורכ רדס לש ומויק תא אוה ףא חיכומ
הפוקת ירואיתל רבעמש תויועמשמ ,םויה ןמז ירואיתל דחוימבו ,הנשה תופוקת לש םירואיתל
.תירוטסיה
לכ .העיקשל החירז ןיב תשחרתמ הלוכ הלילעהש אוצמל לכונ דלפלפא .א תאמ דוצמהב םג
.הז עקר לע שחרתמ תישיאה ותוהז תאיצמל עסמב קנאי רבועש תישפנה תושחרתהה

ןיגולרואו ןועש .ד

וא) ןועשה .ןמזה דממל דימת הרושקה תניינעמ העפות איה תורפס תוריציב ןועש תעפוה
וא יפוריאה בוחרב תרכומ "הרואפת"ל ךייש אוה .יוצמ יטסילאיר רזבא אוה (ןיגולרואה
תילמס תועמשמ לבקמ אוה ,םוקמה רואיתל םיאתמה יטסילאיר רזבא ותויה לע ףסונ .תיבב
.ןמזה דממב הרושקה
ינבל ןמורב םג .קינטצ .ק תאמ ןועשה לש ןושארה קרפב אצמנ ןועשל הרורב תוסחייתה
.תועמשמ לעבכ ןועשה תא אצמנ םילקדה ןיב הפוס לאכימ ימס לש םירוענה
ותויהל רבעמ תניינעמ תועמשמ אשונו דגמ ןורהא תאמ םשו די רופיסב אצמנ ןיגולרואה
.בסה לש ותיבב טוהיר טירפ
היח םהיפ לע םיבר םילוצלצ אצמנ יחימע הדוהי תאמ תובכרו םינומעפ תיכסתב םג
היח איה .םינקזה תיבב היחה הדודה לש הייח קפוד תא םילמסמ םינומעפה ילוצלצ .הטיירנה
איהש יפ-לע-ףא ךא .תוחוראה תועש תאו תובכרה ינמז תא ,םלוכ םידעומה תא תעדויו הווהב
.רבע לש רזומ ןועש יפ-לע היח איה ,הווהה ןועש תא הריכמ

הדובעל העצה

.ןמזה דממל תועמשמ םכתעדל שי ןהבש תוריצי יתשב ורחב
?םתרחבש תוריציה ןהמ .א
?םתרחבש תוריציב יוטיב ידיל ןמזה דממ אב דציכ .ב
.םתרחבש תוריציה יתשב ןמזה דממל תויוסחייתהה ןיב וושה .ג
(הלבטב אל האלמ הבושת שיגהל םכילע ךא ,םיקרפ ישארכ הלבט םושרל ןתינ)
וקמנ ?ומיאתהל םילוכי םתייה םתדמלש תוריציהמ ולאל .ןועש לש הנומת םכינפל
.םכתעד תא
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©