תרוזפת
םיחוציפ
ץבשתלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©