(טדטשניזרט וטג) םיעוגעג / ינומלא


(טדטשניזרט וטג) טדטשניזרט ןוגי לבס ינברוצ / ינומלא


רק ביבא / ןרהא דלפלפא


תכשמנו החנמ תחא השגרה לע / ןרהא דלפלפא


ןשע / ןרהא דלפלפא


הנירטאק / ןרהא דלפלפא


(טדטשניזרט וטג) ילש אמאל / הלא רבארגנמולב


(טדטשניזרט וטג) טדטשניזרט / שונה גרובנכה


(טדטשניזרט וטג) ץ'זלב / הקנאי סלשה


(טדטשניזרט וטג) אמאל / הקנאי סלשה


הנליא ,עונלוקל וכלה אמאו אבא / ריאמ ריטלזיו
רופא רפסב תנייעמו הסרוכב דבל תבשוי


תונחמה שיא תנותכ / רנבא ןיניירט


ףועה רישי / רמתיא טסק-זועי


ןשע הלע / רמתיא טסק-זועי


ןורק / רמתיא טסק-זועי


(טדטשניזרט וטג) םחל / הליאו הינה למרכ


התויח לש ןישוריאה תגיגח / ןויבס טכרביל


התירכ / ןויבס טכרביל


םשו די / ןורהא דגמ


םותחה ןורקב ןורפעב בותכ / ןד סיגפ


תודע / ןד סיגפ


םיקחרמל גילפמה ןגה / הדיא קניפ


יארה לומ / הדיא קניפ


חתפמ םע קחשמ / הדיא קניפ


(טדטשניזרט וטג) דחפה / הוא הבוקיפ


(טדטשניזרט וטג) רפרפה / לואפ ןמדירפ


ןועשה / קינטצ .ק


יבא / היבוט רנביר


לצה ידלי / ןויצ-ןב רמות


לצה ידלי / ןויצ-ןב רמות
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©