תאמ תכשמנו החנמ תחא השגרה לע
דלפלפא ןרהא

,תימלועה תינויצה תורדתסהה ידי-לע תינויצה הירפסה :םילשורי .ןושאר ףוגב תוסמ :ךותמ
.ט"לשת


לכ ךרדכו .יתואו ירוד ינב תא הבציעש ,תכשמנו החנמ ,תחא השגרה לע םכל רפסל ינוצרב
םרז םעו היינשה םלועה תמחלמ םותכ הנש ,1946 ביבאב היה הז .תישאר הל םג השגרה
אלבו ןושל אלב םישוחכ ,םיכומנ ,הרשע-שולש הרשע-םיתש ינב םידלי ,ונא םג ונעגה םיטילפה
ןירותסמ שוג :רוויעו קתוש ונב היה םולג תוכוראה המחלמה תונשב ונילע רבעש לכ .שובל
וז החמשב היה אל לבא ,ונא ןירוח ינבש ונעדי ,ןבומ .העדותה לא רשק לכ ול ןיאש ,קיעמ
.שפנה לש התיעקרקב ,טקשב םמע ןובלעה .תודליה ןובלע תא ךכשל ידכ

םרזב םידדונ םילעכ ונאו .שדח לוגלג ןיעכ הארנ הז םימעפ .ןאכ םישוע ונא המו .ונא ןיאמ
טקניטסניאה קר .הילשא אוה ןוצרה .ותושרב םדא ןיא :ונתוא ודמיל המחלמה תונש .ףרוגה
.ךרד םימעפל ךל הרוי רוויעה

לבסו םידודנ לש םינש ירחא .םיצוביקהו תווחה ןיב םירוזפ ונמצע ונאצמ רבכ ךכ ךותו
:הקושתה התייה תאז םנמאו .הקומע הניש ךות לא ךשומה בחר עוגרמ חטשמכ ץראה התארנ
.ףוחסל וז הקושתל ןתנ אלש והשימ היה לבא .שדחמ דלוויהלו חכתשהל ,םינש ןושיל ,ןושיל
הז דציכו .תמאב םש עריא המ .המישאמ תכתמ לש ער לילצ ותוא היה ויתולאשלו לאש אוה
.םתלצינ םתא

.םיבר ךכ-לכ תוומ תונורכיזב הרשע-שולש ,הרשע-םיתש ינב םירענ ונא ,תושעל ונלוכי המ
ןתינ יתלב ,םויא ךכ-לכ הארנ לוכה .ןורכיזב םתולעהלו רוזחל .םתוא תויחל .םתוא רפסל
הנבה-יא לש תולאש ולא ויה .וליעוה אל ץוחבמ ואבש תולאשה .ונמצעמ רבעמ ךכ-לכו הגשהל
לאוש תייה לשמ .ואב ונממ םלועה לא ללכ ודמצנ אלש ,הזה םלועה ןמ תולאש ,תימוהת
.חצנה לע לידבהל וא הבר םוהת לע היצמרופניא

לש ופוסב ,המ יכ .ונלוכל בוט אצומ היה הז לבא .שירחהל לק היה אל .שירחהל ונדמל ךכו
.הב ןימאהל אלש יוארה ןמש ,הידב וזיאכ עמשנ לוכה לחה ונמצע ונל םג .רפסל שי ,רבד
.תלגרומה הפשה לא םייטמוארט תוארמ םוגרתבש תלוכיה-יא קר אל וז השרחהב ,ןבומכ ,היה
ןיעש םוקמ .שפנה לש התיעקרקב םירמה תונורכיזה תא קומע ןיפצהל ,חוכשל ןאכ היה ןוצר
תא תושעל ונדיב הלע רשא דע ןוצרה היה קזח הכ .םגישהל לכות ,ךלש אל ףאו רז
ידכ ונישע אל המ .ץוחבמ אב אל אוהו ,וצ היה הז .רפסל ןיא ,רבדל ןיא .ירשפא-יתלבה
טעמ .םש ונייה יכ דיעהל ידכ וב היהש יוליג לכ ונמצע לע ונרסא .לפאה דוסה תא םילעהל
ידכ ,תוירבע םילמ ץמוק ונמצעל ונצמיא .ףדנ ,תיבהמ ונאבהש ,תוטעמה םילמב היהש ,םוחה
םכחה ,םייחה טקניטסניא .לבסה-תובקע תא שיא ונב הלגי לא .האווסהו תוסכ ושמשי ןהש
.םיבולעה לבסה-יוות ונל ודבא טאל טאל .בטיה ,וז הלותלתפ ךרדב ונתוא ךירדה ,םורעהו
.תימוימויה היישעב םיעוקש ,םינוסח ,םיפוזש .תדבועה תובשייתהה ןמ םירענל ונייה םימוד
.תולאשב ונתוא םידירטמ ןיאש ,םיצורמ ונייה ונאו ,דציכו ןיאמ ונתוא לואשל ולדח

,ןזוע אולמב תועווזה דוע ויח הז זוחמב .דואמ וקיצה וללהו ,הלילב תומולח םג ויה ,ןבומ
,ךכ ותונכל רתומ םא ,החכשה טקניטסניא לבא .עדוי ףושחה םולחה קרש יפכ ,תורקונו תודח
שרפנ ,םילבכ דוע וב ןיאש ,בחר םייח ללח .םולחל םג ונלדח :אלפ הארו .םשל םג עיגה
.םוקמה-יחמצמ חמצ ,הלא םירה יבג-לע .ןאכ ונדלונ וליאכ ונינפל

ונלדג ונאו ונסחתנ וניפוג .ונתאמ חכשנ לוכה יכ היה המוד .הנושאר הנש הפלחו הפקנ ךכו
ונילע רבעש לכ .לולצ לוכת לש עפשו םיצע תמישנ ,המדאה תוולש רמאש ,חצה ריוואה ךותב
םילמה תא םג ונגפס המדאה-חיר םע .וירחא םירהרהמ ןיאש ,השק לוגלגכ - ספתנ םא - ספתנ
הטילק ונתחכש ךותב הטלקנ ,ונל השדחה ,הקיתעה הפשה .רפסב תובותכה תונושארה תוירבעה
ןשי דגב םיריסמש ךרדכ ,תיבהמ ונאבהש ,םילמה טעמ תא ,רעצ אלב ,ונילעמ ונלשה .הרורב
ףוגה תועונת .השדח תומדב ונילא בש תודליה חירמ והשמ .הלאמ םיבוט םימי ויה אל .יולבו
.ץפח עגממ דוע תוששוח ןניאש ,תושימג תועונת ובצייתה ןמוקמבו ומלענ תועותרהו תודרחה

תעד תחכשש המ קר ונל הקינעהו הבוט לכמ ונתוא הניזה איה .האלפנ החכש וז התייה
זא .ץראו םימש ןיב םירופיצ תושח ךכ ילוא .ףוחירו תולק ,רורחש :קינעהל הלוכי הקומע
ילוא .תניוע תורירמ וזיא תננקמ רבכ ,וזה האלפנה תעדה-תחכש ךותב יכ ונעדי אל דוע
, רבד לש ותימאל ,היה הז ךא ,תעד-תחכש ונרמא .המויקב תודוהל ונבריס ךא - ונעדי
ונילע אבש לכו .ונא םידוהיש לע ,הנושארה הליעל אליממו לרוגלו לבסל יומס 1 טסטורפ
.תבאוכהו הרועכה התגרדמ לא השגרהה הלשלתשה ןאכמ .וז הדבוע לש הייטעב אלא אב אל
תתל תלוכיה-יא .ונב ןנקמ ער והשמ :עשרה לש ויתונודז תא ןברקה ומצעל ץמיא וז הגרדמב
,חצורל הביא אל .תימוהת הביא ויהנו םירתסמב דחי ורבח חוכשל ןוצרהו ןובשחו-ןיד ךמצעל
לש ויתונודז תא ,תעד-תשלוח בורב ,ומצעל ץמיא ןברקה .ךמצעל הביא אלא ,עשפה תא ללועש
.קיזמו רעוכמ ,שולח וניניעב בשחנ ,ידוהיכ המדנ וא ,ידוהיש לכ .ומצעל םתוא סחייו עשרה
דוע היהש לכ רוקעל ידכ ונישע אל המ .ןלוכמ השק ךמצעל הביאה ךא הביאל תורירמ הברה
בורב ,איהש ידכ תיטרפ ןישנוע-תבשומ ןיעמ ונמצעל ונינב .ונאב ונממ םלוע ותוא לא רובח
לכ ויה וז ןישנוע-תבשומבו .דוע ונב רכוי אל גת םושש ידכו רכז לכ רוקעת ,תומילא
וז המסיס לש הרואלו .רוקעלו חוכשל :תחא המסיס התייה היולת הרעש לע .םירשכ םיעצמאה
.םייומסה םיאתה דע ,ונלש היה הז .המויק לע עדי אל שיא .לוכה להנתה

התסיכ םעפ לכבו םיעבצ הרימה איה הנש לכ ,וז המילא תעד-תחכש הכשמנ םינש המכ
וב םימחלנ ונייה ,תולעלו ףוצל דמע ןורכיז לש דירש וא ןורכיזש עגרבו .רחא םייח-זוחמ
.םיקיזמב םימחלנש יפכ

דממה אלב םייח הלא ויה .וכשמנ העדותה לש ןוציחה חטשה יבג-לע םייחה .ופלח םינשה
לא ךרדב ונל דבא ,רקיו םח ,ונב והשמ ,ונעדי .המרמ וזיא לע ויה םייונבש םייח .לפאה
סופדב םא ,טבשה ישחלו תודלי תוארמ ,םירוה .ול שחכתהל לכונ אלש והשמ .ונמצע תחכש
לש ןוציחה חטשה ינפ-לע ףחרמה לולח ינא .ונא המ םהידעלב .תובא תנומא תומדב םאו גהנמ
ונייה רבכ ונא .רוחיאבש הלהב ,רוחיאבש העידי וז התייה ךא .ונעדי ,יתרמא .העדותה
.תפקומ תיזחמ הרזחכ התארנ הרזח לכו ,ונממ הגיסנ ןיאש ,םולע חטש ותואב

המהדתה ונתוא התכה ,התמדרתמ ונצקהשמ ,םויה אובב יכ דע התייה הקומע הכ תעדה-תחכש
אל ונילע רבעש לכו ,םיידוהי םיתבב ונדלונ אל וליאכ .ונמצעמ ונייה םיקוחר הכ :םלהכ
.רז קחרמ הזיא ךותמ בורקה רבעה לע ונרביד .דוע גישהל ןיא ורוקמ תאש ,םודמד אלא היה
.רבדה היה ונב אל וליאכ

,המהדת לש הציקי וז התייה .התייה תממהמ הציקיה םג התייה הקומע תעדה-תחכשש םשכו
קר המוד .תורכנתההו החכשה לש הארונה הממשב ךל דבאש לכ ךמצעל בישהל הקושתו ןואמיצ
םיאולכ םינשה לכ וליאכ .ונמצע תא ונילגה םימולע םיקחרמ וליאל הנושארל ונספת התע
.ונמצע לש תודוסה םע עגמה תא ונילע ורסאש ,םייומס םיביוא ידיב ונייה

ץומיאהו וז הרזח .ונמצעל ונמצע תרזחה לש םימסקה ביתנב ונא םייורש הציקי התוא זאמ
ץעה לא ,תודליה ןועמ לא רזוח התאו ץיק והזש המדנ םימעפ .אלפ הברה םהב שי הזה
םיריעצ םהו ךירוה תא האור התאו ויתס והזש המדנ םימעפ לבא ,2 הרטזוזגה לומ יחצנה
לא רזוח התאו ףרוח אלא ןאכ ויתס אלש המדנ םימעפ לבא ;םהירוענ לש ההימתה אולמבו
.םינפבש תוחצל ןוציח תוא קר אוה גלשהו תדמוע התומימתב הנומאה דוע םשש ,םיבסה תיב

איהש לככו .םינשה תאו םינפה תא הכרדב תפסואו תרהוד איה המינפ .תבכרה תרהוד ךכו
דקוש ותיישע עבטמש ,בתוכהו .םינשה-יקמע דע רכומ לוכה :שמ אלפה ןיא תעסונו המינפמ
,וטבש לש שפנה-ירוזפ םג אלא ,הלגמ ומצע תא קר אל הז ביתנבש ,עתפנ ,3 היצקפסורטניאב
הלודג הנומא ידיב קרש המ תושעל ודיב יכ רמייתמ אוה ןיא .החכשב ודבאו וקחדנו וזובש
.הזה םסקב ףתוש תויהל וקלחב לפנ יכ ובלב הדומ אוה ךא ,תושעל

םיילוש תורעה
.האחמ
.1
.תספרמ - תינווימ
.2
.שפנב המינפ תוננובתה
.3