לא םידוהיה םידליה וקחדנ ידוהיה םעה דגנ הקיקחה תליחתו ןוטלשל םיצאנה תיילע םע
םבצמ תא ןיבהל ושקתהו וריכהש םייחה יסופדמ םיקוחר םמצע ואצמ םה .הרבחה ילוש
.שדחה
ולא רפס-יתבמ ושרוגש דע בר ןמז רבע אלו םיברועמה רפסה-יתבב םידליה ולפשוה הליחת
.תיצאנה הקיקחה תובקעב
רורד ונתנ ןהב תוריצי ולא םידלי ורצי םביבס ללוחתמה תנבה רסוחו תימוהת הקוצמ ךותמ
.םהלש םינואה רסוח תשגרהלו םבאכל
תוברתה ייח .תוידוהי תויכוניח תורגסמב ךנחתהל םידליה וכישמה תואטגה תריצי םע
.רויצבו הביתכב ,הניגנב םהיתושגרה תא ועיבה םידליה ,םורזל וכישמה

,םהייח תוביסנ לע רוא תכפוש האושה תפוקתב םידלי ידי-לע ובתכנש םירישה תאירק
.יצאנה םויאה לצב םייחה לע בורקמ דומלל לכונ םתועצמאב .םהיתומולחו םהיתושוחת


האירק םרטב הבשחמל תולאש
?האושה תפוקתב םידליה לש תוריציה תודקמתמ ,םכתעדל ,םיאשונ ולאב
.1
?ולא םידלי לש תוריצי ןייפאמה חורה ךולה ,םכתעדל ,והמ
.2
ןתוא תולאשמה ןהמ ןיימדל ולכותה .בל תולאשמ םידליה םיעיבמ םיבר םירישב
?םידליה םישקבמ
.3
לש ותביתכל המודב םיזע תושגר ררועל תלגוסמ דלי לש ותביתכ ,םכתעדל ,םאה
?הסונמו רכומ רצוי
.4
תולועה תויצאיצוסאה לכ תא הדיל ומשרו ןהמ תחא ורחב .םילמ רפסמ םכינפל
:םילמה .הילא תורשקתמהו םכתעדב
.5


.האושב םידלי ידי-לע ובתכנש םיריש 9 לש ןווגמ םכינפל
.תוחנמ תורעהב הוולמו םכנויעל דעונ םקלחו תולעפהב םיוולמ םירישהמ קלח
.םהילא תוסחייתמה תויוליעפה לע תונעלו םיריש רפסמ רוחבל ולכות

.דחוימב םתבהאש םירישה לע םכתעד תא ועיבה קרפה ףוסב

םיעוגעג / ינומלא
טדטשניזרט ןוגי לבס ינברוצ / ינומלא
ילש אמאל / הלא רבארגנמולב
טדטשניזרט / שונה גרובנכה
ץ'זלב / הקנאי סלשה
אמאל / הקנאי סלשה
םחל / הליאו הינה למרכ
דחפה / הוא הבוקיפ
רפרפה / לואפ ןמדירפ
םוכיסל תולאש
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©