:תואבה תולאשה לע ונעו םחל רישה תא וארק

םילעפ הבורמ ינשה תיבהו םחל ירואית עפוש ןושארה תיבה .םיתב ינש רישב
.הליכאה תייווח תא םישיגדמה
.1
:הליכאל םיסחייתמה םילעפה תאו םחלה ירואית תא רישהמ וקיתעה


הליכאה ילעפ
םחלה ירואית

?םחלל תבתוכה תקושת תא ןייפאמ המ
.2

למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©