.דחואמה ץוביקה 'צוה ,םידע האמכ .דלפלפא ןרהא :ךותמ תומוקמה יארמ
האושהמו הינשה םלועה תמחלמ ימיאמ ולצנש םישנא תצובקב םישגופ ונא רק ביבא רופיסב
םידדובל הצובקמ םתכיפה תאו םהידודנ תא ,רקנובה ןמ םתאיצי תא ראתמ רופיסה .רקנובב
.םייחב הרטמ םישפחמה
:םוקמל םוקממ םיכילומה םיעוריא לש תרשרש - ילדוזיפא הנבמ לעב רופיס אוה רופיסה
.המחלמה םויס לע העידיה .א
.ןקזה קחצי 'ר לש ותביזעו רקנובה ןמ האיציה .ב
.רקנובה די לע תוהתשהה .ג
.ךרדל האיציהו רקנובה תביזע .ד
.רזנמה .ה
.היוגה םע ראשנ לרב ;היוגה תיבב .ו
.ףשכמה תיבב .ז

:הירחאלש תולאשה לע ונעו רק ביבא רופיסה לש הנושארה הקספה תא ואריק
.1
יכ ,ונל ורפיס .המחלמה םויס לע ונל עדונ םימי עובש לש רוחיאב"
הטעמ דעבמ םנמאו .הבר התיה ותחמש המחלמה םויס לש ןושארה םויה
תישאר תא ונל וריכזהש תולוק ונילא ועיגה ,רקנובה ךות לא ,רותסמה
םישירחמ ונייהו המחלמה רחאלש םירוסיי הלאש ונעדי אלו ,המחלמה
.(7 'מע) ".תולוקה תא םיגפוסו
?ותחיתפ יפ-לע רופיסב תראותמה היצאוטיסה יהמ .א
?רופיסה רפסמ והימ .ב
תישאר תא םהל םיריכזמ רקנובה יבשוי לא םיעיגמה םינושארה תולוקה .ג
?תולוקה עמשמל רקנובב םיבשויה תבוגת יהמ ?עודמ רעשל ולכותה.המחלמה

?"רבדה הנוש היה ונלצא" :היינשה הקספב ורמואב רפסמה ןווכתמ המל
.2

:המחלמה םויסל םתועדוותה םע רקנובה יבשוי לש םתבוגת תא וראת
.3
הבוגתה
תומדה

רפסמה

לטייצ

לשרהו לרב

ןקזה קחצי 'ר


לש ןהיתובוגת ןויצ ךות םיבלשה תא ומשר .םיבלשב תראותמ רקנובהמ האיציה
.תונושה תויומדה
.4

?רקנובהמ ןושאר קחצי 'ר אצוי עודמ
.5

האב םתונוש .הזמ הז םינוש םינש ךשמב רקנובב דחי ובשיש הצובקה ישנא
?ןכ ינפל אל עודמ ?זא קר עודמ .רורחשה םע קר יוטיב ידיל
.6
:הרואיתו הישעמ ינייפאמ תא תויומדהמ תחא לכ דיל הלבטב ונייצ .א
תורימא ,תובוגת ,תולועפ ,רואית ינייפאמ
תומדה

רפסמה

לטייצ

לרב

לשריה

ןקזה קחצי 'ר

לדוד

?רורחשה רחאל הצובקה תודרפיה תא ןיבהל ןתינ דציכ .ב

הירבדמ תוטטיצה תא וארק .רקנובהמ תואצויה תורחאה תויומדהמ הנוש לטייצ
.הרובחב לטייצ לש התובישח יהמו הדיקפת והמ וריבסהו
.7
.(7 'מע) "'הניצה לא תאצל ורהמת לא' :הרמא לטייצו"
.(םש) "הלילה עצמאב לטייצ הלאש ',םיאור המ'"
ונתוא הקיעזמ התיה לטייצ לבא ,םישחרל ןיזאהל הפוצ ונדמעה אל"
.(8 'מע) "'םיעמוש םתא' :תרמואו תוצחב
.(םש) "'ליעמ ילב אצי קחצי 'ר' :תרמוא התיה לטייצ קר"
.(םש) "'והשמ ולכאת' :תרמואו הידי תא תרכופ התיה לטייצ"
.(9 'מע) 'ץוחב םידמוע םתא המל ,םידלי' :הרמא לטייצו"
.(םש) "'רפכל ךלנ' :הרמא לטייצ"
.(םש) "'התוא חקינו בושנ ילוא' :הרמאו הרכזנ לטייצ"
.(10 'מע) "'וזה הניצב ,וזה הניצב' -לטייצ הרמא '-םולשו ,םולשו סח'"
םתא רקנובה ןמ תאצל וניכזשכ וישכע ,אש ,אש' :הרמאו הברעתה לטייצ"
.(םש) "'בירנ וישכעו ונבר אל רקנובב ונבשיש םינשה לכ ,םיבר
.(םש) "הלוק תא לטייצ הריבגה - 'דחא הלילל קר לבא'"
ירחא תכלל וניתפתנ אלו רקנובב ונראשנש בוט' :הרמא לטייצו"
.(9 'מע) "'םיטילפה
'מע) "'רבע ףרוחה ירה ,המוחה דיל ןאכ ןשינ ,שערה המ' :הרמא לטייצו"
.(10
.(11 'מע) "לטייצ החנאנ ',וגישת אל וירחא ץורת םא םג'"
.(13 'מע) "רסיימ לוקב לטייצ הרמא ',הכורא ךרדה ,חוכ רוזאל םיבייח'"
?ימלו םירמאנ םה יתמ ?הירבד לכל ףתושמ המ

?עודמ ?םתכילהב הרטמ הרובחה ינבל שי םאה
.8

ונמ .הטרח ירוהרה םתוא םיפקות תאז לכבו ,בושל ןאל ןיא רקנובהמ םיאצויל
'ר לש ותביזע ,רקנובהמ האיציה) םינושה םהיבלש לע םהלש הטרחה ירוהרה תא
םה דציכ וריבסהו (היוגה תיבב ותוראשיהו לרב תשיטנ ,רוזאה תביזע ,קחצי
.שדחה ימויקה םבצמ םעו שפוחה םע תורכיהה ךילהת תא םיפקשמ
.9

תא ןחבנ .שחרתמל םתבוגת יוטיב ידיל האבו םינוש םייוג םיעיפומ הז רופיסב
:םהיתובוגת תאו םינושה םייוגה
.10
,םירפכה תא םיאור ונייה קוחרמ" :םייוגה לש םירפכה תא ראתמ רפסמה .א
םיאור ונייהש םשכ ,המחלמה תומי לכב ודמעש םשכ םתולשב םידמוע םהו
םילוע םיעורה ףוצפצו םיבלכה תוחיבנו תורפה תייעג ,תולילב םתוא
םה םיחמש םא תעדל תלוכי אלו .ךכ-לכ ונל רכומה בצק ותואב םכותמ
.(8 'מע) "םיבוצע וא
םסחי תא ףקשמ םירפכה רואית םאה ?םייוגה לש םירפכה רואית תא ןייפאמ המ
.םכירבד וריבסה ?המחלמה םויסל
םכירבד וחיכוה) ?םידוהיל םיפלוחה םילייחהו םיירפכה תוסחייתה יהמ .ב
.(תוטטיצ תרזעב
?ןסחי דיעמ המ לע .הרובחה לא התדליו םאה לש ןתוסחייתה תא וקדב .ג
תומוחה .רזנמל ונעגה ברע תונפל" .רזנמל םיעיגמ םה שפוחה לא םכרדב .ד
לזרב ירעש .תואגו תוהבגומ התע ודמע תורצו תוכומנ קוחרמ וארנש
(10 'מע) ."ןתוא ורגס םיקצומ
,שיה ?הייחדב "םילבקתמ" םה עודמ ?רזנמה תא ראתמה עטקה לש ודיקפת והמ
?רופיסה תישארב םייוגה ירואיתל רשק ,םכתעדל
לרבל הרוק המ ?רפסמה שיגרמ דציכ .התיבב היוג םתוא תחראמ הלילב .ה
?היוגה לצא ידוהיה

תשוחתלו הריוואל םירואיתה ןיב רשק שי .רופיסב בושח דיקפת עבטה ירואיתל
.שפוחל םיאצויה רקנובה יבשוי
.11
הריוואה תנבהל םתמורת תאו םדיקפת תא וריבסהו עבט ירואית ינש וגיצה .א
.רופיסב
?רופיסה איש ןיבל םיגלשה תרשפה ןיב רשקה והמ .ב
התועמשמ וריבסה .ינורומיסקוא עבט רואית הגיצמ רופיסה לש תרתוכה .ג
.הדיקפתו

?(תיזיפ אל ,תישפנ) תופייעה ביטומ והמ
.12

?"הבירמ לש ןנע" םהילעמ "ףחרמ" עודמ
.13

?עטקה תרטמ ,םכתעדל, יהמ .ןקזה ףשכמה תיבב "היווחה" תא וראת
.14

רופיסה םויסב קר "ונמתייתנ ,םידלי ,ונמתייתנ" הנקסמל לטייצ העיגמ עודמ
?רופיסה תנבהל תונשרפ לכ תמרות המ ?"ףשכמ"ה לצא םרוקיב םות םע
.15

?םויסל החיתפה ןיב רשקה והמ ?םויסה לש וגוס והמ ?רופיסה לש ומויס והמ
.16

.ןשעו רק ביבא םירופיסה ןיב האוושה וארלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©