האוושה - ןשעו רק ביבא

.רתויב תניינעמ תויהל היושע דלפלפא.א תאמ ןשעו רק ביבא םירופיסה ינש ןיב האוושה
ןמ םהיניב שי תאז לכב ךא ,םוקמהו ןמזה ,ןכותה תניחבמ הזמ הז םינוש םירופיסה םנמא
רחאלש הפוקתב קויד רתיל וא ,האושה תפוקתל םירשקתמה םיעוריאב םקוסיע םצעמ ףתושמה
."האוש רתב" םיארוק ונא הלש הפוקת ,האושה

תולאשב רזעיהל ולכות .דלפלפא .א תאמ ןשעו רק ביבא םירופיסה ינש ןיב האוושה ובתכ
. םכינפלש תוחנמה
םימיכסמ םתא םאה .סקאמ ןיבל רק ביבאב רפסמה ןיב יומס רשק ןכתיי
.םכתעד וקמנ ?וז העיבקל
.1

ביבא רופיסה לש תושחרתהה ןמז .םינוש םירופיסה ינשב םוקמהו ןמזה ,רומאכ
שחרתמ אוהו םויס םע דימ אוה רק
םוקמו המחלמה ירחא םינש רפסמ שחרתמ ןשע רופיסה וליאו ,ב
.ב ותושחרתה
.2

.םירופיסהמ דחא לכב היעבה תא וריבסה .תרושקת תייעב הלגתמ םירופיסה ינשב
.3

ןבצמ תא ףקשמ תומוקמה יוביר .םוקמל םוקממ תויומדה תוענ םירופיסה ינשב
ןהילע תופכנ תונושה תואיציה .החונמ תועדוי ןניאש תויומדה לש ישפנה
.תונוש תוביסמ
.4
תונושה תוביסה תא וראתו תויומדה תויוצמ םהב תומוקמה םהמ ונייצ .א
.ולא תומוקממ האיציל
ךא ,תיבו רותסמ םוקמ םהל היהש םוקממ ,רקנובהמ תויומדה תואצוי רק ביבאב
.םינוש תומוקמ ינפ-לע םידודנבו תונוש תובוגתב הכורכ האיציה
.הירא 'ר לש ותיב רבעל בוחרל תיבהמו תיבה לא תונחהמ סקאמ אצוי ןשעב
.ץוחב ראשנ אוהש אלא
(תוחירבו םידודנ לש םינוש םיגוס ןהש) תונושה תואיציה דציכ וריבסה .ב
.םירופיסב תויומדה לש םיישפנו םייזיפ םיבצמ םיפקשמ

,ןהלש הווהב ,םירופיסה ינשב תויומדה לש ןרבעב ףתושמ הנכמ אוצמל רשפא
.םימוד םה המב וריבסהו םהיניב וושה .ןדיתעב םג ילואו
.5

,"שונא יסחי" ,"ימינפ" רוביד ,רוביד ,ימינפו ינוציח) תויומדה בוציע יכרד
:(תורופאטמ ,םינפצ ,םיביטומ
.6
.םירופיסה ינשב תויומדה לש יזיפה ןרואית יטרפ תא וושה .א
ןיעמ םגו ימינפ גולונומ םג שי ןשעב - תויומדה לש ןרוביד ךרד תאוושה .ב
?סקאמ לש ותומדל םימרות םה המ .ימינפ גולאיד
.םירופיסה ןמ דחא לכב תויומדה תומייקמש שונאה יסחי תא וושה .ג
םה המ .םירופיסה ינשמ דחא לכב תורופאטמ/םינפצ/םיביטומ ינש וקדב .ד
?רופיסה לש תללוכה תועמשמל וא תומדה תנבהל םימרות

ןיבש תימינפה הקולחב לדבהה המ ונייצ .הנוש םירופיסה ינש לש הנבמה
ןויפאלו תיתלילעה תושחרתהה תנבהל םינבמהמ דחא לכ תמורת יהמו םירופיסה
?תויומדה
.7

דחא לכב רפסמה תדמע יהמ ?םינושה םירופיסב רפסמה תודמע ןיב לדבהה המ
.רופיסה תנבהל ותדמע תמורת יהמו םירופיסהמ
.8

רק ביבא לש ירופיסה הווההמ ןמזב קחורמ ןשע רופיסה לש ירופיסה הווהה
תא וריבסהו םירופיסה ןיב וושה .האושה ימיאמ תויומדה תועפשומ תאז לכבו
.ןהייח ךלהמ לעו תויומדה לע האושה תועפשה
.9למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©