.דחואמה ץוביקה 'צוה ,םידע האמכ .דלפלפא ןרהא :ךותמ תומוקמה יארמ

ארקמל תולועה תויצאיצוסאה ןהמ םכינפל ומשר ןשע רופיסה תאירק ינפל
?ןשע תרתוכה
.1

.רופיסה תחיתפ תא ארוקה ינפל תושרופ רופיסה לש תונושארה תוקספה עברא
:תואבה תולאשה לע ונעו ,רופיסה תחיתפ תא וארק
.2
תושחרתהה ןמז תא ,תושחרתהה םוקמ תא ללכ ךרדב הגיצמ רופיסה תחיתפ .א
?ןשע רופיסה תחיתפמ ולא םיביכר לע םידמל ונא המ .תיזכרמה תומדה תאו
ןייפאמ המ .סקאמ לש ותוגהנתה תא ןיבהל הסנמ רופיסה תחיתפ תא ארוקה .ב
?ותוגהנתה תא
. ןשעה עיפומ םהב םיטפשמה תא וקיתעה .רופיסה תחיתפב רבכ עיפומ ןשעה
?סקאמ לש ותומד תא בצעל םתקתעהש םיטפשמה םירזוע דציכ .1
םתלעהש תויצאיצוסאה תמישרל םתקתעהש םיטפשמה ןיב רשק שי םאה .2
?ןשע הלמל
?סקאמ וילע בשוח המ .סקאמ לש ויתובשחמב תרכזנה תומד אוה הירא 'ר .ד
?ולא תובשחמ יפ-לע תרייטצמ תומד וזיא

:תואבה תולאשה לע ונעו הקספה תא וארק .סקופ תרבג העיפומ תישימחה הקספב
.3
?סקאמ לש ותומד םע ארוקה לש תורכיהל וז הקספ הפיסומ המ .א
? הלש בלכל סחייתמ אוה דציכו, סקופ תרבגל סקאמ סחייתמ דציכ .ב

תוקספה תא וארק .ותדובעל בשו ודבל סקאמ רתונ ,תאצוי סקופ תרבגש רחאל
29 'מע "...הנחטמה הממחתנ םייתניב" םילמהמ) ותדובע תאו סקאמ תא תוראתמה
.(31 'מע "הנוכמה רוטרט עמשנ קילחמ אוהש דעו" דעו
.4
םירבד לע בשוח סקאמ .ימינפ גולונומב ויתובשחמ תופשחנ ותדובע ידכ ךות .א
.םינוש
:םיאבה םיאשונה לע סקאמ בשוח המ ובתכ
תובשחמ
תובשחמה אשונ


הדובעה
12 ,9 ,6 הקספ

ןויקינ
6 הקספ

תוירגיסו ןושיע
,8 ,6 הקספ

םינוקיתו רדס
8 ,6 הקספ

הירא 'ר
14 ,9 ,6 הקספ

תואירבו תוקידב
11 ,10 ,8 הקספ

רוק
14 ,13 ,9 הקספ

םיירהצ תחורא
,10 הקספ

םיקפסה
14 ,13 ,11 הקספ

הליכאו ןובאית
13 ,11 הקספ

בצקה
11 הקספ

אוה סקאמ םאה טילחהל רבכ ןתינ ארוקל הלגתמה ימינפה גולונומה יפ-לע .ב
תקמונמ הבושת וגיצה ?םכתעד המ .רוביג-יטנא לש וא רוביג לש תומד
.תורפסב רוביג-יטנאו רוביג תרדגה לע תססבתמה

לש ותוגהנתה ןיב רשק אוצמל ,םכתעדל ,ןתינ םאה ,הכ דע םתארקש המ ךמס לע
.םכתעד תא וקמנ ?האושה יעוריאל סקאמ
.5

הריצפה תא חינה" :םילימהמ) םיקפסה םע שגפמה תא ראתמה עטקה תא וארק
'מע "התיבה ,ורבעל הנפו הנוכמה תא קילדה" דעו "סירתה תא דירוהל שגינו
.(31
.6
?םהמ .ותומדל םיפסונ םיווק הלגמ םיקפסה םע סקאמ לש שגפמה .א
תריציב םיישק לע תודמלמ םיקפסה םעו החוקלה םע סקאמ לש ויתושיגפ .ב
.וז העיבק חכוה .תרושקת

לש ןושארה ויצח םייתסמ רשבה יקפס םע סקאמ לש שגפמה רואית רחאל
תא קלחל ןאכ יואר עודמ :וריבסהו רופיסה יקלח ינשל תורתוכ ורבח .רופיסה
?רופיסה
.7

ךיא ותעדב ךכח ןמזמ רבכ" .גגה תניפב יתיווז רדח אלא וניא סקאמ לש ותיב
תאז לכבו (32 'מע םש) "תעדה תא תוחינמה תועצה ול ועיצה םג ,ופילחהל
תונורתיל ,תיבה תלעב םע "םירשק"ל וסחייתה םכתבושתב ?עודמ .ופילחה אל
.סקאמ לש ויפואלו ורדחב אצמש
.8

?הילא גהנתמ אוה דציכ ?ותבלכ יצימ םע סקאמ לש "וירשק" תא ןייפאמ המ
.ותבלכל וסחי תא םיחיכומה םיטפשמ רופיסה ךותמ וטטצ
.9

ופסאנ דציכ ?םהב ןומט המ ?םהמ .םיקזקורה לע "ימינפה" רופיסה תא וארק
אקווד םתוא חתופ אוה עודמ ?םיקזקורל סחיב סקאמ לש ויישק םהמ ?םיטירפה
?עודמ ?ךכב חילצמ אוה םאה ?הז םויב
.10

עטקב וילע םידמל ונא המ ?ותיבמ סקאמ "חרוב" עודמ .םויסה עטק תא וארק
?םייתסמ אוהש יפכ רופיסה םייתסמ עודמ ?םויסל החיתפה ןיב רשקה המ ?הז
?סקאמ לש ויתויעב ורתפנ םאה
.11

'ר ןיבל סקאמ ןיב תדחוימה םירשקה תכרעמ תא םיניבמ ונא רופיסה ףוסב קר
.םיינשה ןיב דחוימה רשקה תורצוויהל עקרה תא רבסה .הירא
.12

םיעיפומה םיבושח םיביטומ ינש םה (תישפנו תיזיפ) הלחמה ביטומו ןשעה ביטומ
.רופיסב
.13
.םתעפוה וריבסהו ומיגדה .א
?תישארה תומדה תא םיריאמ םה דציכ .ב

ונונגסל תונוש תואמגוד ואיבהו דלפלפא לש תדחוימה ונושל לע ודמע
יעטקב םילעפ יוביר ;םהידיקפתו ראותה תומש ,ימינפ גולאיד ,גולונומ)
?תומדה לש הייפוא בוציעל ןושלה לש התמורת יהמ .(רופיסב "תוליעפה"
.14

.ןשעו רק ביבא םירופיסה ןיב האוושה ואר
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©