דימלתל תולאש

ךילהתה תא וריבסהו דלפלפא תאמ תכשמנו החנמ תחא השגרה לע הסמה תא וארק
.הסמב ראותמה יפ לע ורוד ינבו רצויה ורבעש דחוימה ישפנה
.1

?הסמב תראותמה תכשמנהו החנמה ,תחאה השגרהה יהמ
.2

תא וריבסהו הסמב םתוא ואצמ .הסמב םיעיפומה םיטפשמ רפסמ םכינפל
:םתועמשמ
.3
"שדחמ דלוויהלו חכתשהל ,םינש ןושיל"
"הזה םלועה ןמ תולאש"
"העדותה לש ןוציחה חטשה ינפ-לע ףחרמה לולח ינא"
תא ונילע ורסאש ,םייומס םיביוא ידיב ונייה םיאולכ םינשה לכ וליאכ"
"ונמצע לש תודוסה םע עגמה

?םהבש ידוהיה תא אונשל םירענה וליחתה דציכ ריבסהל ולכות םאה
.4

ובתכו האוש לוצינ ונייאר ?המוד ךילהת ורבעש האוש ילוצינ םיריכמ םתא םאה
.םכל רפסייש יפכ רבעש ישפנה ךילהתה לע
.5

םאה ,םינפצה ןושל יהמ וריבסה .האושה תורפסב םינפצה ןושלל תכייש תבכרה
תבכרה הנוש המב ?תבכרה העיפוה ןהבש תופסונ תוריצי םתארק וא םתדמל
?האושה תפוקתב תובכרמ וז הסמ םויסב העיפומה
.6

םכל הרזע דציכ ריבסהל ולכות םאה ,דלפלפא לש תפסונ הריצי םתארק םא
רשק םתאצמ םאה וא ,הריציה תא ןיבהל תכשמנו החנמ תחא השגרה לע הסמה
?הסמה ןיבל םתארקש הריציה ןיב
.7

.וז הסמל ןיצ תירונ לש םוכיסה רמאמב רזעיהל ולכות
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©