סיגפ ןד


.הניוב לדגו הניבוקובבש ץואדארב 1930 תנשב דלונ סיגפ ןד
תיילע םע ץראל הלע 1947 תנשב .זוכיר תונחמב אולכ היה היינשה םלועה תמחלמ ימיב
תירבעה הטיסרבינואבו םיצוביקה רנימסב דמל אוה .היבחרמ ץוביקב ךנחתהו רעונה
.םילשוריב תירבעה הטיסרביניאב תירבע תורפסל גוחב הצרמ הנמתה 1976 תנשב .םילשוריב

האר "לצה ןועש" ןושארה ורפסו "רמשמה לע" ןותיעב 1949 תנשב ועיפוה םינושארה ויריש
תא ךרה ליגה ינבל בתכ ףאו םייניבה-ימי תרישב םירקחמ םסריפ אוה .1959 תנשב רוא
.רייא ףא ותואש "השפחתהש הציבה" רפסה

.הריציל הלשממה שאר סרפב הכז 1973 תנשב

.1987 תנשב רטפנ אוה

.השפחתהש הציבה ,םינורחא םיריש ,חומ ,תרחואמ תוהש ,לצה ןועש ,לוגלג :ויתוריצימ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©