רישה תרתוכ

המ ובשח רישה תאירק םרטב .סיגפ ןד תאמ תודע רישה תא אורקל םידמוע םתא
?"תודע" איה ותרתוכש ריש לש ונכות ,םכתעדל ,היהי
.1

:םילמ-בר ןולימ ךותמ "תודע" הלימה ישוריפב רזעיהל ולכות

'נ םש - תודע
המ רבדב דע לש תימשר הרהצה וא הסרג ,דעה עימשמש םירבדה .א
הסרגה ןתמ ;טפשמה תיבב וא תיתרטשמ הריקחב תרסמנה ,האר וא עמשש
.דעה לש
.המ רבד לע דיעהל ידכ וב שיש והשמ ,היאר ,החכוה .ב

תרתוכה תא ונייפאת דציכ ,תורתוכ לש םינוש םיגוס שיש םיעדוי יאדווב םתא
.םכתבושת וקמנ .(תזמרמ תרתוכ וא תנמסמ תרתוכ) ?"תודע"
.2

:וקדבו תרתוכה תלאשל ובוש ,םכתדובע תא ומייסתו רישה תא וארקתש רחאל
.3
?הנוכנ תרתוכה גוס תלאשל םכתבושת םאה .א
.רתוי האלמ הרוצב תרתוכה תא םיניבמ ותדימלו רישה תאירק רחאל .ב
.רישל הרשקהב תרתוכה תועמשמ תא וריבסה


רישה הנבמ

.ףצרב בותכ תודע רישה םכינפל
.1
.תוירוקמה ויתורוש יפ לע רישה תא ובצעו םכינפלש תורושה תא ודירפה

!!! ומיש
ןמיסב ןמוסמ הרוש לכ ףוס
לופכ ןמיסב ןמוסמ תיב לכ ףוס


דחוימה הנבמב וננובתה ,םיירוקמה ויתב הנבמ יפ-לע רישה תא "םתינב"ש רחאל
:רישה לש
.2
?רישל םיתב המכ .א
?תיב לכב תורוש המכ .ב
?רישב הירטמיסה רסוח תעפותל תועמשמ ,םכתעדל ,שי םאה .ג

!!! ומיש
.3
.ונכות ןיבל רישה לש דחוימה הנבמה ןיב רשקה תא אוצמל בושח
.המאתהב הנתשמ והנבמו רחא אשונב קסוע תיב לכ

:רסחה תא ומילשה
םשכ ,ו תוכלוה ויתורוש . ה רואיתל שדקומ ןושארה תיבה
.הדמשההו חצרה ידממ תא וביחרהו םתמיא ושרפ םינמרגה םיצאנהש
ןה רישה יתבב רתויב ןטקה אוה , - ל שדקומ ינשה תיבה
.ה ויתורוש תניחבמ ןהו , תניחבמ
ה תיבה םג אוה .תוומה עגר תא ראתמה תיבה אוה ישילשה תיבה
תיבה דועב :ה תיבה הנבמל דגונמ הז תיב לש והנבמ .רתויב
ןורחאה תיבה תוכלוה ,ו תוכלוה ןושארה
ותולכתה תא ,רשה-רבודה תוטעמתה תא השיגדמ תורושה תורצקתה .ו
. ךילהת תא -
תא ראתמ ןושארה תיבה דועב :םינוש םיאשונהש םושמ הנוש םיתבה הנבמ
. - ה תומ תא ןורחאה תיבה ראתמ ,םיצאנה תוטשפתה
.ל ה ןיב דוגינה תא שיגדמ םיתבה ינבמ ןיב דוגינה

:םילימה ןסחמב רסחה תמלשהל ושמתשה
(םיימעפ הלימ התוא לע הרזח ןכתית !!! ומיש)
,םינמרג ,וכרוא ,תורצק ,ךורא ,ןברק ,ןושאר ,חצור ,תורצקתמ ,רשה-רבוד
.ותומ ,תורוש ,תוכראתמ


ןושאר תיב

.לאשנש הלאש לע תונעל הסנמ רשה-רבודה .הבושת ןיעמב חתופ ןושארה תיבה
.בישהל רשה-רבודה הסנמ הילע הלאשה תא וחסנ
.1

וטטצ) וז העיבק וריבסהו וחיכוה .םיצאנה ןויפאב השקתמו טבחתמ רש-רבודה
.(םיאתמה קלחה תא רישהמ
.2

לש דרפנ יוניכב שמתשהל ףידעמ אלא ,םמשב םיצאנל ארוק וניא רשה-רבודה
?עודמ - םיבר ,רכז ,ישילש ףוג
.3

וארבנ םה"שו "םדא ינב ויה םה"ש רשה-רבודה ןייצמ םיצאנה תוירזכא תורמל
?עודמ - "םלצב
.4

:רישב ןייפואמ יצאנה יוגה
.5
(רתויב הנוכנה הבושתה תא ונמס)
יתוגהנתה ןויפא
ישפנ ןויפא
יזיפ ןויפא
.הז ןויפאב רשה-רבודה טקונ עודמ וריבסהו הטטיצ תועצמאב םכתעיבק וחיכוה


ינש תיב

סחייתמ אוה ינשה תיבב ,םינמרגה םיצאנל רשה-רבודה סחייתמ ןושארה תיבב
.ןושאר ףוגב ומצעל
.1
.ןושארה תיבב םיצאנה לע רמאנה לכ תא דחא עבצב ונמס
.ינשה תיבב רשה-רבודה לע רמאנה לכ תא הנוש עבצב ונמס
.ולא םיעבצב םתרחב עודמ וריבסה .םכתעדל םייתועמשמ םיעבצב ורחב

.ינשה תיבל ןושארה תיבה ןיב האוושה וכרע
.2
:םכינפלש הלבטה תא ומילשה

ינש תיב
ןושאר תיב
האוושהל ןוירטירק


יזכרמה אשונה


ףוגה יוניכ


אשונה לש יזכרמ ןויפא


האירבל תוסחייתה


תיבה ךרוא


תורושה ךרוא

תמורת תא וריבסהו ינשה תיבה ןיבל ןושארה תיבה ןיב האוושהה תא ומכס
.רישה תנבהל האוושהה

.3


ישילש תיב

.ישילשה תיבה תחיתפב רשה-רבודה רמוא "תומיש המ יב ריאשה אל ודסחב אוהו"

.1
?"אוהו" הלימב רשה רבודה ןווכתמ ימל .א
.(ןושארה תיבב) "םה" הלימל תדגונמ (ישילשה תיבב) "אוהו" הלימה .ב
.דוגינה תא וריבסה
?"תומיש המ" וב ראשנ אלש ורמואב רשה-רבודה ןווכתמ המל .ג

ידיל האב הינוריאה .םיהולא יפלכ הינוריא יוטיב ידיל האב ישילשה תיבב
.ןידה תלבקו המלשהה רואיתב אקווד יוטיב
.2
.הינוריאה תא וריבסהו הינוריא ,םכתעדל ,םיעיבמש םיטפשמ וטטצ
ןורקב ןורפעב בותכ'" ,ןיצ תירונ לש הרמאמב םג אורקל ולכות הינוריאה לע
."סיגפ ןדל 'תודע'ו 'םותחה


הרזחו הזירח

ןהיניב שיש םילימ יתש ןיב רצונ ,עודיכ ,זורחה .זורחה אוה םירכומה רישה ינייפאממ דחא
תוכיאה תא רישל הקינעמ הזירחה .ןהלש תונורחאה תורבהה לש לילצב ןוימד וא ןויווש
לש תירקיעה ותרטמ ךא ,רישה ןכותל זורחה ןיב רשק אוצמל ןתינ םיתעל .ולש תילילצה
.רישל יטתסאו ילילצ דממ תקנעהב איה זורחה
ץורפל הפיאשו תוחיתפ לש המגמ ךותמ הזירחה לע תובורק םיתעל תרתוומ תינרדומה הרישה
.(1976 ,דקע 'צוה ,תוחיתפו תוריגס ,לזרב ללה לש ורפסב ואר) יסאלקה רישה תוריגס תא
םלוע ,רובש םלוע בוציעל ותריבשו זורחהמ הגירחה המיאתמ האושה אשונב םיקסועה םירישב
הדימשמו תצרופ םהבש היחהו שונא םלצ םידבאמ םדא-ינב וב םלוע ,םירערעתמ ויכרעש
.םדא-ינב לאכ םיסחייתמ םה ןיא םהילא םירחא םדא-ינב
דיקפת ;הרזחה תא םיבר םיררושמ םירחוב רישל הינומרהו בצק הקינעמש הזירחה םוקמבו
.םהירישב םירחא וא ולא םיטביה שיגדהל הרזחה

.תוזרוחה םילימה תאו םירזוחה םילילצהו םילימה לכ תא תודע רישב ונמס
.1

.רישה תנבהל הזירחה תאו תונושה תורזחה תמורת תא וריבסה
.2


!!! ומיש
ישילשה תיבב תרזוחו הבש איה .רישה לש הנושארה הרושב תרזוח "אל" הלמה
."ול" הייטנב סחי תלימכ ופוסבו הלילש תלימכ ותליחתב
.רצקה יזכרמה תיבב תחא םעפ העיפומ "יל" הלמהש ןיינעמ
?רישה תנבהב םירזוע םה דציכו רישב "LI"ו "LO" ילילצ דיקפת והמ ובשח

."לצנתמ" ,"לצ" ,"םלצב" ןיב יתועמשמהו ילילצה רשקה תא ואצמ
תסחייתמה תחא הלמ הזכרמב "תקנוח"ה תקבוח הזירח שי ישילשה תיבב
.רשה-ינאל
. :איה הלמה

.רישה תנבהל הזירחה תמורת תא וריבסה


רשה-רבודה תועמשמל

לש טבמ תדוקנמ תרסמנ ותודע .ותומ עגר תא ראתמה רש-רבוד אוה תודע רישב רשה-רבודה
."יחה-תמ"ה תעפות תורפסב וז העפותל םיארוק ונא .רבכ תמש ימ
?העפותה תא ריבסהל ולכותה
המיא ןיב :םילוצינ םיררושמ לש האושה תריש" ,זועי הנח לש הרמאמב רזעיהל ולכות)
("תימויק המיאל תיטרקנוק


םינפצה ןושל

.תינוריאה ותועמשמ תאו רישב עיפומה ןפוצה תא וריבסהו םינפצה ןושל קרפה תא וארק

. :אוה ןפוצה

.1

.הז ןפוצ עיפומ הבש תפסונ הריצי ואצמ
.2

?הריציה יהמ
.3

דדחמ תונויער ולא) תרחבש הריציב ןפוצה דיקפת והמ
?(ןפוצה
.4
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©