םינפצה ןושל


האושה אשונב תוריצי רפסמ ארוקש ימ קר .האושה תורפסל תידוחיי ןושל איה םינפצה ןושל
םיגהונ ןכש ,דוס הלמה םע תרשקתמ "ןפוצ" הלמה .התועמשמ לעו המויק לע דומעל לוכי
.וילבקמלו ןפוצה ירסומל קר תורכומה ןפוצ תולמ תועצמאב תודוס ןיפצהל
רצויה לוכי התועצמאבש האושה אשונב תוריציב תורכומה םיכרדה תחא איה םינפצה ןושל
הנומת לע תזמרמה הלמ אוה ועבטמ ןפוצה .קופיאב ,זמרב ,הלמב ויתונויער תא עיבהל
הבוחב תנמוט תחא הלמ יכ ,המיאה אולמ תא תללוכה תטרופמ הנומת עיבהל ךרוצ ןיא .המלש
.םלש םלוע

לע וא ,באפה תא ףפואה תוירגיסה ןשע לע בושחל םילוכי ונא "ןשע" םירמוא ונאשכ ,םויכ
ךא .תואמצעה םויב קראפבש םילגנממ הלועה ןשע והז אמש וא רמועב ג"לב תורודמ ןשע
תונומת :ירמגל תורחא תונומת הריכזמ ,האושה אשונב תוריציב העיפומ איהשכ ,"ןשע" הלמה
תא םיארוק ונאשכ ,ךכו .םידוהי תפירש לש האצות אוה ןנשעש ,םוירוטמרקה תובורא לש
םיעדוי ונא ,ןשע הלע טסק-זועי רמתיא לש ורישב "ןגה ךותמ ןשע הלע" :תירישה הרושה
םדא-ינב ינוילימ לש ןורחאה דירשה םא יכ ,םיפתתשמ בר קינקיפב לגנמה ןשע הז ןיאש
.המימשה םילועה

םירוטה תא וטטצ ."ןשע"ה עיפומ טסק-זועי רמתיא תאמ ףועה רישי רישב
תללוכה הנבהל ותמורת תאו ותועמשמ תא וריבסהו ןשעה עיפומ םהב םיירישה
.רישה לש

וב ירישה רוטה תא וטטצ ."ןשע" ןפוצה תלימ העיפומ סיגפ ןד תאמ תודע רישב
.רישה תנבהל ותמורת תאו ותועמשמ תא וריבסהו ןשעה עיפומ

אוה דציכו רשקהה והמ .הנוש רשקהב ןשעה עיפומ דלפלפא .א תאמ ןשע רופיסב
?האושה אשונל ארוקה תא רשקמ

:ותבוהאל ריהבמ ןועשה ורפסבש םירוריפה ןיב תירב קרפב קינטצ .ק
,םה םיעות םיצג .ונישאר לעמ םיצנצנמה םה םיבכוכ אל ,יאר"
.(62 'מע) "םניאו םיכעודה ,ןוירוטאמירקה-תנשעממ

.א לש ותוסחייתהמ הנוש םירוריפה ןיב תירבב ןשעל קינטצ .ק לש תוסחייתהה
הביסה יהמ רעשל וסנו לדבהה תא וריבסה .ןשע ורופיסב ןשעל דלפלפא
.לדבהל

היושע ,האושה םלועמ תקתונמ איהשכ ,וז הלמ .םינפצה ןושלל איה ףא תכייש "ןורק" הלמה
הנועט איה האושה אשונב תוריציב ךא ;רשואמו ישפוח םלועב תוגונעת עסמ לע זמרל
לא הפוריא יבחר לכמ םידוהיה תא וליבוה תונורקב .תוומה לא עסמ לש תודבכ תויצאיצוסא
.םתומ
דציכ וריבסה .סיגפ ןד תאמ םותחה ןורקב ןורפעב בותכ רישה תא וארק
.רישה לש תיזכרמה היצאוטיסה תא ןיבהל "ןורק" ןפוצה תלמ תרזוע

לש דחוימה ובצמ תא וריבסה .טסק-זועי רמתיא תאמ ןורק רישה תא וארק
.ןורקב רשה-ינאה

םיספה םירשקתמ דציכ .ןיניירט רנבא תאמ תונחמה שיא תנותכ רישה תא וארק
?םתועמשמ המו תבכרה תונורקל

תורזוע דציכ ?האושה אשונב תוריציב םיפסונ תובכרו תונורק םתאצמ ןכיה
?הריציה תנבהל ולא ןפוצ תולמ

.תודע סיגפ ןד לש ורישב בטיה תרהבומ התועמשמש ןפוצ תלמל הכפה "םייפגמ" הלמה םג

"םייפגמ" ןפוצה תלמ תרשקתמ דציכ וריבסהו סיגפ ןד תאמ תודע רישה תא וארק
?"םדא-ינב" ויה םהש ריבסהל ןויסינל

תא ונייצ ?םיצאנה לש םינייפאמכ םייפגמה תא םתאצמ תופסונ תוריצי ולאב
.םינפצ ןושלכ םייפגמה תעפוה דיקפת תא וריבסהו תוריציה תומש

ןיבל האושה אשונב תוקסועה תוריציה ןיב םיכוותמה םיינושל םירויצ םה םינושה םינפצה
תנומת תא ריכמ ויארוק להקש ועדויב תורופס ןפוצ תולמב קפתסהל לוכי רצויה .םיארוקה
.ןפוצה תולמ תועצמאב תזמורמה םלועה
תולמכ תובשחנה םילמ ןה ,דועו "רהנ" ,"גלש" ,"םייפגמ" ,"ןשע" ,"ןורק" ,"חולשמ" תמגודכ םילמ
.ירמגל רחא יתיווח םלועל רשקתהל תויושע ןה הנוש רשקהבש דועב ,האושה אשונב ןפוצ

:זועי הנח 'פורפ לש הירמאמב םינפצה ןושל לע אורקלו ףיסוהל ולכות
האושה תרופיסב - הנפצה יכרד

ותארוה יכרדו הריעצה תילארשיה הרישב האושה אשונ

למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©