הלא - תובהלב הלוע "תנוונמ תונמא"
רביש-ןמרביל


.רביש-ןמרביל הלא תרייצה לש רויצב וננובתה

?הנומתהמ םימשרתמ םתא דציכ
.1

המיאתמ תרתוכ ונת ?םיניחבמ םתא םיטרפ ולאב .הנומתה לש םיטרפב וננובתה
.הנומתל
.2

ירבד םירזוע דציכ וריבסהו ,הרויצל רביש-ןמרביל הלא תרייצה ירבד תא וארק
.התריצי תא רתוי בוט ןיבהל תרייצה
.3

לכב לבא ,תובהל תוארנ רביש-ןמרביל הלא לשו ביבר הנליא לש םירויצה ינשב
וסחייתה) םירויצה ןיב םילדבהה תא וריבסה .םינוש םירויצה ינש תאז
.(םהלש בוציעה יעצמאלו תונויערל
.4

ידלי הזחמה םויסב טנומגיז לש וירבדל רביש-ןמרביל הלא לש רויצה ןיב וושה
לש רעונמ ורבח ירבד םישממתמ ,םכתעדל ,םאה .רמות ןויצ-ןב תאמ לצה
?רביש-ןמרביל הלא לש הרויצב טנומגיז
.5

םייניב םוכיס

םאה ,האושה אשונב תורפס תוריציב בוציעה יעצמא תא ןוחבל רובענ םרטב
יוטיב ידיל םיאבה בוציעה יעצמא יבגל םכיתונקסמ תא ריבסהלו םכסל ולכות
?תיתוזחה תונמאהמ תוריציב
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©