רישה תרתוכ

.סיגפ ןד תאמ םותחה ןורקב ןורפעב בותכ רישה תא אורקל םידמוע םתא
.1
.רישה תרתוכ לע ובשח רישה תאירק םרטב
?וז תרתוכל דחוימ המ .א
:תרתוכב םיראותמה םיטרפה לע ובשח .ב
?ןורפעב הביתכ ןייפאמ המ - "ןורפעב בותכ"
?האושה םלועל ןורק הלמה תרשקתמ דציכ - "ןורקב"
"םותח ןורק" לש ותועמשמ יהמ ,לוענו רוגס ושוריפ ,"םותח" - "םותחה ןורקב"
?האושה אשונל ורשקהב
תרתוכל הז יוטיב תועמשמ תרשקתמ דציכ ?"םותח לרוג" יוטיבה תועמשמ יהמ
?רישה

תרתוכ תא ונייפאת דציכ .תורתוכ לש םינוש םיגוס שיש םיעדוי יאדווב םתא
וקמנ .(תזמרמ תרתוכ וא תנמסמ תרתוכ) ?םותחה ןורקב ןורפעב בותכ רישה
.םכתבושת
.2

:וקדבו תרתוכה תלאשל ובוש ,םכתדובע תא ומייסתו רישה תא וארקתש רחאל
.3
?הנוכנ תרתוכה גוס תלאשל םכתבושת םאה .א
.רתוי האלמ הרוצב תרתוכה תא םיניבמ ותדימלו רישה תאירק רחאל .ב
.רישל הרשקהב תרתוכה תועמשמ תא וריבסה
תאצוי תרתוכה דיקפת תא הריהבמו תחתנמה זועמ הקבר לש הרמאמ תא וארק
.םותחה ןורקב ןורפעב בותכ רישב ןפודה


רישה הנבמ

ותוא אורקל וסנ .סיגפ ןד תאמ םותחה ןורקב ןורפעב בותכ רישה תא וארק
?הז ריש לש רתויב בושחה ןייפאמה םכתעדל והמ ,לוקב
.1


.בתכנש יפכ םותחה ןורקב ןורפעב בותכ רישה תא וארק
.2
רדעיה לש העפותה ,םכתעדל ,םאה .(קוסיפ ינמיס) המיחת ינמיס ןיא רישב
תא וקמנ ?רישה תנבהל הפיסומ וא רישה תנבהב ארוקה לע השקמ המיחת ינמיס
.םכתבושת

?הדוקנ רישה ףוסב ןיא ,םכתעדל ,עודמ
.3
.(רישה ןכות לע תולאשה לע ונעתש רחאל וז הלאש לע תונעל ולכות)


רישה ןכות

.רישב תראותמה היצאוטיסה תא וריבסה
.1
:הלאשה רבסה
.תוביסנו םיאנת לש תכרעמ ,בצמ :השוריפש תיזעולמ הלימ איה היצאוטיס
.בצמל וא ערואמל ,הלועפל עקר םישמשמה םייתביבסה םיאנתה ללכ ,רמולכ
:ריבסהל םכילע םכתבושתב
?םותחה ןורקב םיאצמנ וא תאצמנ ימ .א
?םותחה ןורקב םייוצמה םיאצמנ בצמ הזיאב .ב
?תירישה היצאוטיסה תנבהל "חולשמ" הלימה תמרות דציכ .ג
?ןורפעב תבתוכ וא בתוכ ימ .ד
?ןורפעב בתכנ המ .ה
?עודמו ,בתכנש המ בתכנ ימל .ו
?הז רישב יוטיב ידיל האב איה דציכו ,םינפצה ןושל יהמ .ז


יארקמה זמראה

החפשמה ינב תומש םיעיפומ רישב .רישב העיפומה תיארקמה תיתשתהמ םלעתהל רשפא יא
.לבהו ןיק ,הוחו םדא :תומדא ילע הנושארה

?ןורקל ץוחמ אצמנ ימו ןורקב אצמנ ימ ?תומשה םיעיפומ דציכ
.1

?רישה תנבהל יארקמה זמראה תמורת יהמ
.2

.םירושימ ינשב ידוחייו רזומ ןויגיהב חתפתמ רישה"ש הרמאמב תנעוט זועמ הקבר
וריבסה ."לבהו ןיק רופיס לש יתימה רבעה רושימבו האושה לש הווהה רושימב
.רישה יפ לע וחיכוהו הנעטה תא
.3


:תרוקיב ירמאמ םכתושרל


"םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" רישב תוילאוטסקטרטניאה :םיפדרנ םיטסקט :זועמ הקבר

המיאל תיטרקנוק המיא ןיב :םילוצינ םיררושמ לש האושה תריש :זועי הנח 'פורפ
תימויק

סיגפ ןדל "תודע"ו "םותחה ןורקב ןורפעב בותכ" :ןיצ תירונ

למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©