?והמ יתורפס רנא'ז


םירנא'ז השולשב םיניחבמ .יתורפס גוסל םינווכתמ ונא יתורפס רנא'ז םירמוא ונאשכ
.םיללכ יפ-לע בותכש יתורפס טסקט אוה רנא'זה .המרדו תרופיס ,הריש :תורפסב םייזכרמ
יפ-לע םיבתוכ םינושה םירצויה .רנא'זה תורצוויה תישארמ רודל רודמ םירבוע ולא םיללכ
.םהלש ישיאה ןפה תא םתריציל םיפיסומ תאז םע דחי ךא ,רנא'זה יללכ
ןמ (םיללכ) תומרונ ידי-לע ךרדומה יתורפס טסקט" ,ךכ םא ,איה רנא'ז גשומה תרגה
1.(תיתוברתה השוריה) השרומה
דחא דצמ ,רמולכ ."תומרונ תצירפ" תניחבב םה םירנא'זב םיללוחתמש םינושה םייונישה
םישדח םיללכ םירצונש רמול רשפאו ,םיצרפנ ,םיללכה םינתשמ ףסונ דצמו ,םיללכ םימייק
.םייתרוסמה םיללכה תודוסי לע םייונבה
םישיחממ םיינרדומה םירישה ןיבל םייסאלק םירישכ ונילע םילבוקמה םירישה ןיב םילדבהה
עובק ינרוצ הנבמב היה "רוגס" רישה ןויער ובש "רוגסה" רישה היה לבוקמ רבעב :ןויערה תא
םיינרדומ םיריש לש תואיצמל הליבוה תומרונה תצירפ .תיתטישו העובק התייה ותזירח ףאו
ירישה רנא'זה תונורקע .הזירח רדעיהו קוסיפ ינמיס לש רדעיה ,תוירטמיס רסח הנבמ ילעב
.ראשנ - ריש ול םיארוק ונאש ידוסיה רנא'זה תאז םע דחי ,ונתשה
-ה האמה תישארב אקפק בתכש רופיסל םייניבה-ימי לש הצנריפב בתכנש רופיס המוד ןיא ךכ
.ירמגל םינוש הרימאהו הריוואה ,םיעצמאה ,םילמה ,םילכה ךא ,תראשנ תידוסיה המרונה :20
דחא דצמ .םירנא'זה לש תומרונב תקסופ יתלב תוחתפתה ונל הלגמ תורפסה תודלות תניחב
איבמ ףסונ דצמ ךא ,קוחרה רבעב ויהש יפכ רנא'זו רנא'ז לכ לש םינושארה םיללכה םיראשנ
.ולש תירוקמה ךרדב הריציל ומצע תא רצוי לכ
תא ריכהל ,הבתכנ ויפ-לע רנא'זה תא ןיבהל ,הריצי ןוחבל םינמוימ םיארוקכ ונדיקפת
וזיאב ונייה ;רנא'זה לש הצירפה תודוקנ תא ןוחבלו רנא'זה תביתכל תולבוקמה תומרונה
לש ותוירוקמ תדימ יהמ םצעבו ,ןהילע ףיסומ ,ןתוא הנשמ ,תומרונה תא רצויה ץרופ הדימ
.רצויה

םיילוש תרעה
.1989 ,רנא'זה רקח ,רקחמ תודותמב רועיש ,לזרב ללה 'פורפ יפ-לע וז הרדגה 
.1
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©