ברע ברע .היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב ןטקה םנבו בא ,םא :החפשמ לע רופיס והז
.חתפמב םיקחשמ םה
?קחשמה והמ רעשל ולכות םאה

?וב םיקחשמ ךיא
?וב םיקחשמ עודמ
?ףוסב חצנמ ימ

םכל רמאנו הלגנ ונחנא
,תוומבו םייחב קחשמ והזש
.רתויב יניצר קחשמ והזש

."חתפמ םע קחשמ" ותרתוכש רופיס ובתכ ,רופיסה תאירק ינפל
.םכל ונתנש םיזמרב ושמתשה

ומשר .ןוכנה רדסה יפ לע רופיסה תא רדסל ונל ורזע ."ולבלבתה" רופיסה יקלח
רופיסה תא וסיפדה וא עטק לכל ןימימ ךכל דעוימה םוקמב (1-7) רפסמ
.ןוכנה רדסב ותוא ורדסו לבלובמה
.1

תא וריבסהו רופיסה תרתוכ תא וגיצה .תובישח שי תורפס תוריצי לש תורתוכל
.ולוכ רופיסה ןיבל הניב רשקה תאו התובישח
.2

:םינוש םיגוסמ םירשק לע בושחל יאדכ ,תרתוכ לש תועמשמ לע םיבשוחשכ
.הריציה ןכותל תרתוכה ןיב רשק :רישי רשק
לש תיוולנה תועמשמב "אבחתמ"ה רתוי קומע דבורב רשק :עמתשמ רשק
;םידלי קחשמ לש הלועפל רבעמ תפסונ תועמשמ שי "קחשמ" הלמל לשמל .םילימה
תותלד חתופ רזבאכ התועמשמל רבעמ רתוי הבחר תועמשמ שי "חתפמ" הלמל םג
.םילוענמו

?קחשמה תרטמ יהמ .ןטקה םנב םע םירוה לש "קחשמ" ראתמ רופיסה
.3
תא וקמנ ?תמאה עגרב ויבא תא ליצהל ןטקה דליה חילצי ,םכתעדל ,םאה
.םכתעד

םילימהש ררבתמ ךא ,ןטקה םנבו םא ,בא לש קחשמה רופיס תא ראתמ רופיסה
.תוקוחר םיתעל קר תועיפומ "אבא" ,"אמא"
.4
.(תויטה ללוכ) "אבא"ו "אמא" םילימה תא רופיסב ונמס .א
יבגל םג ךכ ,תרחא הלמ תובורק םיתעל הבותכ "םאה" וא "אמא" םוקמב , ומיש .ב
."אבא" הלמה
:רסחה תא ואלמ
. בותכ "אמא" םוקמב
. בותכ "אבא" םוקמב
(?"אבא" הלמה תרכזנ יתמ , ומיש) ?וז הדבועל תועמשמ ,םכתעדל ,שי םאה .ג
?רופיסב תויומדל תומש ןיא ,םכתעדל ,עודמ וריבסה .ד

.חתמ תריווא וב שי ךא ,חתמ רופיס וניא חתפמ םע קחשמ רופיסה
.5
רופיסב םידוגינו עדימ-ירעפ ומיגדה .םידוגינו עדימ ירעפ תועצמאב רצונ חתמ
.רופיסב הריוואה תריציל םתמורת תא וריבסהו

:וירחאלש הלאשה לע ונעו רופיסה םויס תא וארק
.6
ויניעב ץמצמו ךומסב דמעש ויבא רבע לא ומצע ךילשהו דליה הנע ',תמ'"
םתוא לכ ליבשב ןמזמ תמש ימ רדגב היה אוה םג לבא ,הקיחצמ הרוצב
."תמאב ולצלציש
ןתינ דציכו ישוקה והמ .ארוקה לצא ישוק ררועמ רופיסה לש ןורחאה טפשמה
?ותוא רותפל
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©