תא וארק .תילמס ךרדב האושה אשונ תא ריאמ ןיניירט רנבא תאמ תונחמה שיא תנותכ רישה
:םכינפלש תולאשה לע ונעו רישה

רישה תיתשת

,תוליפתהו הנשמה ןמ ,ך"נתה ןמ םירמוחב שומיש השוריפ יהשלכ תיתורפס הריצי לש תיתשת
.'זל קרפ ,תישארב רפסב הרוקמ ונלש רישה תיתשת .םירחא תורוקממ וא ,הירוטסהה ןמ

.יארקמה רוקמל רישה תיתשת תא וושת ךכבו ,הלבטה תא ומילשה
.1
הנקסמ
ארקמב
תנותכ שיא" רישב
"תונחמה
רמאנש המ דגנכ
,"ואנק אלו" רישב
ארקמב רמאנ
"ותוא ואנשיו"
ותוא ואנשיו"
ולכי אלו
"םולשל ורבד
םיחאה וב ואנק אלו .1
קרש רמאנ ארקמב
תנותכ שבל ףסוי
רישב וליאו ,םיספ
ויחא םגש רמאנ
.תאזכ תנותכ ושבל
בהא לארשיו"
לכמ ףסוי תא
ול השעו וינב
"םיספ תנותכ
"םיספה תנותכ לע" .2
"םתוא םג ושיבלה הבש" .3


"רתפ אלו םלח אלו" .4


"םק אל המולאה ןמו" .5


"םיזע ריעש ערגנ אלו" .6


"הריכה אל םהיבאו" .7


"וינוקז ינב ובר יכ" .8


"הער היח למלמ קרו" .9


"בש אל םתוארלו" .10


?יארקמה רוקמה ןמ רישה תיתשת הנוש המב
.2
?תיארקמה תיתשתה ידי לע רישה שיגדמ המ
תרזוח וז הלמ) ?יארקמה רוקמה ןיבל רישה ןיבש דוגינה תא השיגדמ הלמ וזיא
.(םימעפ המכ רישב

רישה אשונ

:רוציקב םהיפ לע וריבסהו ,םכינפלש םיגשומל םירבסהה תשולש תא וארק
?ונריש לש אשונה והמ .א
?ונכות והמ .ב
?ותרתוכ יהמ .ג

רישה ןכות

?רישב םה ימ - "םיחאה"
.1

?רישב אוה ימ - "םהיבא"
.2

?ודרוה םיספ וליאמו ?ןכיה ?דרוה ימ - "םיספה ןמ ודרוה"
.3

?רישב םה ימ - "וינוקז ינב ובר"
.4

?רישב איה ימ - "הער היח"
.5

?רישבש "םיספ" הלמל םישוריפה ינש םה המ - "םיספה תנותכ"
.6

?"רתפ אלו" ,"םלח אלו" ,"וב" :הלא םילמב הנווכה ימ לא
.7
?רישבש תויומדה ראש לכמ "אוה" הנוש המב

:ובישהו םכינפלש םיקוספה תא וארק
.8
יוטיבה תועמשמ יהמו ,ארקמב םיזיעה ריעש שמיש המל - "םיזע ריעש ערגנ אלו"
?רישב הזה

רישה םוכיס

.וב תרצונ איה דציכ וריבסהו ,ונרישב הנומטה הינוריאה תא ולג
.1

בצמ ללגב וא ותובישח ללגב ,וב רזוחה דוסיה תא שיגדהל האב רישב הרזחה
.רישב רבודה לש םיוסמ חור
.2
?רישב תרזוח הלמ וזיא .א
?תרזוח איה תילכת וזיאל .ב
?רישב העיפומ וז הלמש םימעפה רפסמל שי תובישח וזיא .ג

רעשל וסנ .רישה לש ונמז ינפל םירבד ורקש תנמסמה ,רוביחה ו"יוב חתופ רישה
.רישב זמורמש המ ינפל תורקל לוכי היה המ
.3

.ןלהלש היפרגוילביבבו םוכיס לש תוינשרפ תורעהב רזעיהל ולכות םכיתובושתב

:היפרגוילביב

,דקע :ביבא-לת .ונתרישב האושה אשונל ,"הריעצה הרישב האושה אשונל" ,ןירג-ינרוגה
.74-85 ,71-71 'מע
,א"ת ,םילעופ תירפס ,םייתורפס םיחנומ ןוקיסקל - תורוצו םינכת ,ינמכוא לאירזע
.1976
תרבוח ,ל"שת ביבא ,ב"ל ךרכ ,םינפבמ ,"ןיניירט רנבא ירישב ןויע" ,ןורוא לכימ
.2-1
,רחבמ-תירבעה הרישב האושה ,םיכרוע - בונילק הניר ,טסק-זועי רמתיא ,סורג ןתנ
.1974 ,םשו דיו דחואמה ץוביקה תאצוה
.107 'מע ,ד"משת ,דקע תאצוה ,הנידמה רוד תרישב האושה ,זועי הנח
.13.9.1985 ,םילשורי ,"ריעה לכ" ןותיע ,"םייניעב רוא" ,הנביל ירנ
ךירדמ ,תורושה ךרואל ,ביבא-לת תטיסרבינוא םע ףותישב תוברתהו ךוניחה דרשמ
.163-159 'מע ,עטנ תאצוה ,יללכה ידוסי-לעה רפסה תיבל הארקמ ,הרומל
.25.11.88 ,"ץראה" ןותיע ,"הריהבו הטקש הארמ" ,םולב-ןוטרק תור
.1989 ,א"ת ,םילעופ תירפס ,תורפסל ןוחנומ ,ןילביר .א רשא