םימודק תורוקממ תויתשת


תויתשת םירמוא ונאשכ .ינרדומה םדאה לש ותוברתב דוסי תויתשת םיווהמ םימודקה תורוקמה
,ך"נתה ירופיסל ,םייגולותימ םירופיסל ,םע-ירופיסל םינווכתמ ונא ,םימודק תורוקממ
םימייק םניא ולא לכ .הירוטסיההמ םירופיסלו תוליפתל ,הנשמ יקרפל ,ל"זח ישרדמל
םיחתפתמ ,הצואת םירבוצ אלא ,הנושארל ומסרופש יפכ םהלש תינושארה תינבתב קר
ןמתוח תוריאשמ םימודקה תורוקמה ןמ תויתשתה .וננמז-תב תוברתה ךות לא םילגלגתמו
.תונוש תונמא תוריציבו תועמשמ יאשונ םייוטיבב וננמז-תב תוברתב

ונמצע תא םילאוש ונא ,המודק תיתשתל הזימר הב םילגמו תורפס תריצי םיארוק ונאשכ
יומס "גולאיד" תמייקמ םיארוק ונאש הריציה ,השעמל .הריציה תנבהל תיתשתה תמורת יהמ
(זמרה וא ,זמרא הל םיארוקה שיש) הזימרה תא םילגמ ונא דימת אל .המודקה תיתשתה םע
.תישילש וא היינש האירקב ונל הלגתמ איה םימעפל .הנושאר האירקב

תיתשתב תויוצמה תוזימרה ןכש ,הבר תובישח שי ארוקה ידי-לע תורוקמה ןמ תיתשתה יוליגל
היושע השדחה הריציל התאוושהו תיתשתה תניחב .הלש בוציעה יעצמאמ קלח תווהמ הריציה
תראותמה היצאוטיסה תא דימעהל ,ףסונ דצמ ,הלוכיו הריציה םלוע תא רישעהל דחא דצמ
.האוושהה ךותמ ררועתמה דוגינה ידי-לע ינוריא רואב רישב

רופיס םע יומס "גולאיד" להנתמ "ןגה ךותמ / ןשע הלע " טסק-זועי רמתיא לש רישב ,לשמל
?ןדע-ןג רופיס יוצמ רישה תיתשתב ןכאש ארוקה עדוי דציכ .יארקמה ןדע-ןג
תרכומה "?הכיא" קרפה תרתוכל םג תרבוח וז הלמ ךא ,ןדע-ןג רופיסל תזמרמ "ןג" הלמה
.'ג תישארב רפסמ
םהב םיקוספה תא שפחמו תישארב רפסל הנופ ,רישה תועמשמ תא ןיבהל שקבמה ,ארוקהו
.תופסונ תואוושהל ותוא ררועמ הזכ שופיח ."הכיא" הלמה תרכזומ
םייארקמה םיקוספה ןיבל ןשע הלע טסק-זועי רמתיא לש וריש ןיב האוושהה
וז הנעט וריבסה .םלוע ארוב דגנ תקפואמו הפיקע ,היומס תרוקיב הלגמ
.התוא וחיכוהו

.ןדע-ןג רופיס םע "גולאיד" אוה ףא רצוי םיקחרמל גילפמה ןגה קניפ הדיא לש הרופיס
רופיסה .תרוקיבל זמר וליפא ןיא טסק-זועי רמתיא לש ןשע הלע ,רישב ומכ אלש ,םעפה
ופטקנ ויחופתש ןג ותוא ,יטרקנוקה ןגה לש רואיתה תועצמאב ןדע-ןג רופיס םע רשק רצוי
רופיס תועצמאב התודלי לש ןדעה-ןג ןדבא תא תראתמ תרפסמה .רסוב דוע ויהשכ תע םרטב
.הייח
.קניפ הדיא תאמ םיקחרמל גילפמה ןגה רופיסה תא וארק
."ןג" הלמה העיפומ ןהבש םימעפה לכ תא רופיסב ונמס .א
.םכתבושת תא וקמנ ?רופיסב םתאצמ םינג המכ .ב
השענ ןגהו ,ךלהו לדג וניניבו וניב קחרמה" :טפשמה תועמשמ תא וריבסה .ג
"םעירכהל ןיאו םגישהל ןיאש םיקחרמל םשמ ףחיר אוה .םלענו רתוי ןטק
.
?ןדע-ןג רופיסל ןגה רופיסו ןגה לש םיחופתה ,םכתעדל ,םירשקתמ דציכ .ד

םירשקהב עיפומו רמות ןויצ-ןב תאמ לצה-ידלי הזחמב רוזש ןדע-ןג ביטומ
.ןדע-ןגל תזמורמ תוסחייתהו הרישי תוסחייתה הזחמב םיאצומ ונא .םינוש
םיכיישה ,ץעו חופת ומכ ,םיטרפ וא תוזמרמ תורעה תועצמאב םירבטצמ םיזמרה
.ןדע-ןג לש תיתשתה רופיסל ונתעדותב
המ .(8 'מע) "הזה םלועבש ןדע-ןגב יל יד" :םינולבה רכומל רמוא טנומגיז .א
?טנומגיז לש ותומדל תרשקתמ איה דציכו וז הרימא תועמשמ

יתאבש םוימ" :הנושארה הכרעמה לש תיעיברה הנומתב תירונל הלגמ םרוי .ב
דציכו וז הרימא תועמשמ המ .(23 'מע) "החכשה ץעמ לוכאל יתשקיב הצרא
?ןדע-ןג לש תיתשתה רופיסבש תעדה ץעל תרשקתמ איה

הנא ,יחופת חופת ,חא" :חופתל תוסחייתה אצמנ "המשאה שגר" ירבדב .ג
'מע) "...לבח ,הז והז ,תודגא חצור רוד ,הה ,דואמ לבח ,לבח ...הנלגלגתת
?המשאה שגר ןיבל יארקמה חופתה ןיב ,םכתעדל ,רשקה המ .(34

:םלוכ םירש יביטקלוקה המשאה שגר תא הלעמה המשאה-שגר ירבדל ךשמהב .ד
לפנש / ,ץעה שארמ לפנש / ,לפנש חופת לע / לבח ,לבח ,לבח וה"
.(םש) "ץצופתהו
ןיבו םירגובמ םישנא יפמ עמשנה םידליה ריש ןיב ,םכתעדל ,רשק שי םאה
?המשאה שגר תושוחת

הדיב לודג חופת תלטונ הקנלה .חופת יוצמ היחרואל תירונ השיגמש הרעקב .ה
ויהש הלאל ותוושהל ןיאש רמוא קנאי ךא .הפי חופת אוה היניעב .וב תלגלגמו
.תיבב םלצא
?דובאה ןדעה-ןגל זמר םכתעדל ,ןאכ שי םאה
לש םיקחרמל גילפמה ןגה רופיסל קנאי לש ונויער ןיב תוושהל ןתינ םאה
?קניפ הדיא

אוה דציכ וריבסהו היתורוק תא הקנלה תראתמ וב אבה עטקה תא וארק .ו
.ןדע-ןג לש תיתשתה רופיסל רשקתמ
לע יולת .םלוכמ הפיו לודג דחא חופת םש היה .םיחופתמ דבכ היה ץעה"
.עיגהל יתלוכי אל .הובג היה ץעה לבא ,דיה תא יתטשוה .ךומנ דחא ףנע
.יתלוכי אל .ספטל יתיסינ .יתאצמ אל .לקמ יתשפיח .ךכ-לכ בורק היה
.יב הזחא חופתל תפרוטמ הואת .םישחנכ .וביבס םיכורכ ויה לית-יטוח
יתלחתה םואתפ .הובגה ץעה דיל יתדמע .םד ובז ילגרו ידי .ספטל יתרזח
קר .דחא חופת יל קורז ,אנא :אמא לשו אבא לש םיהלא ינפב ןנחתהל
יכריב לע יתערכ .ונממ הובג םיהולא .הובג היה ץעה לבא .דחא חופת
.דחא חופת קר ,וינוזי ,אנא ,בוט התא תמאב םא ,וינוזי ,ושי :יתשחלו
הידוהי' .קוחצל יתכשמה .יפרועב וצעננ תועבצא .קוחצל יתלחתה םואתפ
.(58 'מע) ..."'!תערוצמ

םיפתתשמ םירחא ארקמ ירופיס םג ךא ,תובר תוריציב עיפומה תיתשת רופיס אוה ןדע -ןג
.רבעה תוריציל תינרדומה הריציה ןיב םייקתמה "גולאיד"ב

.םלוע ארוב דגנ היומס תרוקיב ררועמ ןיניירט רנבא תאמ תונחמה שיא תנותכ רישה
בקעי ריכה ארקמב .תיארקמה תיתשתה ןיבל רישה ןיב האוושהה תובקעב תררועתמ תרוקיבה
הער היח למלמ קרו" תנותכה תא באה ריכה אל רישב וליאו ,םדב הלובטה ונב תנותכ תא
רחאל קר תרוקיבה תא ןיבמ ארוקה .שרופמב תרמאנ הניא תרוקיבה ."בש אל םתוארלו
.ררושמה לש שדחה טסקטה ןיבו םודקה יארקמה טסקטה ןיב :םיטסקטה ינש ןיב הוושמ אוהש
תאו תרוקיבה תא ררועמה אוה תואיצמה ןיבל יארקמה רבעב היהש המ ןיב דוגינה
.הינוריאה

.תונחמה שיא תנותכ רישה תא וארק
?רישה רשקתמ ך"נתה ירופיסמ הזיאל .א
.יכנתה רופיסהו רישה תואיצמ ןיב םיררועתמה םידוגינה םהמ וריבסה .ב
לבסמ םלעתהש ארובה יפלכ תרוקיב תררועתמ ןכיהו הינוריא תרצונ דציכ .ג
?ומע
ןיבל טסק-זועי רמתיא תאמ ןשע הלע רישהמ הלועה תרוקיבה ןיב וושה .ד
.הז רישב תרוקיבה

תא וריבסהו םתדמלש תופסונ תוריציב תיארקמה תיתשתה תעפוה תא וקדב
.םתרחבש תוריציה תנבהל התמורת

םרבא דליה לע ,סיגפ ןד תאמ תודע וא םותחה ןורקב ןורפעב בותכ :םירישב רוחבל ולכות
.ורחבתש רחא ריש לכ וא ,ןמרתלא ןתנ תאמ
.ץיוושואב הליפת וא םירורפה ןיב תירב :ןועשה ךותמ םיקרפב רוחבל םג ולכות

םוכיס

תטקונ האושה תורפס םאה וניהת האושה תוריציב האושה בוציע יכרד קרפל המדקהב
בורש םג ונחנה .רואיתל ןתינ יתלבה תאו המיאה תא עיבהל ידכ םידחוימ בוציע יעצמא
לכבו ,תורחא תובר תורפס תוריציב רבכ םייוצמ האושה תורפסב םילבוקמה בוציעה יעצמא
תרצויו תורפסב םילבוקמה בוציע יעצמא תסייגמ איהש ךכב ,האושה תורפס איה תדחוימ ,תאז
ןמש תויתשתה תעפוה יבגל םג הנוכנ וז הנקסמש המוד .הקעזל קופיא ןיבש יתועמשמ גוזימ
,רחא רוקממ תיתשת לע הריציה תזמרמ הרישיה הקעזה םוקמב ןכש ,תורפס תוריציב תורוקמה
איה ןכש ,תקפואמ הקעזה תעמשנ ךכ .ארוקה לצא תוררועתמ ויתונקסמש "גולאיד" ומע תרצוי
.םילימ אלל הקעז ,תמליא הקעז
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©