התיה אל וז - קינטצ .ק םע ןויאר
!"תרחא הטנאלפ"

ןיצ תירונ :המשר


ומשב עדונה ,רוניד לאיחי רפוסה םע "ןמזה הז" היזיוולטה תינכתב ןורבע םר ךרעש ןויארב
ותאצ םע בשח דציכ רפוסה ריבסה ,(1987) ןפוצה ורפס תאצ םע ,קינטצ .ק יתורפסה
הז ןויארב ."תרחא הטנאלפ" לע תויושחרתה ויה ץיוושואב הווחש תועווזה לכש ץיוושואמ
וללוחש תוארונה תועווזהש הנש םישולש ץקמ קר ןיבהו ותעד תא הניש דציכ םג ריבסה
.ונלש הטנאלפה לע ,השעמל ,ושחרתה םיצאנה

יתיאר ,יניע תוארמל יתנמאה אל ,םלועל יתאצי תרמוא תאז ,הצוחה ץיוושואמ יתלפנשכ"
הז ךיא ,תאז לבקל יתלוכי אל .ץראה התוא ,םימש םתוא ,םלועב ןאכ הנתשנ אל רבד םושש
.ןויאר ותואב קינטצ .ק ריבסמ "?הנתשנ אל רבד םוש

ורק םש יתייה ינאשכ .ונתשה תאז לכב םירבד ינשש יל עדונ" ,ךישממ אוה ,"ןמז רחאל"
םירבדה ינש םהמ יתעדי אל ,םוטאה רצונו ןיליצינפה רצונ הזה ןמזה ךות ,םישדח םירבד
זא ,הרק המ יתנבה זא ;יתנבהש דע ,הנש םישולש רובעל תוכירצ ויה .ינפ תא םימדקמה ולאה
"...יתנבה

,הברה טלק אל דמעמ ותואב .םוירוטמרקל ךרדב תיאשמה לע היהש עגרה תא ראתמ קינטצ .ק
,הנש םישולש ץקמ קר" .קהיפו ץיוושוא לש רחשב תיאשמה דיל דמעש .סא.סא שיאב ןיחבה ךא
תא יתלאשו ,םוירוטמרקל יתוא חלושה ץיוושוא לש סא.סאה שיא תא תינש תוארל יתלוכי
יתלוכי זא ,ורבע הנש םישולש זאו ...יתוא ריכמ אל אוה ירה ?יתוא אנוש אוה םאה ,ימצע
ןמ הלועה ןשעב יתלכתסה םויבו הלילב ץיוושואב יתדמע םימי םייתנש ךשמב .תינש תוארל
."הבוראה

תועסונה תויאשמה תא האור היה הלילב ןכש ,הזה ןשעה והמו והימ עדי יכ רפסמ קינטצ .ק
םיאצמנ תאזה תיאשמב םאה ,ומצע תא היה לאוש דימת .םוירוטמרקה לא רשיה קספה ילב
ול םירקיה לש םהינפ תא האר םוירוטמרקהמ הלועה ןשעה תא הארשכ ךכ-רחא ?ויריקי
.רתויב

אלא ,ץיוושואב היהש העשב סומלא סולב רצונ אל םוטאהש ןיבה הנש םישולש ירחא קר זאו
,םינטק םידלי יצחו ןוילימ לש ויה ץיוושואב תוצוצינה" :ריבסמ אוהו .ומצע ץיוושואב רצונ
ומכ תרחא הטנאלפ אל ץיוושואש יל רורב היה זאו ,םוטאה לש תילרנגה הרזחה התיה וז
(ץיוושואב) םשו ,םדאה אלא ,םיהולא אלו רצי ןטשה אל - ץיוושוא .םדוק יתבשחש
תא ךופהל לוכיש הזה רותפכה לע ץחלתש עבצאה יכ .םוטאה (תאצמה)ל תילרנגה הרזחה
...ןטש היה אל רלטיה הזו .םדאה עבצא אלא ,םיהולא עבצא אל איה ,והובו והותל םלועה
".םדא היה אוה

ריבסהל רשפא יא .ץיוושוא תא ריבסהל םדא-ינב ןושלב ןיא" :ריבסהו הז ןויארב ףיסוה דועו
"...?םידלי יצחו ןוילימ ריבסהל רשפא ךיא זא ,דחא קונית םיפרוש ךיא

םוש דמלי אל זא ,קינטצ .ק ריהזמ ,"ץיוושואב היה המ הארי אלו ררועתי אל םלועה םא"
וז ,םיהולא היה הזש רמוא התאש עגרב ,תרחא הטנאלפ התיה וזש רמוא התאש עגרב" .רבד
."רבד םוש תדמל אל זא ,החירבה איה

,(םלועה לש סרהל) תילרנג הרזח התיה ץיוושואש" אוה וירבד יפל ןפוצה רפסה לש ונוזח
."והובו והותה תא רוצעל ונדיבו