קינטצ .ק תאמ הרדשה-בוחרב הלחתה

.7-10 'מע ,1989 ,דחואמה ץוביקה .ןועשה :ךותמ

.שמשה לש הרואל למשחה-ירישכמ לש לקינה ץצונתמ ,םילודגה הווארה-תונולחב ,ךירוחאמ
לש ופוסל דע ,ישפוח ,קומע ריוא-םשנכ ךטבמ לפונ ,רכיכה-ןרקב ,ןאכ דמוע התאשכ
לוכה ונריעב !עשת ינפל תוקד שמח :לוגעה בוחרה-ןועש יולת ךשאר לעמ .הרדשה-בוחר
.ילמשחה הז ןועש יפל םהינועש תא םינווכמ
.ילופורטמ לש הרדשה-בוחרב שמש
,דחא ףד אנ-שולת ?המית המו .לוחכמב תוחושמכ ,תובהזומ םיצעה ירוט ינש לש םהיתורמצ
,יביבח :תואדווב רמול רשפא רבכ ןילופב ונלצא .1.9.39 :ךינפלו - חולב םיינש דועו
...עיגה תכלשה-רות
.הרדשה-בוחרב שמש
בוש עלבית דימש םג המ .ךדעצ תא ןינרהל קר שמש טעמ היושע ,ךתיבמ ךתאצב ,רקוב-תעל
.ךתדובע םוקמ לש םילתכה ןיב
,ךשאר לעמ רשא ןועשה לא םהיניע םיאשונ םה .רחסמה-בוחרמ םיאבו םיעיפומ םירחוס
םעט לכ ןיא :הלילשב םשאר םיאצויה םיעינמ חתפה לצא .ראודה-ןיינבל םכרדב םיזפחנו
.אבצה ידי-לע תוסופת תובכרה .תוקיר ראודה תוביתש ינשה םויה הז !סנכיהל
דשכ וינפא לע םויה סט ןטקה ינומ .םדאמ טעמכ הקיר םיצעה תורוש יתש ןיבש תלייטה
.תחשמ
...!םירטמוליק לש ןוגה רפסמ םויה אמגמ התא !ינומ ,ייה -
!רפסה-תיבב םידומילה בוש ,םיליחתמ םייתרחמ !ינודא ,ןכ :הסיט ךות ושאר ךפוה רענה
.דלי ,ךתעשב חמש .ךינפוא לע ץצורתהל דוע לכות אל םייתרחמ ,ינומ ,ןוכנ -
,רמול רשפא .םיילגר תודרויו תולוע יזוחמה טפשמה-תיב לש תובחרנה תוגרדמב
לע תלקוש איה תולוער םייניעבו ,קדצה-תלילא תדמוע תישארה הסינכל לעמ .םושלש-לומתכ
.םויה לש ןבלה ורוא תא הינזאמ-תופכ
לא ויניע אשונ ,םלבכ ,הצרא םיינפואה ןמ תחאה ולגר דירומ אוה .חורכ ףעיב ברקתמ ינומ
.התיב-תספרמב ןוסיאול רוטקוד תרבגה תבשוי רבכ ,וז העשב ,םוי-םוי :ההותו ,ןועשה
.וידי ךות לא רשי תחרפומ 'ראשוס' הדלוקוש-תליבטו ,וילא תארוק איה - '!יבהז הל'הקנומ'
.הרטזוזגה יפלכ רענה ארוק - !רוטקוד תרבג !רוטקוד תרבג -
...!רוטקוד תרבג ...!רוטקוד תרבג -
- ,רוחש עסמ-עבוכ בשוי ןוסיאול רוטקוד תרבגה לש הבישה רעש ךעכ לע - !יבהז הל'הקנומ -
םויה !הל'הקנומ ,התיבה ץור ?תולובגב המחלמש עדוי ךניאה ,יבהז ,םויה יל חולסל ךילע
.תיבב תבשל בטומ
!רוטקוד תרבג ,םידומילה םיליחתמ םייתרחמ !אלו אל ?'תיבב'
אל ןה !אווש-תלהב םיררועמ םדא-ינב :תספרמה לא םימליא ףעז-יטבמ םיפילצמ םיבש-םירבוע
!לובג-תורמשמ ןיב תאז איה הנושאר תושגנתה
.המרומה ודיב הקדוו-קובקב .רוכיש לייח תולשוכ םיילגר לע אצויו דדונתמ האבסמה ךותמ
וב דימעהל םוקמ הכרדמה לע תושקבמ ויניע .השדחה ,הריהבה וידמ-תרוגחב הקיהבמ שמשה
:אבה ודעצ תא
- דעצנ המחלמה לא רקובב םא'
'- -דעסנ ןילרבב םיירהצה תחורא
םיצצונה סלטאה-ישד לעמ ויניע .תוכייחמ ,תולגלגע וינפ ,האבסמה-חתפב בצינ ישארה רצלמה
יאבצה תכלה-ריש .הוואג אלמ ובלו ,רישל הסנמה לייחה ירחא תובקוע ,ולש גניקומסה לש
םירבעה לכמ .רכיכה לעו הרדשה-בוחר ינפ-לע אשינ רישה .תירוביג ברק-תוואת וב תיצמ
,וכרדמ םירס םיבשו םירבוע .הביח-ימרז וילא תוחלוש םייניעה לכ .לייחה לא םיטיבמ
.תימצע הברקהו רומיה ,חתמ הנועט הריוואה .ךרד ול םינפמ
'...דעסנ ןילרבב םיירהצה תחורא - -
וניא ,ויחש תיב תחת ןיליפתהו תילטה קית תא ץחול אוה .ידוהי אבו ברק תסנכה-תיב בוחרמ
בוחרה ןמ .ונקזו ויתואיפל דע םיקימעמ וחצמבש םיטמקה יצירח .וארובו אוה :ויניע אשונ
הנכסב שח ידוהיה .רוע-תיינתמ שובל ,םיהובג םיניצק-יפגמב דחא ותארקל אב ולוממש
.הכרדמה ןמ דרויו םהינפמ הטוס אוה שיח .םידבכה םייפגמה תדעצמ וילא תדהדהמה
םיבשו-םירבועה לא ויתורמא םייפגמה-לעב בצוח - ...!רלטיהל ונצרא תא ורכמ םידוהיה -
אוה - !ןוכנ - :קובקבב תזחואה ודיב םאונה םכש תא קבוח רוכישה לייחה .ינומה םאונכ
הריבעמו ודי בברשמ םאונה - ...!רלטיה דגנ המחלמ םיניכמ םינודוהיה !ביציו תמא - רמוא
!דוע היהת אל המחלמו ,דימשהל םיכירצ הלא לכ תא - :ביבס-ביבס ,הרדשה-בוחר לכ ינפ-לע

:קוידב .העונת רטוש לש ויתועורז יתשכ םיגוחמה םידמוע לוגעהו לודגה ןועשה ינפ-לע
!9 העשה
התא םלואו .הקד-ןב ךילהת םצעב .ילמשחה ןועשה יפל םהינועש תא םינווכמ לוכה ונריעב
וקתנל לוכי התא ןיא בוש ,הרדשה-בוחרבש תונליאה-ירוט ינש לע ךטבמ לפונשמ ןכש .ההתשמ
- - ךתסירע הדמע הפ ,לוכה תולככ .לקנב