קינטצ .ק תאמ םידלי-עצבמ - ג בלש

.22-24 'מע ,1989 ,דחואמה ץוביקה .ןועשה :ךותמ

תא תאשל ימ לא ןיא .היצ-יקולד ,םיקפוא יכותח ,תבהצ יכומ לוח-תודש - ביבס-ביבס
.'םידלי עצבמ' - ותמישנ רצוע וטגה .םייניעה
תוומה לא תואופק תוטבינ וטגה-תותקיב לש תונולחה-תושמש .הממוש םיידיה תבחר וטגה רכיכ
,תיווז-ןרק לכ דיל ,ביבס ביבס .םילוורשה-תותופח םהידיב םיבורו םינמרג - ץוחב .ףולשה
.הנקורמ לוח-תטמיס לכ לא
.רבדה לחוי דימ
יניעו ,תובא לש םהיבג ירוחאמ ןהידלי ישאר תא ןנטב לא תוהמא תוצמאמ המינפ תותקבב
.ץוחב הנוחה הלודגה תיאשמה לש ילולפאה החתפ לא תואפוק םלוכ
םידמ :קר תואור ךיניע .ללכ םדא-ינב םניא וללה .םינפ-תולוטנ ;הדלפ-תודסק - םישאר
תוטמיס תא חרחרמו שלוב .הנאו הנא ,עלקמ לש והנק גע-גח טא-טא .םייוטנ םיבורו םירוחש
.הנאו הנא ,וטגה לש תואופקה לוחה
ןאכ .הלעמל וטג-ימשו הטמל לוח .םילהואכ תוקירו תוצורפ תותקב .אובחמל םוקמ ןיא ןאכ
.תוומה לש ויניע ךות לא רשייה טיבמ התא
תעוושמ המלאנה םתקעז .ןכותב סנכתהלו בושל םישקבמכ ,םהיתומא ינטב לא םיצחלנ םידלי
.תוהמאה יניע ךותמ
.םיינש-םיינש .הכורא הרוש .תוטמיסה תחא ךותמ םיאבו םיעיפומ םה הנה .םידלי-עצבמ
תגהונ הכרב תננגה .וזב וז תוזוחא תונטקה םהידי .םידליה-דסוממ תוטועפה .םיינש-םיינש
.םיינש-םיינש ,םיינש-םיינש .םהב
תונטקה םהיניע .ידמ קזח ריהבה םירהצה-רוא .הלעמל םינטקה םהישאר םימירמ םידחא
.םתוא הליבומ ,תננגה ,הכרב .ביבס-ביבס הממדה לאו םייוטנה םיבורה לא ןטיבהב תוצמצממ
,תופחי ,תונטק םיילגר הברה הברה .תופחי םידלי ילגר .ןג-תוטועפ ,םידלי-ישאר ,תודלי-ישאר
- הבוהצה ,תילוחה המדאה ינפ-לע
.תיאשמה לא רשייה
תא וידי ןיב לא טלוקו ףטוח אוה .ינמרגה דמוע ,תיאשמה לש ילולפאה החתפב ,הלעמל
דחפה ןבאמ ,תויגוגזה ירוחאמ ,תותקבב .הז רחא הזב ,הז רחא הזב וילא םיקרזנה םידליה
.תונורגה ךותב לוקה תא
םיידיב םתוא םיאשונ .'בלח תפיט'מ םיללועה תא םיאיבמו םילטלטמ םה הנה .האלמ תיאשמה
םהיבאו םמא רשא ,םיללוע .דיל קונית ,דיל קונית .םתזירא-ילבחב תוררוצ אושנכ ,תודרומ
.ויחיו ,וטגב םהירחא םיראשנ םהידלי ןכש ,וכלה םיעגורמ .רבכ הז םיחולשמב ןאכמ וכלוה
חתפב דמועה ינמרגה .םירקוזמה םיבורה ידוח לע תולחשומ םיללועה תויעפ .האלמ תיאשמה
.דוע .דוע .קשה יפ ךות לא תוקוניתה תא םיליטמ םיאיבמה .ץראל ךורא קש לשלשמ תיאשמה
.ואולמ דע
קש .שיח-שיח .תיאשמה ךות לא ךלשומ - קש דוע רשקנ .תיאשמה ךות לא ךלשומ - קשה רשקנ
.קש ירחא קש .קש ירחא
.רגסנו יארה החאתנ .םימ-ינפ יערק ןיב לוכה עקש ,המוד .יכבה תויעפ תא עמוש ךניא בוש
.םייניעה תא תאשל ימ לא ןיא בוש
.םידלי-עצבמ
רצוע וטגה .הפ ןתויה תובקע תא םיקחומ .תוקחרתמה תויאשמה תא םיריתסמ קבא-יכבא
.םיבורה-ירקוזמ םינמרגה םג וקלתסי ףכית .ותמישנ
ןיא סנרפמש םאו בא ירסח םידלי לע עצבמ קר הארנכ היה הז :תויגוגזב תוצוענ םייניע
הלאכ - המחלמל תועייסמה רוציי-תונדסב םידבוע םהירוהש ,ונלשכ םידלי םלואו .םהל
!וחקי אל יאדווב
!הזמ םיעסונ םה הנה ,ןכא
!ןאכמ וכלהו וקלתסה םה .הררחתשנ המישנהו ,ראווצה ןמ וידי תא קליס תוומה .םלשנו םת
:ןילוח-יטבמ םהב םיפקוז תובאה .היכב לליב תותקבבש םידליה םיצרופ םואתפ
?וללה התע םיכוב םואתפ המ -