קינטצ .ק


.רוניד לאיחי אוה קינטצ .ק לש ירוקמה ומש
הרטמב בזע אוה רורחשה רחאל .םייתנש ךשמב ץיוושוא הדמשהה הנחמב ריסא היה קינטצ .ק
לע ,הזיו-ארטב יטירבה אבצה הנחמ לא עיגה ךכו לובג לא לובגמ דדנ אוה .ץראל עיגהל
עיגה אוה .הרדנמלס תויהל היה דיתעש המ תא בתכו ילופאנל חרבוה אוה .הירטסוא לובג
,םהיתבב םידוהי םייח םנמא יכ ןימאהל ול היה השק .יטירב לייחכ שפוחמ ,הפיח ךרד הצרא
.םיאלמ םייח םייחו םהיקסע תא םילהנמ

הבהאתה ,דלישטור תורדשב לספס לע קינטצ .ק ןשי הכלהמב הפוקת - הרדנמלס תאיצי םע
אלמ לא רמאי יכ ןזחה ןמ ןתחה שקיב ,הפוחה תחת ודמועב .ואשינ םהו ןמרשא הנינ וב
,ותעובש רחא אלמל ךרוצה תא שח היה ,וידלי ינשו ותשא םע וייח ךלהמב .שידקו םימחר
לוכאל קיספמו דדובתמ היה ,בתוכ היה םהב םימיב .םיפורשה םיבולצה רכז תא תולעהל
.וירפס תא בתכ היה ךכו ץיוושואב ןמלזומ תויהל רזוח היה ושפנב .ץחרתהלו

,הנינל הבוגת יבתכמ וחלש םלועה יבחר לכמ םישנא ,תובובה תיב ,ינשה ורפס תאצ רחאל
וילא הבשו ששואתהש ירחא לבא רבדל ןאימ ורבע לע .קינטצ .ק המצע איהש םבשוחב - ותשא
םייחב ותוראשיה תדבוע תא ריבסה אוה .ורבע לע רבדל לחה אוה - א"תב םילוחה-תיבב ושפנ
.ןמכייא טפשמב דיעה 1961 תנשב .םרופיס תא רפסל ודמשוהש הלאל עבשנש העובשב

.ןפוצה ,תומיעה ,ןועשה ,לפיפ ,תובובה תיב ,הרדנמלס :ויתוריצימ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©