רמות ןויצ-ןב


.ןילופבש יירוגליבב 1930 תנשב דלונ רמות ןויצ-ןב
ידלי תרגסמב ץראל הלע 1943 תנשב .וירוה םע היסורל עיגה הינשה םלועה תמחלמ ןמזב
לפנ רורחשה תמחלמב .ןויצע שוגבש םידבר ץוביק רבח היהו קמעה-רמשמב דמל אוה .ןרהט
.הפוריאב םגו םילשוריב הטיסרבינואב דמל אוה .םינדריה יבשב
לאגי רשה לש וצעויכ ןכמ רחאלו ,ליזרבב לארשי תורירגשב תוברת חפסנ שמיש 1965 תנשב
.ןולא

:םהיניב ,ותביתכ לע םיסרפב הכז אוה .םוגרתב קסוע ףאו תוזחמ ,הזורפ ,הריש בתוכ אוה
.הריציל הלשממה שאר סרפו ם"וקא סרפ ,תוברתו תונמאל הצעומה סרפ

.רזוח רהנ ,הוושמה וק לע ,לצה ידלי :ויתוריצימלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©