םישגפנ וב ילארשי תיבב הריעסמו הרצק הדוזיפא ראתמ טכרביל ןויבס תאמ התירכ רופיסה
,האושל ינשה רודה ינב ,הויז ותייערו הקיבצ ןבה ,האוש תלוצינ ,הינה םאה :תורוד השולש
.ירימ הדכנהו

האירק םרטב המישמ

דחא דצמ .םידגונמ םישוריפ הב םייוצמש דואמ תניינעמ הלימ איה "התירכ" הלימה
תירב לש תועמשמ הב שי דגונמו רחא דצמו ,קותינו הריזג ,סרה לש תועמשמ הב שי
.תורשקתהו

?רופיסה קוסעי המב רעשל וסנו ,התירכ הלימה ישוריפ תא וארק

ינויגה רדס יפל םיטפשמה תא רדסל וסנ .התירכ רופיסהמ םיטפשמ רפסמ םכינפל
.םתעבקש רדסה יפל רופיסב הרק המ ריבסהל וסנ .רופיסב םיעוריאה תושחרתה לש


."םלועב םעפ ףא ךל באכיש הצור אלו ךתוא תבהוא אתבס"

איה ךכ-רחאו ךתא זגורב היהת איה .יל תישע תאש המ ילש אמאל דיגי ינא"
."הרזחב יל קיבדת

."עצפ ךל השעת אלו בוט הארת אתבסש ,הל'הממ ןולחל בורק יאוב"

."םהדנ דמע דחא עגרל .יבצ היה תוארל ןושארה"

לכו דומחה שארה לע רבד םוש ראשיי אלש ...בוט בוט הז תא השענ ונחנא"
."ולפי םיכולכילה

"!רתוי םעפ ףא הלש ףוצרפה תא תוארל הצור אל ינא"

"?וישכע יתוא ןיינעמ הז המ זא"

תאש החוטבו תחכוותמ דוע תאו תישעש המ ןיבהל הצור אל ללכב תא"
."תקדוצ

תא .בל יתמש אל .יתשגרתה ארונ לבא .רשי רתוי ךותחל הכירצ יתייה"
"?תורעשה תא הפי אל ךל הרזגש ,הל'הממ ,אתבסל תחלוס

."ללכב ןאכ ייהת תאש יאדכ אל .ירמגל עגתשת איה"

."ידי-ומב התוא תגרוה ינאש ינפל ןאכמ תאזה השאה תא חקת"

."ץיוושוא לע אלו הלרדניס לע ורפסי ילש הדלילש הצור ינא"


:תואבה תולאשה לע ונעו טכרביל ןויבס תאמ התירכ רופיסה תא וארק

תרשרש הליחתמ וירחאל דימ .תרופסתה השעמל םיעדוותמ ונא רופיסה תחיתפב
.תובוגת
.1
?תרופסתה השעמ חכונ תויומדה תוביגמ דציכ .א
ירימ לש התבוגת
הקיבצ לש ותבוגת
הויז לש התבוגת
הינה לש היתובוגת

ועיבה ובו (הינהל וא הויזל ,הקיבצל ,ירימל) תויומדה תחאל בתכמ ובתכ .ב
םכבתכמב .םיבתוכ םתא וילא ןעמנה תבוגת לעו תרופסתה השעמ לע םכתעד תא
.הבוגתל וא השעמל הייחד וא תוהדזה ועיבה

םיראתמה םיטפשמה תא ונמסו רופיסה תא וארק .תוקעצו יכב שי התירכ רופיסב
.רחא עבצב תוקעצ םיראתמה םיטפשמה תאו דחא עבצב יכב
.2
?ולא םינומיס תובקעב םתעגה תונקסמ ולאל

:וריבסהו רופיסה םויס תא וארק
.3
?ונכות המו םויסה דקמתמ תומד וזיאב .א
?תרופסתה השעמל הינה אתבס לש היעינמ תנבהל םויסה תמורת יהמ .ב

.התירכ רופיסה תרתוכ לש תונושה תויועמשמה תא וריבסה
.4

רשקתמ אוהשכ שיגר אשונ אוה רעישה אשונ .תרופסתב קסוע התירכ רופיסה
'ב קרפ תא םג וארקו ,הטוג לש הרופיס תודעה עטק תא וארק .האושה אשונל
.(קינטצ .ק תאמ ןועשה לש גוליפאה קרפב) םימוליש ךותמ
.5
.האושה ןואיזומב רעיש תומרע לש תונומת שפחל םג ולכות
תא האושה תלוצינ אתבסה הינה תרזוג ,רעישה אשונל תושיגרה תורמל ,עודמ
?ה'לרימ התדכנ לש הרעיש

םייח יעוריא ידי-לע תעל תעמ םיערפומ לארשיב האוש ילוצינ לש הרגשה ייח
טלמיהל תורשפא ןיאש המודו ,לצכ םתוא הוולמו הכישממ האושה תמוארט .םינוש
ףסונ ריש וא רופיס יפ-לעו התירכ רופיסה יפ-לע וז העיבקב ונוד .הנממ
.םתדמלש
.6
,טכרביל ןויבס תאמ התויח לש ןישוריאה תגיגח יפ-לע םכתבושת תונעל ולכות)
ןויצ ןב תאמ לצה ידלי רישה ,דלפלפא ןרהא תאמ ןשע ,דגמ ןורהא תאמ םשו די
(דועו רמות

אשונל רשקהב החכשהו ןורכיזה תייגוס רבדב חוכיו ןמזמ התירכ רופיסה
.האושה
.7
.המע דדומתהל רופיסב תויומדה תורחוב הב ךרדה תאו היעבה תא וריבסה .א
םע תויומדה תודדומתמ דציכ וריבסהו האושה אשונב תפסונ הריציב ורחב .ב
לצה ידלי הזחמב ,לשמל רוחבל ולכות) םתרחבש הריציב החכשהו ןורכיזה אשונ
.(רמות ןויצ ןב תאמ

אמאו אבא ריטלזיו לש ורישמ הנליא הדליה ןיב תוושהל םכתעדל ןתינ םאה
ןיבל רופא רפסב תנייעמו הסרוכב דבל תבשוי הנליא ,עונלוקל וכלה
?רופיסב תויומדה תחא
.8

הלרדניס לע ורפסי ילש הדלילש הצור ינא" סנמ הנליא לש הרמאמב רזעיהל ולכות
"ץיוושוא לע אלו

למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©