.1986 ,םילעופ תירפס .רבדמה ןמ םיחופת .טכרביל ןויבס :ךותמ תומוקמה יארמ

רודה תב ידי-לע בתכנש רופיס אוה טכרביל ןויבס תאמ התויח לש ןישוריאה תגיגח רופיסה
תא השגדהב תררועמ ןישוריאה תביסמו תילארשיה היווהב ןגועמ רופיסה .האושל ינשה
.האושה תונורכיז לצב םייחה

:תואבה תולאשה לע ונעו רופיסה תא וארק

םתא םיביגמ םתייה דציכ ?רופיסה ןמ הלועה תיזכרמה המלידה ,םכתעדל ,יהמ
?המוד היעבל םתעלקנ ול
.1

"םלוכ שאר לע טימהל לדנמ אבס לולעש ןולקה לע שיא בשח אל ןיידע"
.(120 'מע)
.2
ךלה תא גיצמ אוה דציכ ?רופיסה תישארב רבכ יוצמה הז טפשמ לע םכתעד המ
?ןולק אוה ןורכיזש םיבשוח םתא םאה ?החפשמב ררושה חורה

הבשח אילפמ םירקמ ףוריצב .לדנמ ,היבא לע בושחל התנפתנ זא קר"
.תידוהי הירוטסיהב הלש םויסה תניחב תעשב המצע התויח םג וילע
.(121 'מע) "רבדב ןודל תונוכנ ןהיתש ויה םיירהצב תחורא רחאלו
.3
תויעבה ןהמ .תובר תויעב ןורתפל החפשמה ינב ועיגה תטטוצמה הקספל דע .א
?ינוריא רואב החפשמה לש תיזכרמה היעבה תא תוריאמ ןה דציכו
?לדנמ בסה-באה לע בושחל התבו םאה תוליחתמ יתמ .ב
םירקמ ףוריצב" ,"...זא קר" :םיאבה םייוטיבהמ תעמתשמה הינוריאה יהמ .ג
?"םיירהצה תחורא רחאל" ,"תידוהי הירוטסיהב םויסה תניחב" ,"...אילפמ

תוקוניתכ םיארנ .םילדגמ ונחנא תוצלפמ' ....העווזב הלב הבשח 'תוצלפמ'"
רבכ !לזרב לש תובבל - תאזה תומימתה ירוחאמ לבא .םידליכ ךכ-רחאו
'מע) "'...ותומיש םיכחמ .תובוחרל םינקזה תא םידלי םיקרוז ךיא יתעמש
.(122
.4
?תוצלפמ םה םידליהש הלב תבשוח עודמ .א
תוסחייתה ךות הז אשונ לע ךתעד תא הווח ?"םיריעצל ךייש םלועה" ,םנמאה .ב
.רופיסב הלועה היעבל

היה היבאשכ הינלופ לצא היחש תרכוז איה .שטשוטמב הרבע תא תרכוז הלב
חכשנ ונחנא" :רמאו היבא עיגהשכ תרכוז םג איה .(122 'מע) זוכיר הנחמב
."הקירמאל עסנו אמא תא שפחנ .לוכה .לוכה
.5
.םכירבד תא וחיכוה ?לכה תא חוכשל לדנמ באה דיפקה םאה

?יוטיב ידיל אב דציכו לדנמ אבס לצא הנפמה לח יתמ
.6

?לכואה תעשב לכואה לע לדנמ אבס לש וירופיסל החפשמה ינב וביגה דציכ
.7
.רופיסהמ םיטוטיצב םכירבד ומיגדה

םינתונ אלו ,ינימ לכ שיו ןורכיז תורצע שיו האושה םוי ,םשה ךורב ,שי"
.(125 'מע) בסה לש ותלכ הרפש תרמוא "...חוכשל
.8
?הז טפשמב יוטיב ידיל אב סחי הזיא .א
סחיל התויח לש ןישוריאה תגיגח רופיסב ןורכיזה םויל סחיה תא וושה .ב
םתא םאה .תרק רגתא לש הריפצ רופיסב יוטיב ידיל אבה ןורכיזה םויל
?האוושהל םוקמ שיש םיבשוח
םתא םאה ?האושה םויל קר דעונ ןורכיזה םאה ?ןורכיזה םוי לע םכתעד המ .ג
םאה ?התויח לש ןישוריאה תגיגח רופיסהמ הרפש לש הירבד םע םימיכסמ
רופיסהמ ילא לש ולאל תומוד תושוחת םישח םתא האושל ןורכיזה םויב
?הריפצ

?ענמנ יתלב היה םאה ?הז םויס לע םכתעד המ ?רופיסה םייתסמ דציכ
.9

ןיבש ןוזיאה תלאשל ונתוא ריזחמו בש התויח לש ןישוריאה תגיגח רופיסה
ונאש םיעוריא םנשי ךא ,חוכשל םיצור ונאש םיעוריא םנשי .החכשו ןורכיז
?וז הרימא יבגל םכתעד יהמ .רוכזל םיבייח
.10
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©