לש הקינורכ תארקנה םירפס תרדסל תכיישה הלבונ איה קינטצ .ק תאמ ןועשה הלבונה
.םירשעה האמב תידוהי החפשמ

.הלבונה לש ןכותה דומעב וננובתה
.1
.םיריכמ םתאש םירחא ןכות ידומעמ הנוש אוה המב וריבסה .א
?הלש הנבמה לעו הריציה ןכות לע ןכותה תמישרמ דומלל ןתינ המ .ב
?םכתעדל יתועמשמ הז רפסמ םאה ?ןועשה הלבונב םייוצמ םיקרפ המכ , ומיש .ג

.הרדשה בוחרב הלחתה ןושארה קרפה תא וארק
.2
,ןמז לש היציזופסקא ואצמת ,ולוכ רפסה לש החיתפה קרפ אוהש ,הז קרפב .א
.קרפבש היציזופסקאה תודוסי תא וגיצה .תומדו םוקמ
יוטיב ידיל האב איה דציכ ?הגרדהה יהמ .הגרדהב ןייטצמ ןושארה קרפה .ב
?ארוקה תא הליבומ איה המ רבעלו
.תינוריא המינב םיבלושמ םהמ םידחא ,םיבר םידוגינ םייוצמ ןושארה קרפב .ג
.וריבסהו וחיכוה

.הרדשה בוחרב ףוס ןורחאה קרפה תא וארק
.3
לא ,וריע לא ץיוושואמ בשה תא ריזחמ םייחה לגעמ .ףוס שי הלחתה לכל .א
ףוסה ,1939 ץיק ףוסב התייה הלחתהה .הריציה תישארב אצי ונממ םוקמה
בוחרב ףוסו הרדשה בוחרב הלחתה :םיקרפה ינש ןיב וושה .1945 ףרוחב
?םינוש םה המבו םיקרפה ינש םימוד המב .הרדשה
יאולבב דמעש אוה ימ ."אוהה םלועה ןמ רזוח ,דמע טצאקה-יאולבב"
?ישילש ףוגב רפסמה וילא סחייתמ עודמו טצאקה

ו"טב רפסה ףוגב םיארוק ונא ,תרחאה הטנאלפב ופלחש ,םינשה תורוק לע
.םיבלשה
.4
.התיכל םכירבח ינפב ותוא וגיצהו רפסה יבלשמ דחאב ורחב .א
.םתרחבש בלשב םתרחב עודמ וריבסה .ב
?ןכותה תניחבמ םתרחבש בלשה תא ןייפאמ המ .ג
?יתונמאה ובוציע תניחבמ םתרחבש בלשה תא ןייפאמ המ .ד

ץיוושוא ןמז
.5
?ןועשה רפסה ארקנ םכתעדל עודמ .א
םירואית םאה .החיתפה קרפב םיעיפומה םיקיודמה ןמזה ירואיתל בל ומיש .ב
?הריציה ךשמהב םג ועיפוי ולאכ םיקיודמ
ףוס קרפבש ןועשל הרדשה בוחרב הלחתה ןושארה קרפבש ןועשה תא וושה .ג
?ןועש ותוא והז םאה .הרדשה בוחרב
ןועש לעו יטסילאיר ןועש לע רבדל ןתינ ,ןועשהב ןועש לע םירבדמ ונאשכ .ד
.םכירבד תחכוהל תומוקמ יארמ ואיבהו וז העיבק וריבסה .יטסילאירוס
תא וקדב .םויה ןמז ירואית לע השגדה שי ומוקמב ךא ,ןועש ןיא ץיוושואב .ה
לש ארונ דוס ,(34 'מע) ץיוושוא רחש :המגודל .התועמשמ תא וריבסהו העפותה
.(23 'מע) ידמ קזח ריהבה םירהצה רוא ,(36 'מע) ץיוושוא ליל
אלו ודלונ אל םה ,תומש ויה אל היבשותל" :בותכ רפסה תפיטע יבג לע .ו
לכ םש .םירחא עבט-יקוח יפל ומשנ םה .ותמ אלו ויח אל ;ודילוה
?הז טפשמ ריבסהל ולכות םאה ."רחא ןמז ילגלג לע בבס עגר-רבש

.םכירבד תא וחיכוה ?ןועשהב רפסמה אוה ימ
.6

םהב םיעטק וטטצ .הריציה לכ ךשמב הלועו הבשש הקושת איה םייחל הקושתה
.םייחל הקושתה יוטיב ידיל האב
.7
?םתקתעהש םיעטקה תא םתארקשכ םתשגרה התיה המ

,הריציה ךשמב תולוע םתועמשמ לעו םייחה לע תויפוסוליפ תובשחמו תולאש
הרובג אל - תומל וישכע" ,(17 'מע) "?רתוי ישפוח תעכ ימ" :לשמל ומכ
תורימאו תולאש ומיגדה .(25 'מע) ".תויחל - וישכע תורובגבש הרובג .איה
.םייחה לע תובשחמ תועיבמו הריציה ךשמב תולועה תופסונ
.8

םהירה וז םתכילהב יכ :םיעדוי םה" :רפסהמ טטוצמה אבה טפשמה תא וארק
המ .(20 'מע) "םהידלי :םיריעצה - וטגב םירתונה תא םייחל םיבתוכ
?םירתונלו םיכלוהל חוכ תנתונ איה דציכ ?וז העידי לע םכתעד
.9

רפסה יבלשמ דחא תא םכל ריכזמ הז רויצ םאה .םכינפלש רויצב וננובתה
?ןועשה
.10
ןועשה רפסהמ וקיתעהו רביש-ןמרביל הלא לש הרויצ דיל בותכה תא וארק
.הנומתב רייוצמל םכתעדל םיאתמה טפשמ

- יבוהא ,םכלוכ םתכלה וז ךרדב"
.11
.םכירחא וישכע אב ינא
.(25 'מע) "תונורקה לא הליבומה ךרדה יהוז
?ולא תורוש תורמאנ היצאוטיס וזיאבו ןכיה .א
דציכו ולא תורושב התעפוה תמורת יהמ .םינפצה ןושלל תכייש "ןורק" הלמה .ב
?רפסמה תושגר תא הריהבמ איה

ךילע םידרויו שי" :ןועשה לש רפסמהמ םיפרמ םניא םיעוגעגהו םיפוסיכה
הרושב דמוע התא שפנ-ןוילכו םיעוגעג זוחא ;ברעה-דקפימ תעל םיפוסיכ
.(56 'מע) "- הריפסל
.12
.םיפוסיכה יוטיב ידיל םיאב םהבש הלבונב םיפסונ םיעטק וראת

.םירורפה ןיב תירב - ב"י בלש תא וארק
.13
.ותבוהאל רפסמה הנופ הז קרפב
?ותבהא תאו ויעוגעג תא רפסמה עיבמ דציכ .א
?תיארקמ תיתשתכ תרכומה םירתבה ןיב תירבל תרתוכה תועמשמ תרשקתמ דציכ .ב

"קינטצ .ק תאמ 'םירוריפה ןיב תירב'" :ןיצ תירונ לש הרמאמב ורזעיה

:רפסמה רמוא רורחשה בלשב
.14
!הפ !הפ םולכ אצמת אל .אצמת אל יכ .שיא ירחא םש שפחל הנפת לא"
םה .םהילא ךשפנ התלכ הלילו םמוי .םתוא תאצמ הפ הנה !רפאה רהב ,הפ
התא .םדי-לע דמוע התא בוש הנהו - םהילעמ ךתוא וערק .ךתווקת לכ ויה
"רורחשה אב יכ ,םתוא תאצמ ,םלוכ ,םלוכ .םה הנה - ןיעב ןיע האור
.(77 'מע)
.ותנווכ תאו וירבד תא וריבסה

ומלענשכ .ומוחת לא הסינכה איה יארה ךות לא הסינכה .יאר ומכ אוה תוומה
ברקתמשכ .(24 'מע) "רגסנו יארה החאתנ" תויאשמב תוומל םילבומה םידליה
יארכ ,וידי ןיב ךייח תא זחוא תוומה" :ריבסמ אוה הזה יארה לא רפסמה
."ךיניע לומ לא ,לוגע
.15
יארה לומ רופיסב עיפומה יארה ביטומל ןועשהב עיפומה יארה ביטומ תא וושה
.קניפ הדיא תאמ

קינטצ .קל ןועשהב םייוגה םלוע

:םייוג ינש לש םתוגהנתה תטלוב קרפב .הרדשה בוחרב הלחתה קרפה תא וארק
.ןיצקהו רוכישה לייחה
.1
החנמה תוימשיטנאה גוס לע םידמלמ םהמ ?רוכישה לייחה לש וירבד םהמ .א
?ותוא
האנשה לע םידמלמ םהמ ?םהמ .םידגונמ םיטפשמ ינש רמוא "םייפגמה לעב" .ב
?םידוהי דגנ
?עודמ ."םייפגמה לעב" יוניכל הכוז ןיצקה .ג
.םיצאנה לש םייפגמה ירואית םיעיפומ סיגפ ןדל תודע רישב םג !!! ומיש
.רישל האוושהב םכתבושתב רזעיהל ולכות

יוטיב ידיל האב הז קרפב .ילופורטמ ריעה לש םירבגה - 'א בלש תא וארק
.תיצאנה תומילאה
.2
:תורסחה םילימה תא ומילשה .א
לעמ . לש הרוש . - ךיניע-תובב ךותב םיפקתשמ דגנמ"
תוקיזחמ תוחצ - םהילעמ .םיקרקרי . ,ה
.(11 'מע) " - - םייוטנ םיעלקמ
אלוממ תינרוחא לשפנ ,רוציה לוממ ,הריפחה לש ינשה הרבעמ"
.(13 'מע) "םיימשה יפלכ
בהז-תורגסמב - ל תחתמ :האור התא"
,תואלמ ,תחלגת-יננער ,םיריהב ,תוקד
.(םש) "יממע רפס-תיבב ןוריט הרומ ינפ - םדואו תוחצ ,תואלמ

.רפסמה לש תיפצתה תדוקנ תא וריבסה .ב
?םיצאנה תא ןייפאמ אוה דציכ
?הז רואית שיגדמ המ ?ול םימדוקה םירואיתה ינשמ ןורחאה רואיתה הנוש המב

וחיכוה .םירוצעמ תרסח תומילאב םיגהנתמו םדמעמ תא םילצנמ םיצאנה .ג
.'ב קרפ יפ לע וז העיבק

.םידלי עצבמ - 'ג בלש תא וארק
.3
ןהמו םיצאנה םיראותמ דציכ .רפסמה רמוא "ללכ םדא-ינב םניא וללה"
?תודירחמה םהיתולועפ

.םינפלו ינפל - 'ו בלש תא וארק
.4
:תורסחה םילימה תא ומילשה .א
םמע לגלגתמ ,.ס.ס-ינמרג ב עבעבתמו לילה ףיצקמ ץוחב"
ךותמ וללה .םירוחש םיקפוא יפוח לא קוחצה-ילג ינפ-לע
םילתפתמו ,ןרקומ דב לאכ םינפבש ה לא ה
.(32 'מע) מ
?קוחצה רשפ והמ .ב
?הידמוקבכ שחרתמב תוננובתהה תועמשמ המ .ג

.ץיוושואב רחש - 'ז בלש תא וארק
.5
תעמתשמה הינוריאה תא וריבסה .(35 'מע) "ןמרגה אוה ןויקינ-בהוא .ןויקינ"
.(40 'מעב םג ורזעיה םכתבושת תמלשהל) םינמרגה לש ןויקינה תבהאמ

.ץיוושואב ברע-דקפימ - א"י בלש תא וארק
.6
.ץיוושואבש ברעה דקפמ ראותמ הז בלשב
.םינמרגה ותוא םינגראמ דציכ וראת .דקפמ ותוא והמ וריבסה

.הרדשה בוחרב ףוס ןורחאה קרפה תא וארק
.7
.ותדלוה ריעל קינטצאקה רזוח ורורחש םע
םסחי לע דומלל ןתינ המ ?ותדלומ ריע ינב םייוגה י"ע לבקתמ אוה דציכ .א
?םידוהיה תדמשהל
,עודמ .(82 'מע) ןבל בא ןיב רצרצק גולאיד להנתמ קרפה ףוס תארקל .ב
דומלל ןתינ המ ?"קינטצאק" חסונ הרצק הבושתב באה קפתסמ ,םכתעדל
?םידוהיל וסחי לע ותבושתמ
:תורסחה םילימה תא ומילשה .ג
"וליבשב ןאכ רתונ אל . ,אל"
.(82 'מע)

:תרוקיב ירמאמ םכתושרל
"קינטצ .קל 'ןועשה'ב ןויע" :ןיצ תירונ

"קינטצ .ק תאמ 'םירוריפה ןיב תירב'" :ןיצ תירונ

"קינטצ .ק ירפסב תונויצבו האושב השיאה תומד" :רירש תירוד

"'ןועשה' לע" :ןירג-ינרוגה םהרבא ר"ד

"'ןועשה' לע" :תונרג השמ ר"ד

למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©