קינטצ .ק תאמ הרדשה בוחרב ףוס

.79-82 'מע ,1989 ,דחואמה ץוביקה .ןועשה :ךותמ

ןועשל םהיניע ואשנ .וינפ לע ופלח םדא-ינב .אוהה םלועה ןמ רזוח ,דמע טצאקה-יאולבב
.םנורגב םטבמ עקתנ וב וחיגשהשמ ךא ,ילמשחה
ןה םכרד םישוע םדא-ינב .תצצונ גלש-תקבא םירדופמ םיצעה ירוט ינש לש םימורעה םיפנעה
ףצקכ תונולחה ינדא לעמו םיטלשה לעמ ןחוג גלשה .ןימימ הכרדמב ןה ,לאמשמש הכרדמב
.שלוג וניאו שדגתמה
ופיגה ןתיבל ועיגהשמו ,ןהימעפ ושיחה וינפ לע ורבעש םישנ .רכינ-בכוכמ ליפנכ היה דמוע
- ןדעב תלדה הרהמ
!ןהיניע ואר ץיוושואמ רזוח
הלאב .ובסה ולא תונחלוש לא .םירג ויה ןאכ ולא םיתבב ירה .םש ופרש םלוכ תא יכ ,ורפיס
םישובל םהידגבבו ,תונוראה-תובטצאב הז יבג לע הז םירודס ןיידע םהינבל .ונשי תוטימה
!םירזוח םה הנה ,הארו .םש ופרש רבכ םלוכ תא יכ ,ורפיס .ונידליו ונא
ןאכמ .םיווקווקמה טצאקה יאולב ףוטע דלש ,הפושח ,החולג תלגלוג :ןועשל תחתמ היה דמוע
לש המחה-יוקילב ןמזה תא הארו ,המש טיבה אוה - הרדשה-בוחר לא רשייה ךטבמ לפונ
.ומלוע
היה - הפ דמעשכ הנורחאב :דבלמ .ןאכ הנתשנ אל רבד .שמש התוא .הרדשה-בוחרב שמש
.ףרוח-ףוס - וישכע ;ץיק-ףוס
- ןמז
.המחה לש הטבמ טהלמ רופכה-יחרפ םיעווג םילודגה הווארה-תונולח ינפ-לע ,ובג ירוחאמ
,וימוחתמ גרח ונמז .ונממ קתינ ולש-ונמז ךא .ילמשח ןועש ותוא - ושאר לעמו .המחה התוא
הז םיעגונ םילדבנה תומלועה ינששכ ,וישכע .רחא םלוע לש םייניש-לגלג לע בבוס והירהו
.וייח לש המחה-יוקיל תא םואתפ אוה האור - ויניעל הזב
- - ותיעצמאב ,עתפלו .לאמשמ םגו ,ןימימ םכרד וב םישוע םישנאה .הרדשה בוחר ותוא
לא הטבמ תאשונ ןוסיאול רוטקוד תרבגה ...'םינקזה-עצבמ' תכולהת ...'םידליה-עצבמ' תכולהת
.ץיוושואל - האלה הכרדב הכישממו ,התיב-תספרמ
- ןמז
םיבהלבכ גלשב םהב ךתוח אוה .םיצעה ירוט ינש ןיב םייקילחמ לע ףעיב קילחמ רענה
ינש :וק רשי ףועמ-ו ,לאמש-ןימי ,לאמש-ןימי :שדחה וקוזינ תארקל הפונת ףסוא .םיקיהבמ
לש ןוגה רפסמ םויה אמגמ התא !ינומ' .ףסכ-יספ דמצכ ויתובקעב םיצא גלשב םיקד םיצירח
.וירחא אורקל ההננ ...'!םירטמוליק
.םהיניע םיליפשמ םהירה ,ותוא םיאור םהשכ .םדא-ינב לש תקסופ-יתלב הכילה .םיבשו םירבוע
.םהיתועיספ םיציאמ םה .ילמשחה ןועשה תחת דמועה אוה םנופצמ וליאכ לשמ
?תאז םישוע םה עודמ
וגהנמכ .אב תחא תלד לע קפדתהל קר .םואמ ןאכ ול ןיא בוש .עובתל ןאכ אב אל םואמ
הינפ ,תלדה חתפב ,ךכ-רחאו .תלדה לא םיברק םידעצ תפיפט בוש עומשל היה עגעגתמ .דימת
- - לש
,וינפב תלדה תא דימ החיטה איה .תרכנתמ ,תדחפנ ,הרז השא רתסלק ,הלהב-תופקוזמ ,םייניע
.לוענמו חירב לע התוא החירבה
תידיה תא ודי-ףכב שוחלו תעגל הנורחאה םעפה וז קר היה שקבמ ?הככ וב םיגהונ םה המל
.ותיבל םעפ הליבוהש ,תאזה תלדה לש
.ןאכ הנתשנ אל רבד .םיילגר תודרויו תולוע יזוחמה טפשמה תיב לש תובחרנה תוגרדמב
לע איה תלקוש תולוער םייניעבו ,קדצה-תלילא תבצינ ,תישארה הסינכל לעמ ,ןיינבה-תיזחב
.גלשה לש הרוחצה ותממד תא הינזאמ-תופכ
- זא .וימוחתמ גרחו ונממ קתינ ונמז '...םירטמוליק לש ןוגה רפסמ םויה אמגמ התא ,ינומ'
ויקילחמב הפ קילחמה ,הז דלי רשאכ .1945 ףרוח-ףוס - וישכע וליאו ,היה 1939 ץיק-ףוס
םירשע' גפס ,ןוירוטאמירקל סנכוה םרט ,ינומ .ןאכ ינומ היה אל רבכ ,םלועל אב ,גלשה לע
,םייקילחמה-ילושב אנ-ןנובתה !דלי !דלי .קצאו ופאק ידימ םורעה ודלש תיתחת לע 'שמחו
לביק אוה םייקילחמה תא .קינשלרפ ינומ :דלי לש ומש והז ?.פ.מ תויתואה םש תותורח אמש
.הלא םיצע ירוט ןיב .הרדשב ,הפ .םהב ץורל בהא הפ .ישישה ותדלוה-םויל ויחאמ יש
.רנדייז הינר יהוזש ןכתיי אל .ןולח ותוא .ןולחה אוה הלעמל .תיבה-אובמב תעלבנ הרענ
.תקמוצמו הלב השישי ,םש התוא האצמ הלאינד .'תובובה תיב'ל החלשנ ןה הינר
,דוע ונניא תסנכה-תיב .ויחש-תיב תחת ןיליפתו-תילטה קית םע ידוהיה ןאכ עיפוי אל בוש
םג םהינתמל םילבחה-יסנושמ םילבס םידוהיו ,ידוהיה רחסמה-עבור ןיא .הנניא ץרפ-תיירפסו
.דוע םניא םה
םתואב תצצונתמ שמשה .ומצע ישאר רצלמ ותוא תוארל לוכי התא האבסמה חתפב קר
- ולש גניקומסה לש סלטא-ישד
'...דעסנ ןילרבב םיירהצה-תחורא- -'
.ןילרבב םיירהצה תחורא ודעסי םה
:תודחפנ ,תולאוש םייניע ויבא לא רענה םירמ וינפ לע ורבעב
.רענה לאוש - ?הזלה והימ -
.באה ול בישמ - * קינטצאק -
.ועורזבש תורפסה שש ןב ורפסמב טיבמ אוה .ףתכל דע עורק ולש טצאקה יאולב לוורש
,םלוכ .רהנה תיעקרק - ועורז .לוחכ רהנ :ויניע דגנל םיכשמתמ םילחלחכה תורפסה-יווק
,וימי םימרוז המינפ םש .םלוכ-םלוכ .םהייח תא םש םייח .רהנה ךותב םש םה םימרוז םלוכ
םרוז ונמז :רזומ .ונממ קתינ ולש-ונמז .תוידוהי תורייעו םידוהי תואלמ םירע .ויתוליל
.הרדשה-בוחרב - ץוחמ םגו ,ועורז לעש טצאקה רפסמ לש לוחכה רהנה תולוצמב ,םינפב םג
.תודג יתש רשגה רשקכ ,דחי םתוא תרשקמ ועורז-םצע
.דירש לש רכז אל ףא הפ םהמ דרש אל תאז דבלמ - קינטצאק
.ועורזב רפסמה לש תורפסה שש ךותב םיפצ םה
.ונמז לש ןועשה ינפ-לע שדחה גוחמה - !קינטצאק
.ושאר לעמ יולתה ןועשה

.רבד הנתשנ אל ןאכ .ילמשחה ןועשה יפל םהינועש תא לוכה םינווכמ ילופורטמב
ירוט ינש לע ךטבמ לופנב ךא .וליבשב םואמ ןאכ רתונ אל .עובתל ןאכ אב אל םואמ ,אל
הפ ,לוכה תולככ .הלקנ-לע םשמ וקיתהל לוכי התא ןיא בוש ,הרדשה-בוחרב רשא םיצעה
- - ךתסירע הבצינ

.זוכירה-הנחמ ריסא - קינטצאק *