תאמ םירוריפה ןיב תירב - בי בלש
קינטצ .ק

.61-62 'מע ,1989 ,דחואמה ץוביקה .ןועשה :ךותמ

ידי-ףכ לע חנומ אוה הנה ,הבוהא ,יאר .ךליבשב םויה יתרתוה ילש םחלה-תנממ דחא רוריפ
- חלודב לש תירעקבכ
.ץיוושוא לעמ ליל
לעמ םיבכוכ םיתצינ ץוחב .םיילולפא ,םיכר םיפיעצ לעכ הרואמל ינכש תא תלסרעמ הנישה
רקיה תא .ךילא ישפנ התלכ ,םימיה לכמ רתוי ,םויה .םיבכו םיתצינ .םיקולבה-תוגג
,יאר !יתבוהאל אוה שדוק הז םחל-רוריפ הנה :יתרמאו .ךל שיגהל יתשקיב ץיוושוא-תונברקבש
.ינימי-ףכ לע חנומ אוה
?הבוהא ,התע ,ךייא
ינומכו ,הרואמ לש הישרק לע ,ינמרג םישנ-הנחמב םש-יא ,וישכע תא תבשוי ,ינומכ ,ילוא
,ילא ךשפנ התלכ ,םימיה לכמ רתוי ,םויה יכ ;ךדי-ףכב רשא םחלה-רוריפ לע תא םג הטיבמ
!?יבוהאל היהי שדוק הז םחל-רוריפ הנה :תרמאו
.םחלה-רוריפ לדוגכ תינשה ידי-ףכ לעש העמדה לדוג !הבוהא ,יאר
ונתבהא .םיעיקר םתוא לש הטלעב דחי ונינש דומענו ,תא רשאב תאו ,הפ ינא ,האצנ ,ימוק
ינאו ,ילש תא ילכאת תא .ונידי-תופכ לע הזב הז םפילחת איהו םחלה-ירוריפ ינש ןיב רובעת
- ךלש תא לכוא
,ןוירוטאמירקה-תנשעממ ,םה םיעות םיצג .ונישאר לעמ םיצנצנמה םה םיבכוכ אל ,יאר
.םניאו םיכעודה
.שיבג הכפה רשא ,יתעמד קרבמ םלועל הבכי אל ךינפ רהוז קר