קניפ הדיא תאמ יארה לומ

.1988 ,םילעופ תירפס .םיקחרמל גילפמה ןגה :ךותמ
דלפנייו דוד :תינלופמ

איה .התלמשב םינוקית תושעל רמוא הלדא הרמג רבמצד שדוח לש תרדוק םיירהצ-רחא תעשב
הזמ הררוגתה היסינ .היסינ תרפותה ,התרבח לא הצורמב האציו היבא ילענ תא ,אופא ,הלענ
רדחה לא תפשנתמ הצרפ איה .םיבורק םינכש םלוכ ויה הנש הזמו הלדאל םוקמ תברקב הנש
התיה היכרב לע ,הקיר ןבא רצח לא הנפש ןולחה דיל הבשי היסינ .עקרקה תמוקבש ןטקה
,םיירהצה תחורא תא הלכא תרפותה היסינ .תבחמ תבגמה לעו היקנ חבטמ תבגמ תחנומ
ויה היסינ לש הידי .דבכו לודג הריפח תא ןועש היה ןולחה ןדא לע .וממוחש המדא-יחופת
ןמז רבכו התוא הרכמ היסינ .רדחב התיה אל הריפת תנוכמ םושו תוקודס הידי-תופכ ,תובע
םגש הלדאל המודב ,ןטק רהנ לע לודג רשג תמקהב תאה םע הדבע אלא הריפתב הקסע אל בר
.תבכרה תנחתב םחפ תסמעהב הדבע איה םגשו תא בצינ התיבב

לע הבשייתהו םיילענהמ גלשה תא רענל ידכ הילגרב העקר ,הירוחאמ תלדה תא הלענ הלדא
תא לוכאל הקיספה אל היסינ .רלדנסה ,היסינ לש היבאל םינפל ךייש היהש ףרפרשה
ידב םתוא תסעולו תבחמהמ המדא-יחופת הדודמו תיטא העונתב תפרוג התיהו םיירהצה-תחורא
הינשה ,ץיקב דוע התנפתה הנושארה .תורתוימ ןהמ שולש ,רדחב ודמע תוטימ עברא .למע
תא קיספהל אלב ,הבישקה רשא היסינ תא השמיש תיעיברה .תישילשה ךכ-רחאו םדקומה ויתסב
.היבא לש ףרפרשה לע תבשויה הלדא לש ריהמה רובידה ףטשל ,התחורא

ווה לע ותוא התלתו םירק םימב תבחמה תא החידה ,המק המדאה-יחופת תא לוכאל המייסשמ
המוק-תנטק התיה איה .(םייריכ לע הממיח המדאה-יחופת תא) .דעל יובכה רונתה לעמש
לש היוניפ תעשו ,וז רחא וזב ונפתה רבכ תוטימה שולש יכ ףא היפוי לע הרמש ןיידעו
.עגר לכ הבורק התיה תיעיברה

.תבהלנ המכסהב הנהנה הלדאו הרמא "?התוא רצקל ךירצ זא"
רדחה קמועב הקיהבהש הלודגה הארמה לא ושגינ ןה ".יתיזרש ןוויכמ םיינתומב רצהלו רצקל"
.םיילגו םיבוהצ וימימש םגא ומכ
"...טמקתמ הז הפ" ,הלדא השחל ",הפ ...האור תא ,ןכ"
תא היתועבצאב היסינ הצוויכ ,תרפות יבגל טעמ הפיקתו הסג יכ-ףא ,תיעוצקמ די תעונתב
.טעמ תוינגלגל ויה היסינ יניע .רוכעה ,בוהצה חולה תיעקרקב ושגפנ ןהיניע .דבה
,התרבח לש היניע ךותל הרמא "?הזה תיבב דחא ףא ראשנ אל ינממ ץוחש ,הלדא ,תעדוי תא"
.חדוק קרב תואלמה ,תולודגה
".תרמוא תאש המ תא תעמוש אל ינא ,םולכ יל ידיגת לא ,היסינ ,תושעל ךירצש המ ישע"
.הידי תופכב הינזוא תא התסיכ הלדא
"...ידבלמ שיא ?תעמש" .השקעתה היסינ לבא
.םירבדה תא התרבח העטק ",תושעל ךירצש המ תא ישע"
תוכיסב תרמוסמה תירכה לא די הטישוה ,תשרח ינפ הדימעהש וז דיל ךרב ,אופא ,הערכ איה
לא ,הלעמ יפלכ הטיבה תחא הדולח הכיס הפלששמו ,ןאכ ורפת דועש םימיה ןמ ורמתשנש
.רוא ועפש הלדא ינפ .ורהז וללה םינפה .הבוהצה םוהתה ןמ ולעש םינפה
"...הלדא...תשייבתמ אל תא ...הלדא הלוכי תא ךיא"
השקיב ומכ יארה חול לא תורהוזה הינפ תא הבריקו איהה הקחטצה "!השפיט וזיא !השפיט"
.המצעב ןנובתהל ביטיהל
םייתפשה הארמל .המצע לומ לא הכייח איה ".הדיחיהו הנושארה .ילש הנושארה הבהאה תאז"
תא המצעו ימואתפ באכ היסינ השח ,הלדא לש תוחלהו תואלמה םייתפשה ,קוחצב תוקושפה
.היניע
,לוכה תעדוי ינא ,תוטימ ונפתה ילצא םג" ,רבדל הלדא הפיסוה "...השפיט ,לוכה תעדוי ינא"
".םולכ רתוי תעדל הצור אל ינאו ,לוכה
הרומגה התקדצב תחטובש ימ לש הטקש המינבו הילגרל ךרב הערכש וז לעמ הנכר איה
".בלל יחקת לאו ,היסינ ,ךירצש המ ישע" :הוולשב הפיסוה
"?תרשואמ תמאב תא ...ירשפא הז םאה ,יל ירמא" .חור-תולפשב ךרב תערוכה השחל ",יל ירמא"
,תשפתנ יתלבהו תירזכאה תורשפאה תא ורשיאש תונרוקה םינפהו םייניעב קרבה הארמל
.שואי ךותמו םר לוקב חפייתהל הלחהו הלודג המיאב תרפותה היסינ הפקתנ
ןמ ובעש םיידיב ,תוזירזו תוריהמ תועונתב הלדא לש התלמש תא הרציק העגרנש ירחא
לע דרי הליל .יארה לא הטבמ תא הקיתעה ,הלמע ירפ תא קודבל ידכ ,ךכ-רחאו תאב הזיחאה
.הרשוא תאו הלדא תא העלב הלפאה םוהתה ,וריחשה םימיה ,בוהצה םגאה