םיבלש

הרדשה בוחרב הלחתה
ילופורטמ ריעה לש םירבגה .א בלש
םינקז-עצבמ .ב בלש
םידלי-עצבמ .ג בלש
ןורחאה חולשמה .ד בלש
ןיעב ןיע .ה בלש
םינפלו ינפל .ו בלש
ץיוושואב רחש .ז בלש
םיקולב-רצוע .ח בלש
םינבלה-רונת לע לטומ םדא .ט בלש
ץיוושואב הליפת .י בלש
ץיוושואב ברע-דקפימ .אי בלש
םירוריפה ןיב תירב .בי בלש
ןוירוטאמירקל דקפימה .גי בלש
ןורחאה חוכיווה .די בלש
רורחישה .וט בלש
הרדשה בוחרב ףוס
WIEDERGUTMACHUNG
(םימוליש)