.תודלויה תיב ,1942 ,ץיבונסוס
.ןולחהמ םיכלשומו םירכ לש תופיצל תוקוניתה םיסנכומ תודלויה תקלחמב
.ךרד התוא היופצ תודלויל םג .הרוחשה תוומה תינוכמ םהל הפצמ הטמל
.הפצרהמו תונחלושהמ םדה תא ףוטשל םיצלאנ םיידוהיה תויחאהו םיאפורה
.60 'מע ,1994 ,תואטיגה ימחול תיב .ץקה וק לע םייח :ךותמ